Ktl-icon-tai-lieu

Toán rời rạc

Được đăng lên bởi duonghanhbk95
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬN LÝ TOÁN HỌC
(Mathematical Logic)

Nguyễn Thanh Sơn
Khoa KH&KT MT ĐH Bách Khoa TpHCM
email : ntson@cse.hcmut.edu.vn
http:\\

ntsơn

NỘI DUNG
Chương 1. Tổng quan
Chương 2. Luận lý mệnh đề (propositional logic)
Chương 3. Luận lý vị từ (predicates logic)

Chương 1
ntsơn

Chương 1. Tổng quan

ntsơn

Định nghĩa Logic[16]
Tự điển “Concise Oxford English Dictionary” định
nghĩa logic : “Khoa học về lý luận (reasoning),
chứng minh (proof), sự suy nghĩ (thinking),
hoặc suy luận (inference)“.
Logic giúp ta phân tích một lý luận và chỉ ra rằng
nó đúng hoặc sai.
Dĩ nhiên một số người không cần biết logic mới lý
luận được, nhưng nếu biết một ít sẽ dễ dàng
nhận ra những lý luận không có giá trị.
Chương 1
ntsơn

What logic isn’t[16]
Logic không là qui luật tuyệt đối điều hành vũ trụ
này.
Tương tự như hình học Euclide, ngày xưa người
ta tưởng rằng nó là một qui luật phổ quát.
Nhưng bây giờ, người ta biết rằng nó không phù
hợp với mọi không gian.

Chương 1
ntsơn

Argument[16]
Lập luận (Arguments)
Một lập luận (theo Monty Python sketch) là một
chuỗi phát biểu liên kết nhau để tạo nên một
phát biểu mới.
Có nhiều kiểu lập luận.
Lập luận suy diễn (deductive argument) được xem
là chính xác nhất và thuyết phục .

Chương 1
ntsơn

Argument[16]
Lập luận suy diễn có 3 giai đoạn :
tiền đề (premises)
suy luận (inference)
kết luận (conclusion)

Chương 1
ntsơn

Argument[16]
Bảng “thực trị” cho implication “”.
Premise

Conclusion

Inference

P

Q

PQ

đ
đ
s
s

đ
s
đ
s

đ
s
đ
đ

Chương 1
ntsơn

Argument[16]
Nếu tiền đề đúng và suy luận đúng thì kết luận
phải đúng. (dòng 1.)
Nếu tiền đề đúng và kết luận sai thì suy luận
không có giá trị. (dòng 2.)
Nếu tiền đề sai và suy luận đúng thì kết luận có
thể đúng hoặc sai. (dòng 3, 4.)

Chương 1
ntsơn

Argument[16]
Một thí dụ với tiền đề sai, nhưng bằng lý luận đúng
và đi đến một kết luận đúng.
Thí dụ :
Tiền đề : Tất cả loài cá đều sống ở biển
Tiền đề : Rái cá là cá
Kết luận : Vậy rái cá sống ở biển

Chương 1
ntsơn

Argument[16]
Một lý luận có giá trị và các tiền đề là đúng thí lý
luận được gọi là lý luận đúng (sound argument).
Một lý luận đúng (sound) phải đi đến một kết luận
đúng.

Chương 1
ntsơn

Argument[16]
Một thí dụ về một lý luận có giá trị (valid) nhưng có thể
đúng (sound) hoặc không đúng.
Tiền đề : Mọi sự kiện đều có một căn nguyên
Tiền đề : Vũ trụ có sự khởi đầu.
Tiền đề : Mọi sự khởi đầu đều dính dáng tới một sự kiện
Suy luận : Sự khởi đầu của vũ trụ dính dáng tới một sự
kiện
Suy luận : Vậy sự ...
ntsơn
LUẬN LÝ TOÁN HỌC
(Mathematical Logic)
Nguyễn Thanh Sơn
Khoa KH&KT MT ĐH Bách Khoa TpHCM
email : ntson@cse.hcmut.edu.vn
http:\\www.cse.hcmut.edu.vn\~ntson
Toán rời rạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán rời rạc - Người đăng: duonghanhbk95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Toán rời rạc 9 10 491