Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt báo cáo Hội nghị Khoa học lần 6 - 14/11/2008

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 451 trang   |   Lượt xem: 8496 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Fax: 84 8 38350096
Tel: 84 8 38300529

THE 6th SCIENTIFIC CONFERENCE

ABSTRACT

Tp. Hồ Chí Minh – 2008

MỤC LỤC - CONTENT
Thư chào mừng - Welcome address

4

Ban tổ chức - Organizing Committee

8

Ban thư ký – Secretaries

9

Ban tổ chức - Ban biên tập các tiểu ban - Session Organizing Committee

10

Chương trình Hội nghị - Conference Program

12

Tóm tắt Báo cáo phiên toàn thể - Abstracts of Plenary Session
Tóm tắt Báo cáo tại Tiểu ban - Abstracts of Parallel Sessions
I.

19

Tiểu ban Toán - Tin học – Mathematics - Computer science Session
Phân ban Đại số và Ứng dụng Tin học – Algebra and Computer science
Phân ban Cơ học – Mechanics
Phân ban Giải tích tối ưu – Analysis and Optimization

II.

14-18

22-25
26-33
34-38

Tiểu ban Vật lý - Physics Session
Báo cáo nói – Oral
Báo cáo nói – Poster

39-60
61-124

III. Tiểu ban Hóa học - Chemistry Session
Báo cáo nói – Oral

125-140

Báo cáo nói – Poster

141-228

IV. Tiểu ban Sinh học - Công nghệ Sinh học - Biology - Biotechnology Session
Báo cáo nói – Oral
Phân ban Sinh thái và Đa dạng sinh học - Ecology and Biodiversity
Phân ban Sinh học và CNSH thực vật - Plant Biology and Biotechnology
Phân ban Sinh học và CNSH động vật - Animal Biology and Biotechnology
Phân ban Sinh hóa và Vi sinh - Biopchemistry and Microbiology
Phân ban Công nghệ gen và Tin Sinh học - Gene Technolgy and Bioinformatics
Phân ban Công nghệ Tế bào và Tế bào gốc - Cell and Stem Cell Technology
Báo cáo nói – Poster
Phân ban Sinh thái và Đa dạng sinh học - Ecology and Biodiversity
Phân ban Sinh học và CNSH thực vật - Plant Biology and Biotechnology
Phân ban Sinh học và CNSH động vật - Animal Biology and Biotechnology
Phân ban Sinh hóa và Vi sinh - Biopchemistry and Microbiology
Phân ban Công nghệ gen và Tin Sinh học - Gene Technolgy and Bioinformatics
Phân ban Công nghệ Tế bào và Tế bào gốc - Cell and Stem Cell Technology
V.

233-236
237-239
240-246
247-251
252-257
258-262
268
269-290
291-293
294-303
304-306
307

Tiểu ban Địa chất - Geology Session
Báo cáo nói – Oral

308-321
2

Báo cáo nói – Poster

322-326

VI. Tiểu ban Môi trường - Environment Session
Báo cáo nói – Oral
Phân ban Khoa học Môi trường - Environmental Sciences
Phan ban Công nghệ Môi trường - Environmental Technology
Phân ban Quản lý Môi trường - Enviromental Management

330-334
335-339
340-344

Báo cáo nói – Poster

345-363

VII. Tiểu ban Công nghệ thông tin - Information techn...
THE 6
th
SCIENTIFIC CONFERENCE
ABSTRACT
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN – ĐẠI HC QUC GIA TP. HCM
227 Nguyn Văn C, Qun 5, Tp. H Chí Minh
Fax: 84 8 38350096 Tel: 84 8 38300529
Tp. H Chí Minh – 2008
Tóm tắt báo cáo Hội nghị Khoa học lần 6 - 14/11/2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt báo cáo Hội nghị Khoa học lần 6 - 14/11/2008 - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
451 Vietnamese
Tóm tắt báo cáo Hội nghị Khoa học lần 6 - 14/11/2008 9 10 73