Ktl-icon-tai-lieu

Toàn tập luyện thi đh môn lý 2014 cực hay

Được đăng lên bởi Quyên Nguyễn Trần
Số trang: 225 trang   |   Lượt xem: 4113 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tài li u luy n thi

i H c môn V t lý 2014

H
I. N i quy

GV: Bùi Gia N i

NG D N LÀM BÀI TR C NGHI M

i v i bài thi tr c nghi m (

c th t k )

ngh các em h c sinh

1. Thí sinh thi các môn tr c nghi m t i phòng thi mà thí sinh thi các môn t lu n. M i thí sinh có s báo danh g m 6 ch s : 2
ch s

u là mã s H i

ng/ Ban coi thi; 4 ch s sau là s th t c a thí sinh trong danh sách, t 0001 n h t.

2. Ngoài nh ng v t d ng

c mang vào phòng thi nh quy ch quy nh,

(ho c bút bi), bút chì en, g t bút chì, t y vào phòng thi; nên mang theo
3. Trong phòng thi, m i thí sinh

làm bài tr c nghi m, thí sinh c n mang bút m c

ng h

theo dõi gi làm bài.

c phát 1 t phi u TLTN có ch ký c a 2 giám th và 1 t gi y nháp. Thí sinh gi cho t

phi u TLTN ph ng, không b rách, b g p, b nhàu, mép gi y b qu n; ây là bài làm c a thí sinh,
4. Thí sinh dùng bút m c ho c bút bi i n
cao

ng; H i

y

vào các m c

ng/ Ban coi thi v.v...); ch a ghi mã

s báo danh, n u có) vào các ô vuông nh% trên

thi (m c 10). L u ý ghi s báo danh v"i

thi, thí sinh ph#i

6. Khi c# phòng thi
a) Ph#i ki m tra

thi

c

#m b#o:

thi,
thi có

không thi u ch , m t nét; t t c# các trang c a
có 2

ho c bút bi ghi ngay 3 ch s c a mã

c xem

s l ng câu tr c nghi m nh

thi

u ghi cùng m t mã

thi.

7. Tr ng h p phát hi n
thi khác v"i mã

c in rõ ràng,
thi, ho c

x' lý.

thi vào 3 ô vuông nh% $

thi b thi u trang, thí sinh

thi (in trên

u các c t c a khung mã

u

thi) và dùng bút m c

thi (m c s 10 trên phi u TLTN); sau

u m i c t.

c giám th cho (i b ng

thi d phòng có mã

thi t &ng ng (ho c

thi c a 2 thí sinh ng i hai bên).
thi c a mình vào 2 danh sách n p bài. L u ý, lúc này (ch a n p bài) thí sinh

i không ký tên vào danh sách n p bài.
9. Th i gian làm bài thi là 60 phút

i v"i bài thi t t nghi p THPT và 90 phút

10. Tr ng h p khi làm bài, 2 thí sinh ng i c nh nhau có cùng mã
ng i

thi:

ã ghi trong ; n i dung

thi có mã s riêng, thí sinh xem mã

8. Theo yêu c u c a giám th , thí sinh t ghi mã
tuy t

u xem

thi. N u có nh ng chi ti t b t th ng trong

ó dùng bút chì l n l t theo t ng c t tô kín ô có ch s t &ng ng v"i ch s $
mã

u

thi khi giám th ch a cho phép.

c s cho phép c a giám th , thí sinh b t

thi tr$ lên, thí sinh ph#i báo ngay cho giám th
b) Ghi tên và s báo danh c a mình vào

6 ch s (k c# ch s 0 $

u c t.

