Ktl-icon-tai-lieu

Toán rời rạc

Được đăng lên bởi tnnt2003
Số trang: 241 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph¹m ThÕ Long – Chñ biªn

NguyÔn §øc HiÕu, NguyÔn ThiÖn LuËn
NguyÔn Xu©n Viªn, NguyÔn V¨n XuÊt

To¸n rêi r¹c

Hµ Néi – 2003

Lêi nãi ®Çu
To¸n rêi r¹c lµ mét trong nh÷ng kiÕn thøc c¬ së ®-îc gi¶ng d¹y ë tÊt c¶ c¸c khoa
C«ng nghÖ Th«ng tin hiÖn nay. Tuy nhiªn, tuú theo yªu cÇu kiÕn thøc vµ cÊu tróc cña
ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o mµ kÕt cÊu m«n häc mçi n¬i Ýt nhiÒu cã thÓ kh¸c biÖt. Nh»m ®¸p øng
nh÷ng yªu cÇu ®a d¹ng vÒ kiÕn thøc, trong cuèn s¸ch nµy c¸c t¸c gi¶ ®· cè g»ng giíi thiÖu
mét c¸ch c« ®äng hÇu hÕt nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña To¸n häc rêi r¹c, bao gåm c¸c kiÕn
thøc c¬ së vÒ logic, tËp hîp vµ ®¹i sè quan hÖ (Ch-¬ng I); mét sè bµi to¸n trong lý
thuyÕt tæ hîp (Ch-¬ng II); ®å thÞ vµ c¸c bµi to¸n trªn ®å thÞ (Ch-¬ng III); ®¹i sè Boole vµ
øng dông trong ph©n tÝch m¹ch ®iÖn tö (Ch-¬ng IV); ng«n ng÷ h×nh thøc vµ «t«mat (Ch-¬ng
V). Trong c¸ch tr×nh bµy cuèn s¸ch, c¸c t¸c gi¶ quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn kü thuËt gi¶i
quyÕt vÊn ®Ò, kh«ng qu¸ c©u nÖ vµo nh÷ng ®ßi hái chÆt chÏ vÒ mÆt to¸n häc theo kiÓu
“®Þnh lý-chøng minh”, kh«ng Ýt kh¸i niÖm vµ kÕt qu¶ chñ yÕu ®-îc tr×nh bµy th«ng qua c¸c
vÝ dô vµ bµi tËp.

Ngoµi kh¶ n¨ng t- duy l«gic nhÊt ®Þnh, gi¸o tr×nh kh«ng ®ßi hái tõ phÝa b¹n ®äc mét
sù chuÈn bÞ ®Æc biÖt nµo vÒ to¸n häc nãi chung, v× vËy cã thÓ bè trÝ gi¶ng d¹y theo cuèn
s¸ch nµy ngay tõ häc kú 1 n¨m thø nhÊt c¸c tr-êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng. NÕu ®· cã mét sè
hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ l«gic vµ tËp hîp (trong ph¹m vi c¸c môc 1-3 cña ch-¬ng I), b¹n ®äc
cã thÓ t×m hiÓu bÊt kú ch-¬ng sau nµo mµ kh«ng cÇn tu©n thñ tr×nh tù c¸c ch-¬ng nªu
trong cuèn s¸ch. Trong sè c¸c tµi liÖu tham kh¶o ®-îc nªu ë cuèi s¸ch, c¸c t¸c gi¶ muèn
b¹n ®äc ®Æc biÖt l-u ý tµi liÖu To¸n rêi r¹c øng dông trong Tin häc cña Kenneth H. Rosen.
Sù phong phó vµ ®a d¹ng cña c¸c vÝ dô vµ bµi tËp trong cuèn s¸ch ®ã sÏ hÕt søc h÷u Ých
cho b¹n ®äc. Nh÷ng ai quan t©m ®Õn viÖc ch-¬ng tr×nh ho¸ mét sè thuËt to¸n nªu trong
cuèn s¸ch nµy cã thÓ tham kh¶o thªm tµi liÖu To¸n rêi r¹c cña NguyÔn §øc NghÜa vµ
NguyÔn T« Thµnh.
Ph©n c«ng c«ng viÖc gi÷a c¸c t¸c gi¶ nh- sau:

 Chñ biªn vµ hiÖu ®Ýnh toµn bé néi dung b¶n th¶o: Ph¹m ThÕ Long.
 Ch-¬ng 1: NguyÔn Xu©n Viªn.

 Ch-¬ng 2: NguyÔn ThiÖn LuËn, Ph¹m ThÕ Long.
 Ch-¬ng 3: NguyÔn §øc HiÕu, Ph¹m ThÕ Long.
 Ch-¬ng 4: Ph¹m ThÕ Long.

 Ch-¬ng 5: NguyÔn V¨n XuÊt.

C¸c t¸c gi¶ xin bµy tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh PGS.TSKH NguyÔn Xu©n Huy (ViÖn
C«ng nghÖ Th«ng Tin), PGS.TS §Æng Huy RuËn (§HQG Hµ Néi) ®· ®äc kü b¶n th¶o vµ
cho nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp x¸c ®¸ng.
Ch¾c ch¾n kh«ng thÓ ...
Ph¹m ThÕ Long
Chñ biªn
NguyÔn §øc HiÕu, NguyÔn ThiÖn LuËn
NguyÔn Xu©n Viªn, NguyÔn n XuÊt
To ¸n rêi r¹c
Hµ Néi 2003
Toán rời rạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán rời rạc - Người đăng: tnnt2003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
241 Vietnamese
Toán rời rạc 9 10 680