Ktl-icon-tai-lieu

Toán rời rạc

Được đăng lên bởi duonghanhbk95
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬN LÝ TOÁN HỌC
(Mathematical Logic)

Nguyễn Thanh Sơn
Khoa KHMT&CN ĐH Bách Khoa TpHCM
email : ntson@cse.hcmut.edu.vn
http:\\

ntsơn

Tài liệu tham khảo
[1] Encyclopia of AI. Vol 2. 1987 John Wiley &
Sons. Inc
[2] 4proplogichandout.pdf (MIT courses)
[3] chương Propositional Logic trong quyển Logic
in Computer Science : Modelling and Reasoning
about Systems Michael Huth & Mark Ryan
(reprinted 2006).
[3’] chương Predicates Logic trong quyển Logic in
Computer Science : Modelling and Reasoning
about Systems Michael Huth & Mark Ryan
(reprinted 2006).
[4] DeductionI.pdf
Chương 1
ntsơn

Tài liệu tham khảo
[5] 7ruleshandout.pdf (MIT courses)
[6] chapter09.pdf
[7] Logic and proof (notes.pdf, slides.pdf)
[8] chương Binary decision diagrams trong quyển
Logic in Computer Science : Modelling and
Reasoning about Systems Michael Huth & Mark
Ryan (reprinted 2006).
[9] 
[10] 
[11]
ealWorld/index.html
Chương 1
ntsơn

Tài liệu tham khảo
[12]
intro.html
[13] The essence of logic John Kelly @Prentice Hall
1997
[14] Mike Feeley :  (file
218-1.pdf)
[15] Alwen Tiu. Introduction to Logic
The Australian National University
Summer Schools in Logic and Learning
26 January - 6 February 2009, Canberra.
Chương 1
ntsơn

Tài liệu tham khảo
[16]  : Logic & Fallacies
Constructing a Logical Argument (1997)
mathew
[17] Introduction to logic by Michael Genesereth
Stanford university (coursera)

Chương 1
ntsơn

Hết slide

Chương 1
ntsơn

...
ntsơn
LUẬN LÝ TOÁN HỌC
(Mathematical Logic)
Nguyễn Thanh Sơn
Khoa KHMT&CN ĐH Bách Khoa TpHCM
email : ntson@cse.hcmut.edu.vn
http:\\www.cse.hcmut.edu.vn\~ntson
Toán rời rạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán rời rạc - Người đăng: duonghanhbk95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Toán rời rạc 9 10 209