Ktl-icon-tai-lieu

Toán rời rạc

Được đăng lên bởi duonghanhbk95
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II. Suy luận tự nhiên trong
luận lý vị từ

ntsơn

Thí dụ
Một nhóm 4 thành viên : An, Bảo, Chi, Dũng.
Trong nhóm có quan hệ người này thích hoặc không
thích người kia.
Dùng suy luận chứng minh lại bài toán trong LLVT.



Bảo





An

Chi



Dũng

Chương 3
ntsơn

Cây phân tích

[3’]

• Công thức x ((p(x)  q(x))  r(x, y))
có cây phân tích :
x


r


p

q

x

x

x

y

Chương 3
ntsơn

Hiện hữu

[3’]

• Hiện hữu là ràng buộc nếu có một lượng từ
cùng tên ở trên con đường từ nó hướng về gốc.
Ngược lại là tự do.
Thí dụ : (x (p(x)  q(x)))  (p(x)  q(y))



x


p


q

p

q
y
tự do

x
x
x
ràng buộc ràng buộc tự do
Chương 3
ntsơn

Thay thế
• Chỉ những hiện hữu tự do mới được thay thế
• Biến là nguyên từ phải được thay bởi một
nguyên từ.



x


p

q



q

p

y
tự do

x
x
x
ràng buộc ràng buộc tự do
2 hiện hữu này có thể được thay thế
Chương 3
ntsơn

Thay thế
• Ký hiệu F[t/x] nghĩa là tất cả hiện hữu tự do của
x trong F được thay bởi t.



y


p

q

x

y

tự do

ràng buộc



q

p

y
tự do

x
tự do

2 hiện hữu của x thay bởi t với F[t/x]
Chương 3
ntsơn

Thay thế
Thí dụ :



x



q

q

p

y

z

x


p
x
ràng buộc

thay z bằng t ?
thay z bằng x ?
thay z bằng f(t, y) ?
thay z bằng g(x, t) ?






Chương 3
ntsơn

Điều kiện thay thế

[3’]

• Nguyên từ t tự do đối với biến x trong công
thức F nếu không có hiện hữu tự do của x xuất
hiện trong phạm vi của y hoặc y với mọi biến
y có trong t.
Nói các khác, hiện hữu của các biến trong t
không trở thành ràng buộc khi thế t vào tất cả
những hiện hữu tự do của x.

Chương 3
ntsơn

Điều kiện thay thế
• Thí dụ :

ràng buộc
t1 = f(y, z)

r

y

x
tự do



t2 = g(x, x)
t3 = h(x, z)

p

q

x
tự do

y

t1 = f(y, z) không tự do đối với x vì y trở thành ràng buộc.
t2 = g(x, x) tự do đối với x.
t3 = h(x, z) tự do đối với x.
Chương 3
ntsơn

Thay thế
Nhận xét :
– Một số biến cần được đổi tên để thoả mãn
điều kiện thay thế.
– Để F[t/x] luôn luôn được thực hiện, trước
tiên đổi tên tất cả các biến có hiện hữu ràng
buộc trong F xuất hiện trong t. Lúc này t tự
do đối với x.

Chương 3
ntsơn

Thay thế
Thí dụ :

r
f(y, z) không tự do đối với x.

y

x
tự do

t

Nếu thay biến y bằng t thì
f(y, z) tự do đối với x.


p

q

x
tự do

y

t

Chương 3
ntsơn

Suy luận tự nhiên
• Suy luận tự nhiên trong LLVT cũng tương tự
như trong LLMĐ, ngoại trừ các qui tắc liên quan
đến lượng từ.
• Ký hiệu bằng nhau t = s với t và s là nguyên từ
là vị từ eq(t, s).
• eq(t, s) có giá trị đúng khi t và s :
- cùng là một ký hiệu ...
ntsơn
II. Suy luận tự nhiên trong
luận lý vị từ
Toán rời rạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán rời rạc - Người đăng: duonghanhbk95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Toán rời rạc 9 10 150