Ktl-icon-tai-lieu

toán rời rạc

Được đăng lên bởi mountainictbka57-gmail-com
Số trang: 298 trang   |   Lượt xem: 3021 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NGUYỄN ĐỨC NGHĨA - NGUYỄN TÔ THÀNH

----------

GIÁO TRÌNH

TOÁN RỜI RẠC

NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI -2009

Lời nói đầu

Toán rời rạc là m ột lĩnh vực của toán học nghiên cứu các đối tượng rời rạc. Chúng
ta sẽ sử dụng công cụ của toán rời rạc khi phải đếm các đối tượng, khi nghiên cứu quan
hệ giữa các tập rời rạc, khi phân tích các quá trình hữu hạn. M ột trong những nguyên
nhân chủ yếu làm nâng tầm quan trọng của toán rời rạc là việc cất giữ và xử lý thông tin
trên m áy tính bản chất là các quá trình rời rạc. Cuốn sách này nhầm giới thiệu các kiến
thức cơ bản trong ba lĩnh vực có nhiều ứng dụng của toán rời rạc là: lý thuyết tổ hợp, lý
thuyết đồ thị và hàm đại số logic. Nội dung cuốn sách được trình bày thành ba phần.
Phần I trình bày các vấn đề của lý thuyết tổ hợp xoay quanh 4 bài toán cơ bản: Bài
toán đếm , Bài toán tồn tại, Bài toán liệt kê và Bài toán tối ưu tổ hợp. Nội dung của phần
1 không những giúp nâng cao tư duy toán, mà còn làm quen với tư duy thuật toán trong
việc giải q u y ết các vấn đề thực tế, đổng thời cũng rèn luyện kỹ thuật lập trình giải các
bài toán tổ hợp.
Phần II đề cập đến lý thuyết đổ thị - một cấu trúc rời rạc tìm được những ứng dụng
rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của khoa học kỹ thuật và đời sống. Trong phần này sau
phần giới thiệu các khái niệm cơ bủn, các bài toán ứng dụng quan trọng của lý thuyết
đồ thị như Bài toán cây khung nhỏ nhất, Bài toán đưòìig đi ngán nhất, Bài toán luồng
cực đại trong m ạng... và những thuật toán để giải quyết chúng đã được trình bày chi tiết
cùng với việc phân tích và hướng dẫn cài đặt chươiig trình trên m áy tính.
Phần III liên quan đến lý thuyết hàm đại số logic là cơ sở để nắm bắt những vấn để
phức tạp của kỹ thuật m áy tính. Sau phần trình bày các khái niệm cơ bản, phần này đi
sâu vào vấn đề tối thiểu hoá các hàm đại số lôgic và m ô tả m ột số thuật toán quan trọng
để giải quyết vấn đề đặt ra như thuật toán Q uine - M cCluskey, Black - Poreski.
Các vấn đề được trình bày trong cuốn sách đều được m inh hoạ trên nhiều thí dụ, các
thuật toán được m ô tả trên ngôn ngữ PASCAL m ô phỏng thuận tiện cho việc cài đặt các
chương trình thực hiện thuật toán trên máy tính, trong đó nhiều thuật toán chọn lọc đã
được cài đặt trên ngôn ngữ PASCAL.

Mục
lục
■
■
T ra n g
P h ầ n ỉ. L ý t h u y ế t T ổ h ợ p

1

Mở đầu

3

1.1 Sơ lược về tổ hợp

3

1.2 N hắc lại lý thuyết tập hợp

5

1.3 M ột số nguyên lý cơ bản

8

1.4 Các cấu hình tổ hợp đơn giản

11

Bài toán đếm

17

2.1 Giới thiệu bài toán

17

2.2 N guyên ...
NGUYỄN ĐỨC NGHĨA - NGUYN TÔ THÀNH
----------
GIÁO TRÌNH
TOÁN RI RC
NXB ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI -2009
toán rời rạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán rời rạc - Người đăng: mountainictbka57-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
298 Vietnamese
toán rời rạc 9 10 498