Ktl-icon-tai-lieu

Toán rời rạc

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 163 trang   |   Lượt xem: 4046 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luaän Toát Nghieäp KS2-K7

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Moân hoïc ngoân ngöõ hình thöùc vaø automata coù raát nhieàu öùng duïng trong lónh vöïc khoa
hoïc maùy tính nhö xaây döïng caùc trình bieân dòch, nhaän daïng vaø chuyeån ñoåi giöõa caùc ngoân ngöõ
khaùc nhau… Do ñoù maø moân hoïc naøy laø moät moân hoïc baét buoäc cho caùc sinh vieân ngaønh CNTT
trong caùc tröôøng ñaïi hoïc.
Ñeå giuùp cho caùc sinh vieân coù ñieàu kieän hoïc toát vaø thöïc haønh caùc baøi taäp cuûa moân hoïc naøy,
luaän vaên naøy ñi saâu vaøo vieäc moâ phoûng laïi hoaït ñoäng cuûa caùc giaûi thuaät trong phaàn ngoân ngöõ
phi ngöõ caûnh ñaëc bieät laø caùc giaûi thuaät phaân tích cuù phaùp Earley vaø CYK.
Sinh vieân coù theå khai thaùc cô sôû lyù thuyeát cuûa moân hoïc thoâng qua heä thoáng Help cuûa chöông
trình.
Xin caùm ôn thaày Hoà Vaên Quaân ñaõ taän tình höôùng daãn vaø giuùp ñôõ toâi hoaøn thaønh baûn luaän vaên
toát nghieäp nhö yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
Sinh Vieân Thöïc Hieän
Thaùi Thuaàn Thaïch

PHAÀN 1
Trang

1

Luaän Toát Nghieäp KS2-K7

GIÔÙI THIEÄU
1. GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI
Yeâu caàu cuûa ñeà taøi laø :
“Xaây döïng boä coâng cuï thöïc hieän moät soá giaûi thuaät trong moân hoïc ngoân ngöõ hình thöùc vaø
Automata.” Ngoaøi caùc giaûi thuaät bieán ñoåi vaên phaïm, taäp trung vaøo nghieân cöùu vaø hieän thöïc
hai giaûi thuaät phaân tích cuù phaùp CYK vaø Earley, Ñaùnh giaù soá böôùc phaân tích cuûa moãi giaûi
thuaät.
Aùp duïng nhaän daïng moät caâu nhaäp thuoäc ngoân ngöõ töï nhieân (Tieáng Anh)
2. MUÏC ÑÍCH & YÙ NGHÓA
Hieän nay, ôû nöôùc ta vieäc aùp duïng giaûng daïy caùc moân hoïc thoâng qua caùc moâ hình giaûng
daïy thieát keá treân maùy tính coøn gaëp nhieàu khoù khaên, moät trong nhöõng nguyeân nhaân laø thieáu
caùc phaàn meàm hoã trôï vieäc hoïc vaø giaûng daïy.
Luaän vaên naøy ra ñôøi khoâng naèm ngoaøi muïc ñích giuùp sinh vieân nghaønh CNTT coù moät
coâng cuï ñeå hoã trôï theâm cho vieäc hoïc moân hoïc “Ngoân Ngöõ Hình Thöùc & Automata” . Boä coâng
cuï naøy cho pheùp sinh thaáy roõ caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa moät soá giaûi thuaät cuûa phaàn ngoân ngöõ
phi ngöõ caûnh, cuõng nhö thaáy ñöôïc öùng duïng cuûa caùc giaûi thuaät phaân tích cuù phaùp.
3. NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
Noäi dung cuûa luaän vaên ñöôïc chia laøm 8 phaàn, cuï theå nhö sau:
♦ Phaàn 1 : Laø phaàn giôùi thieäu veà ñeà taøi, cuøng yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa noù.
♦ Phaàn 2 : Ñaây laø phaàn tìm hieåu veà cô sôû lyù thuyeát coù lieân quan, trong phaàn 2 naøy ñöôïc chia
laøm 4 chöông vôùi caùc ...
Luaän Toát Nghieäp KS2-K7
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Moân hoïc ngoân ngöõ hình thöùc vaø automata coù raát nhieàu öùng duïng trong lónh vöïc khoa
hoïc maùy tính nhö xaây döïng caùc trình bieân dòch, nhaän daïng v chuyeån ñoåi giöõa caùc ngoân ngöõ
khaùc nhau… Do ñoù maø moân hoïc naøy laø moät moân hoïc baét buoäc cho caùc sinh vieân ngaønh CNTT
trong caùc tröôøng ñaïi hoïc.
Ñeå giuùp cho caùc sinh vieân coù ñieàu kieän hoïc toát vaø thöïc haønh caùc baøi taäp cuûa moân hoïc naøy,
luaän vaên naøy ñi saâu vaøo vieäc moâ phoûng laïi hoaït ñoäng cuûa caùc giaûi thuaät trong phaàn ngoân ngöõ
phi ngöõ caûnh ñaëc bieät laø caùc giaûi thuaät phaân tích cuù phaùp Earley vaø CYK.
Sinh vieân coù theå khai thaùc sôû lyù thuyeát cuûa moân hoïc thoâng qua heä thoáng Help cuûa chöông
trình.
Xin caùm ôn thaày Hoà Vaên Quaân ñaõ taän tình höôùng daãn vaø giuùp ñôõ toâi hoaøn thaønh baûn luaän vaên
toát nghieäp nhö yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
Sinh Vieân Thöïc Hieän
Thaùi Thuaàn Thaïch
PHAÀN 1
Trang
1
Toán rời rạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán rời rạc - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
163 Vietnamese
Toán rời rạc 9 10 279