Ktl-icon-tai-lieu

Toán rời rạc

Được đăng lên bởi duonghanhbk95
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
III. Ngữ nghĩa của
luận lý mệnh đề

Chương 2
ntsơn

Soundness & Completeness[15]
• Soundness :
Một chứng minh có tương ứng với một ngữ
nghĩa nào không ?
• Completeness :
Một ngữ nghĩa có tìm được một chứng minh
nào không ?.

@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Soundness & Completeness
• Tương quan giữa 2 khái niệm ├─ và╞═ H.
├─
F

H

╞═
Định lý (soundness).
Nếu F├─ H thì F╞═ H.
Định lý (completeness).
Nếu F╞═ H thì F├─ H.
@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Soundness
Xét lý luận sau :
Nếu mặt trăng được làm từ phó mát thì mặt trời
sẽ làm tan chảy nó.
Mặt trăng được làm từ phó mát.
Vì vậy mặt trời làm tan chảy mặt trăng.
Lý luận này đúng (valid) (tiền đề đúng và kết luận
được dẫn ra cũng đúng).
Nhưng lý luận này không sound.

@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Phân giải

[17]

• Phân giải (resolution) là một qui luật suy luận
mạnh của luận lý mệnh đề.
• Các hệ thống chứng minh được gọi là lý thuyết
chứng minh.
• Dùng phân giải (không dùng các luật suy luận
tự nhiên) đủ để xây dựng các công cụ chứng
minh đối với luận lý mệnh đề.

@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Phân giải
• Qui tắc truyền.
P  Q, Q  R ├─ P  R.
hay
P  Q, Q  R ├─ P  R
biểu diễn dưới dạng clausal form
{P, Q}, {Q, R} ├─ {P, R}
• Mệnh đề rỗng {} là hằng sai.

@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Phân giải

[17]

• Thí dụ.

{P, R}, {Q, R}, {P, Q} ├─ {R}
1. {P, R},
tiền đề
2. {Q, R},
tiền đề
3. {P, Q}
tiền đề
4. {Q, R},
phân giải 1, 3
5. {R}
phân giải 2, 4

@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Phân giải

[17]

• Một số lưu ý :
1. Phân giải giữa {P, Q}, và {P, Q} là mệnh
đề hằng đúng (P  P hay Q  Q)
2. Phân giải giữa {P}, và {P} là mệnh đề đơn vị
{}.

@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Phân giải

[17]

• Một số trường hợp không phân giải ra được.
Thí dụ.
{P}, {Q} không phân giải được ra {P, Q}.
{} không phân giải được ra {P, P}.
• Hệ thống hằng sai  Phân giải ra mệnh đề
rỗng

@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Phân giải

[17]

• Thí dụ.
{P, Q}, {P, Q}, {P, Q}, {P, Q}├─ {}
1. {P, Q},
tiền đề
2. {P, Q},
tiền đề
3. {P, Q},
tiền đề
4. {P, Q} tiền đề
5. {P},
phân giải 1, 2
6. {P}
phân giải 3, 4
7. {}
phân giải 5, 6
@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

Hết slide

@Nguyễn Thanh Sơn

ntsơn

...
ntsơn
Chương 2
III. Ngữ nghĩa của
luận lý mệnh đề
Toán rời rạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán rời rạc - Người đăng: duonghanhbk95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Toán rời rạc 9 10 280