thi d "i t phi u TNTN; không

u ã nh n

y

i h c,

u các c t c a khung s báo danh (m c s 9 trên phi u TLTN). Sau ó, dùng bút chì,

l n l t theo t ng c t tô kín ô có ch s t &ng ng v"i ch s $
5. Khi nh n

c c...
T
T
à
à
i
i
l
l
i
i
u
u
l
l
u
u
y
y
n
n
t
t
h
h
i
i
i
i
H
H
c
c
m
m
ô
ô
n
n
V
V
t
t
l
l
ý
ý
2
2
0
0
1
1
4
4
G
G
V
V
:
:
B
B
ù
ù
i
i
G
G
i
i
a
a
N
N
i
i
:
0
0
9
9
8
8
2
2
.
.
6
6
0
0
2
2
.
.
6
6
0
0
2
2
Trang: 1
HNG DN LÀM BÀI TRC NGHIM
I. Ni quy i vi bài thi trc nghim ( ngh các em hc sinh c tht k )
1. Thí sinh thi các môn trc nghim ti phòng thi mà thí sinh thi các môn t lun. Mi thí sinh có s báo danh gm 6 ch s: 2
ch s u là mã s Hi ng/ Ban coi thi; 4 ch s sau là s th t ca thí sinh trong danh sách, t 0001 n ht.
2. Ngoài nhng vt dng c mang vào phòng thi nh quy ch quy nh, làm bài trc nghim, thí sinh cn mang t mc
(hoc bút bi), bút chì en, gt bút chì, ty vào phòng thi; nên mang theo ng h theo dõi gi làm i.
3. Trong phòng thi, mi thí sinh c phát 1 t phiu TLTN có ch ký ca 2 giám th và 1 t giy nháp. Thí sinh gi cho t
phiu TLTN phng, không b rách, b gp, b nhàu, mép giy b qun; ây là bài làm ca thí sinh, c chm b ng máy.
4. Thí sinh dùng bút mc hoc bút bi in y vào các mc trng (t s 1 n s 9: T!nh, thành ph hoc trng i hc,
cao ng; Hi ng/ Ban coi thi v.v...); cha ghi mã thi (mc 10). Lu ý ghi s báo danh v"i y 6 ch s (k c# ch s 0 $ u
s báo danh, nu có) vào các ô vuông nh% trên u các ct ca khung s báo danh (mc s 9 trên phiu TLTN). Sau ó, dùng bút chì,
ln lt theo tng ct tô kín ô có ch s t&ng ng v"i ch s $ u ct.
5. Khi nhn thi, thí sinh ph#i thi d"i t phiu TNTN; không c xem thi khi giám th cha cho phép.
6. Khi c# phòng thi u ã nhn c thi, c s cho pp ca giám th, thí sinh bt u xem thi:
a) Ph#i kim tra thi #m b#o: thi có s lng câu trc nghim nh ã ghi trong ; ni dung c in rõ ràng,
không thiu ch, mt nét; tt c# các trang ca thi u ghi cùng mt mã thi. Nu có nhng chi tit bt thng trong thi, hoc
có 2  thi tr$ lên, thí sinh ph#i báo ngay cho giám th x' lý.
b) Ghi tên và s báo danh ca mình vào thi. thi có mã s riêng, thí sinh xem mã thi (in trên u thi) và dùng bút mc
hoc bút bi ghi ngay 3 ch s ca mã thi vào 3 ô vuông nh% $ u các ct ca khung mã thi (mc s 10 trên phiu TLTN); sau
ó dùng bút chì ln lt theo tng ct tô kín ô có ch s t&ng ng v"i ch s $ u mi ct.
7. Trng hp phát hin thi b thiu trang, thí sinh c giám th cho (i b ng thi d phòng có mã thi t&ng ng (hoc
mã thi khác v"i mã thi ca 2 thí sinh ngi hai bên).
8. Theo yêu cu ca gm th, thí sinh t ghi mã thi ca mình vào 2 danh sách np bài. Lu ý, lúc này (cha np bài) thí sinh
tuyt i không ký tên vào danh sách np bài.
9. Thi gian làm bài thi là 60 phút i v"i bài thi tt nghip THPT và 90 phút i v"i bài thi tuyn sinh vào i hc, cao ng.
10. Trng hp khi làm bài, 2 thí sinh ngi cnh nhau có cùng mã thi, theo u cu ca giám th, thí sinh ph#i di chuyn ch
ngi  #m b#o 2 thí sinh ngi cnh nhau (theo hàng ngang) không có cùng mã thi.
11. Ch! có phiu TLTN m"i c coi là bài làm ca thí sinh; bài làm ph#i có 2 ch ký ca 2 giám th.
12. Trên phiu TLTN ch! c vit mt th mc không ph#i là mc % và tô chì en $ ô tr# li; không c tô bt c ô nào trên
phiu TLTN b ng bút mc, bút bi.
13. Khi tô các ô b ng bút chì, ph#i tô m và lp kín din ch c# ô; không gch chéo hoc ch! ánh du vào ô c chn; ng
v"i mi câu trc nghim ch! c tô 1 ô tr# li. Trong trng hp nhm hoc mun thay (i câu tr# li, thí sinh dùng ty ty tht
sch chì $ ô c), ri tô kín ô khác mà mình m"i la chn.
14. Ngoài 10 mc cn ghi trên phiu b ng bút mc và các câu tr# li tô chì, thí sinh tuyt i không c vit gì thêm hoc li
du hiu riêng trên phiu TLTN. Bài có du riêng s* b coi là phm quy và không c chm im.
15. Khi làm tng câu trc nghim, thí sinh cn c k+ ni dung câu trc nghim, ph#i c ht trn v,n mi câu trc nghim, c#
phn d-n và bn la chn A, B, C, D  chn ph&ng án úng (A hoc B, C, D) và dùng bút chì kín ô t&ng ng v"i ch cái A
hoc B, C, D trong phiu TLTN. Chng hn thí sinh ang làm câu 5, chn C là ph&ng án úng thì thí sinh tô en ô có ch C trên
dòng có s 5 ca phiu TLTN.
16. Làm n câu trc nghim nào thí sinh dùng bút chì tô ngay ô tr# li trên phiu TLTN, ng v"i câu trc nghim ó. Tránh
làm tn b các câu ca thi trên giy nháp hoc tn thi ri m"i tô vào phiu TLTN, vì d. b thiu thi gian.
17. Tránh vic ch! tr# li trên thi hoc giy nháp mà quên tô tn phiu TLTN. Tránh vic tô 2 ô tr$ lên cho mt câu trc
nghim vì trong trng hp này máy s* không chm và câu ó không có im.
18. S th t câu tr# li mà thí sinh làm trên phiu TLTN ph#i trùng v"i s th t câu trc nghim trong thi. Tnh trng
hp tr# li câu trc nghim này nhng tô vào hàng ca câu khác trên phiu TLTN.
19. Không nên dng li quá lâu tr"c mt câu trc nghim nào ó; nu không làm c câu này thí sinh nên tm thi b% qua
làm câu khác; cui gi có th quay tr$ li làm câu trc nghim ã b% qua, nu còn thi gian.
Toàn tập luyện thi đh môn lý 2014 cực hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toàn tập luyện thi đh môn lý 2014 cực hay - Người đăng: Quyên Nguyễn Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
225 Vietnamese
Toàn tập luyện thi đh môn lý 2014 cực hay 9 10 921