Ktl-icon-tai-lieu

Tốc độ phản ứng hóa học

Được đăng lên bởi vokhanhlinh95
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
Trường: THPT Nguyễn Việt Dũng
Lớp:
. Môn: Hóa Học
Tiết thứ:
Ngày tháng năm 2011

Họ và tên GSh: Lê Thị Ánh Tuyết.
MS: 2072023
Họ và tên GVHD: Nguyễn Việt Hưng

Bài 36 : TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức
Biết được:
- Định nghĩa tốc độ phản ứng và nêu thí dụ cụ thể.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích tiếp xúc, chất xúc
tác.
2. Kĩ năng
- Quan sát thí nghiệm cụ thể, hiện tượng thực tế về tốc độ phản ứng, rút ra được nhận xét.
- Vận dụng được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để làm tăng hoặc giảm tốc độ của một số
phản ứng trong thực tế đời sống, sản xuất theo hướng có lợi.
II. Trọng tâm
Tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
III. Phương pháp và phương tiện dạy học:
1) Phương pháp:
- Phương pháp chính: Đàm thoại.
- Phương pháp hỗ trợ: Diễn giảng, giải thích, làm việc với tài liệu, hoạt động nhóm.
2) Phương tiện:
- SGK lớp 10 cơ bản, trực quan hình ảnh, thí nghiệm chứng minh.
IV. Nội dung và tiến trình lên lớp:
1) Ổn định lớp:
2) Kiểm tra bài cũ:
3) Dạy bài mới:
Nội dung
HĐ của thầy
HĐ của HS
I. KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ
-Quan sát TN, ghi
PHẢN ỨNG HÓA HỌC (7 phút)
nhận hiện tượng.
1. Thí nghiệm: Chuẩn bị 2 ống GV biểu diễn thí nghiệm: chuẩn bị 2 -Viết PTPƯ.
nghiệm :
-So sánh hiện
ống nghiệm
-Ống 1: 20 giọt dd BaCl2 0.1M +20 + Ống 1 đựng 20 giọt dd BaCl2 0,1 M
tượng và cho biết
giọt H2SO4 0.1M
+ Ống 2 đựng 20 giọt dd Na 2S2O3 0,1M sau phản ứng nào xảy
-Ống 2: 20 giọt Na2S2O3 0.1M+20 đó dùng hai ống nhỏ giọt cho đồng thời vào ra nhanh hơn.
giọt H2SO40.1M.
mỗi ống nghiệm 20 giọt dd H2SO4 0,1M.
2. Nhận xét hiện tượng:
 HS quan sát, nhận xét, so sánh hiện
-Ống 1:xuất hiện kết tủa trắng.
tượng và cho biết phản ứng nào xảy ra
BaCl2 + H2SO4  BaSO4+2HCl(1)
nhanh hơn?
-Ống 2:xuất hiện kết tủa trắng đục.
Gọi HS viết PTPƯ.
Na2S2O3 + H2SO4  Na2SO4 + H2O GV tổng kết lại: các phản ứng khác nhau
+ S + SO2 (2) xảy ra nhanh chậm khác nhau. Để đánh giá
-Ống 1 xuất hiện kết tủa nhanh hơn
mức độ nhanh chậm của một phản ứng

ống 2.
Kết luận:
Tốc độ phản ứng là độ biến thiên
nồng độ của một trong các chất
phản ứng hoặc sản phẩm trong
một đơn vị thời gian.
v

C
C  CS
t = t

t

-Cho phản ứng :
Br2 + HCOOH  2HBr + CO2
Lúc đầu nồng độ Br2 là 0,025 mol/l,
sau 50 giây phản ứng nồng độ Br2 là
0,02 mol/l.
v

người ta dùng khái niệm tốc độ phản ứng
hóa học, gọi tắt là tốc độ phản ứng.
 Ghi kết luận. Lập biểu thức tinh tốc độ
phản ứng trung bình.

 Cho thí dụ, gọi HS tính....
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
Trường: THPT Nguyễn Việt Dũng Họ và tên GSh: Lê Thị Ánh Tuyết.
Lớp: . Môn: Hóa Học MS: 2072023
Tiết thứ: Họ và tên GVHD: Nguyễn Việt Hưng
Ngày tháng năm 2011
Bài 36 : TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức
Biết được:
- Định nghĩa tốc độ phản ứng và nêu thí dụ cụ thể.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích tiếpc, chất xúc
tác.
2. Kĩ năng
- Quan sát thí nghiệm cụ thể, hiện tượng thực tế về tốc độ phản ứng, rút ra được nhận xét.
- Vận dụng được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để làm tăng hoặc giảm tốc độ của một số
phản ứng trong thực tế đời sống, sản xuất theo hướng có lợi.
II. Trọng tâm
Tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
III. Phương pháp và phương tiện dạy học:
1) Phương pháp:
- Phương pháp chính: Đàm thoại.
- Phương pháp hỗ trợ: Diễn giảng, giải thích, làm việc với tài liệu, hoạt động nhóm.
2) Phương tiện:
- SGK lớp 10 cơ bản, trực quan hình ảnh, thí nghiệm chứng minh.
IV. Nội dung và tiến trình lên lớp:
1) Ổn định lớp:
2) Kiểm tra bài cũ:
3) Dạy bài mới:
Nội dung HĐ của thầy HĐ của HS
I. KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ
PHẢN ỨNG HÓA HỌC (7 phút)
1. Thí nghiệm: Chuẩn bị 2 ống
nghiệm :
-Ống 1: 20 giọt dd BaCl
2
0.1M +20
giọt H
2
SO
4
0.1M
-Ống 2: 20 giọt Na
2
S
2
O
3
0.1M+20
giọt H
2
SO
4
0.1M.
2. Nhận xét hiện tượng:
-Ống 1:xuất hiện kết tủa trắng.
BaCl
2
+ H
2
SO
4
BaSO
4
+2HCl(1)
-Ống 2:xuất hiện kết tủa trắng đục.
Na
2
S
2
O
3
+ H
2
SO
4
Na
2
SO
4
+ H
2
O
+ S + SO
2
(2)
-Ống 1 xuất hiện kết tủa nhanh hơn
GV biểu diễn thí nghiệm: chuẩn bị 2
ống nghiệm
+ Ống 1 đựng 20 giọt dd BaCl
2
0,1 M
+ Ống 2 đựng 20 giọt dd Na
2
S
2
O
3
0,1M sau
đó dùng hai ống nhỏ giọt cho đồng thời vào
mỗi ống nghiệm 20 giọt dd H
2
SO
4
0,1M.
HS quan sát, nhận xét, so sánh hiện
tượng và cho biết phản ng nào xảy ra
nhanh hơn?
Gọi HS viết PTPƯ.
GV tổng kết lại: c phản ứng khác nhau
xảy ra nhanh chậm khác nhau. Để đánh giá
mức độ nhanh chậm của một phản ứng
-Quan sát TN, ghi
nhận hiện tượng.
-Viết PTPƯ.
-So sánh hiện
tượng cho biết
phản ứng nào xảy
ra nhanh hơn.
Tốc độ phản ứng hóa học - Trang 2
Tốc độ phản ứng hóa học - Người đăng: vokhanhlinh95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tốc độ phản ứng hóa học 9 10 709