Ktl-icon-tai-lieu

Toán xác suất sinh học

Được đăng lên bởi yukid-pet
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toán xác suất sinh học Dạng 1: Tính số loại KG, KH trội lặn: dạng bài
này cần làm theo quy tắc nhân xác suất VD: Cho P: AaBbDdEeFf giao
phấn với cây cùng KG. Cho biết tính trạng trội là trội hoàn toàn và mỗi
gen quy định một tính trạng. Hãy tính: a, Tỉ lệ cá thể ở F1 có KH 3
trội : 2 lặn b, Tỉ lệ các thể ở F1 có KH 4 trội
Bài giải: Như vậy, xét riêng rẽ từng phép lai ta có: Aa x Aa --> 3A- :
1aa Bb x Bb --> 3B- : 1bb Dd x Dd --> 3D- : 1dd Ee x Ee --> 3 E- : 1ee
Ff x Ff --> 3F- : 1ff Như vậy, tỉ lệ đời con có KH 3 trội : 1 lặn là tích xác
suất của các thành phần sau: Xác suất có được 3 trội trong tổng
số 5 trội là: C35 Tỉ lệ 3 trội là: 3/4.3/4.3/4 Tỉ lệ 2 lặn là:
1/4.1/4 Vậy kết quả là tích của 3 xác suất trên. hoặc có thể làm theo
khai triển Niutơn: gọi A là tính trạng trội, a là tính trạng lặn ta có Nhị
thức Niutơn như sau: (A + a)n với n là số cặp gen dị hợp VD: Cho biết
mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là
trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai
AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 2 tính trạng trội
và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ (đề tuyển sinh đại học môn Sinh học năm
2010)
(A + a)4= A4 + 4A3.a + 6A2.a2 + 4A.a + a4(khai triển
Niutơn) Ghi chú A là KH trội, a là KH lặn, 2 trội 2 lặn là KH mà có A2 và
a2 vậy kết quả là: 6A2.a2, với A= 3/4, a = 1/4. tính ra được kết quả là:
27/128 Bài tập áp dụng Câu 1: Bệnh mù màu đỏ và lục ở người do gen
đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y.
Bệnh bạch tạng lại do một gen lặn khác nằm trên nhiễm sắc thể
thường qui định. Một cặp vợ chồng đều không mắc cả 2 bệnh trên ,
người chồng có bố và mẹ đều bình thường nhưng có cô em gái bị bạch
tạng. Người vợ có bố bị mù màu và mẹ bình thường nhưng em trai thì
bị bệnh bạch tạng. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con trai mắc
đồng thời cả 2 bệnh trên : A. 1/12
B.
1/36
C. 1/24
D. 1/8 Từ gt →
kg của chồng XAY B-(1BB/2Bb)
kg của vợ XAXa B-(1BB/2Bb)
XS con trai mắc bệnh mù màu (XaY) = 1/4 XS con mắc bệnh bạch tạng
(bb) = 2/3*2/3*1/4= 1/9 Vậy XS sinh con trai mắc cả 2 bệnh = 1/4.1/9
= 1/36 Câu 2: Lai hai thứ bí quả tròn có tính di truyền ổn định,thu được
F1 đồng loạt bí quả dẹt.Cho giao phấn các cây F1 người ta thu được
F2 tỉ lệ 9 dẹt : 6 tròn : 1 dài. Cho giao phấn 2 cây bí quả dẹt ở F2 với
nhau.Về mặt lí thuyết thì xác suất để có được quả dài ở F3 :
A. 1/81
B. 3/16
C.
1/16
D. 4/81 tỉ lệ dẹt : tròn : dài = 9 :6 :1 (dẹt :
A-B- ; dài :aabb) dẹt x dẹt → dài nên KG của 2 cây dẹt Aa...
 
 !" #$%!&'()*+,-.$/0,
123'!45)6   2 #7
$%!89#5:!,;<=>/?@
A;<=>/?B
- CDE2F!GHIJ1G1,,?+,+,KKL@+K
,,--KKL@-KKKL@K.$.$KKL@.K$$
/0/0KKL@/KMDE2F!;<8N?@ 
O, 1",KP?8EQ@R
S )@SK;<@ @TB5@TB5@TBK;<A 
TB5TB(F!U6%C O,@H5?= #$
U,=DV+ , ,?D9
WDVE,X+Y,Z23 1$9Q1()6
#7$%!89#$1'8F1$ 
  2 U[?86C!,5$!61G1,
+,-.$+,-.$8N?U=\#,A
2 A6#;<X8]!=8#[^_#
A``ZX+Y,ZBa+BYB+@5,Yb+A5,AYB+5,Y,BXU,=
DVZc+ , AA # ?+A2 
,A2F!U6%C b+A5,A23+a@TB,aTB5,8EQU6%C 
AdTAe- F11f)'-<#4# 8g2 f>EN$
86h#Hi#&=PU[?,$EVWHj5
-<#$Uh#Hi#&=
EN%895k12Ql8]U[#&CA<H
ENl?2 #m8]\ENE?[$#9
5DEN2Q?9#4# 2 #m\ENE$#,\
9<5P8=12Ql !,#&
8lNCA<H+5TA-5
T@b)5TAB5TeJn
UO,lP+j-KX--TA-ZUO,2QP+P,-KX--TA-Z
P^,#&<#4# XP,jZaTBP^#&<
XZaAT@oAT@oTBaTp(F!P^,#&CA<aTB5Tp
aT@b)'Aq,,W%Cr?!]R898EQ
/8l%Cm5),1'!/EN,8EQ
/A;<pmbr 5),1A'!%Cm>/A23
,5(]#!6\8=?8EQ%C >/@
+5Te-5@Tb)5
Tb5BTe;<mr apbXm
+K-Ks ,,Zmmn HO,A'!m+,-+,-XBTp
BTpZ1G1,H TbnP^aBTp5BTp5TbaTe)'
@tEN<1HUH[<86$$h#H
D^EN5-2 #m\EN8W,8"r9<
1HUH[<5P8=8W,61$ ,U[9
<H +5TA-5TBu)5
@TB5@TeJnUO,#m+,+,P^
,U[<a@TBTAa@Te)'B*$!UH[<2 
Toán xác suất sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán xác suất sinh học - Người đăng: yukid-pet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Toán xác suất sinh học 9 10 677