Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt công thức vật lý 12

Được đăng lên bởi boxmail1705
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1596 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân Ban

1

KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ, CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN!
CHƢƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN
1. Toạ độ góc
Là toạ độ xác định vị trí của một vật rắn quay quanh một trục cố định bởi góc  (rad) hợp giữa mặt phẳng động
gắn với vật và mặt phẳng cố định chọn làm mốc (hai mặt phẳng này đều chứa trục quay)
Lưu ý: Ta chỉ xét vật quay theo một chiều và chọn chiều dương là chiều quay của vật   ≥ 0
2. Tốc độ góc
Là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục

* Tốc độ góc trung bình: tb 
(rad / s )
t
d
* Tốc độ góc tức thời:  
  '(t )
dt
Lưu ý: Liên hệ giữa tốc độ góc và tốc độ dài v = r
3. Gia tốc góc
Là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên của tốc độ góc

* Gia tốc góc trung bình:  tb 
(rad / s 2 )
t
d d 2
 2   '(t )   ''(t )
* Gia tốc góc tức thời:  
dt
dt
Lưu ý: + Vật rắn quay đều thì   const    0
+ Vật rắn quay nhanh dần đều  > 0
+ Vật rắn quay chậm dần đều  < 0
4. Phƣơng trình động học của chuyển động quay
* Vật rắn quay đều ( = 0)
 = 0 + t
* Vật rắn quay biến đổi đều ( ≠ 0)
 = 0 + t
1
   0  t   t 2
2
2
2
  0  2 (  0 )
5. Gia tốc của chuyển động quay

* Gia tốc pháp tuyến (gia tốc hướng tâm) an
  
Đặc trưng cho sự thay đổi về hướng của vận tốc dài v ( an  v )

v2
an    2 r
r

* Gia tốc tiếp tuyến at

 

Đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của v ( at và v cùng phương)
dv
at 
 v '(t )  r '(t )  r
dt
  
* Gia tốc toàn phần a  an  at
a  an2  at2


a

Góc  hợp giữa a và an : tan   t  2
a 
 n
Lưu ý: Vật rắn quay đều thì at = 0  a = an

GV: Trần Đình Hùng – ĐT: 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trường THPT Thanh Chương 3

Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân Ban

2

6. Phƣơng trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định
M
M  I  hay  
I
Trong đó: + M = Fd (Nm)là mômen lực đối với trục quay (d là tay đòn của lực)
+ I   mi ri 2 (kgm2)là mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay
i

Mômen quán tính I của một số vật rắn đồng chất khối lượng m có trục quay là trục đối xứng
1
- Vật rắn là thanh có chiều dài l, tiết diện nhỏ: I  ml 2
12
- Vật rắn là vành tròn hoặc trụ rỗng bán kính R: I = mR2
1
- Vật rắn là đĩa tròn mỏng hoặc hình trụ đặc bán kính R: I  mR 2
2
2
- Vật rắn là khối cầu đặc bán kính R: I  mR 2
5
7. Mômen động lƣợng
Là đại lượng động học đặc trưng cho chuyển động quay của vật rắn quanh một trục
L = I (kgm2/s)

Lưu ý: V...
GV: Trần Đình Hùng ĐT: 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trường THPT Thanh Chương 3
1
H thng công thc Vt Lý lp 12 chương trình Phân Ban
KHÔNG CÓ VIC GÌ KHÓ, CH S LÒNG KHÔNG BN!
CHƢƠNG I: ĐỘNG LC HC VT RN
1. To độ góc
Là to độ xác định v trí ca mt vt rn quay quanh mt trc c định bi góc (rad) hp gia mt phng động
gn vi vt mt phng c định chn làm mc (hai mt phng này đều cha trc quay)
Lưu ý: Ta ch xét vt quay theo mt chiu chn chiu dương là chiu quay ca vt ≥ 0
2. Tốc đ góc
đại lượng đặc trưng cho mc độ nhanh hay chm ca chuyn động quay ca mt vt rn quanh mt trc
* Tc độ góc trung bình:
( / )
tb
rad s
t
* Tc độ góc tc thi:
'( )
d
t
dt


Lưu ý: Liên h gia tc độ góc và tc độ dài v = r
3. Gia tc góc
đại lượng đặc trưng cho s biến thiên ca tc độ góc
* Gia tc góc trung bình:
2
( / )
tb
rad s
t
* Gia tc góc tc thi:
2
2
'( ) ''( )
dd
tt
dt dt

Lưu ý: + Vt rn quay đều thì
0const

+ Vt rn quay nhanh dn đều > 0
+ Vt rn quay chm dn đều < 0
4. Phƣơng trình đng hc ca chuyển đng quay
* Vt rn quay đều ( = 0)
=
0
+ t
* Vt rn quay biến đổi đều ( ≠ 0)
=
0
+ t
2
0
1
2
tt
22
00
2 ( )
5. Gia tc ca chuyển động quay
* Gia tc pháp tuyến (gia tc hướng tâm)
Đặc trưng cho s thay đổi v hướng ca vn tc dài
v
(
n
av
)
2
2
n
v
ar
r

* Gia tc tiếp tuyến
t
a

Đặc trưng cho s thay đổi v độ ln ca
v
(
t
a

v
cùng phương)
'( ) '( )
t
dv
a v t r t r
dt

* Gia tc toàn phn
nt
a a a
22
nt
a a a
Góc hp gia
a
n
a
:
2
tan
t
n
a
a

Lưu ý: Vt rn quay đều thì a
t
= 0
a
=
tóm tắt công thức vật lý 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tóm tắt công thức vật lý 12 - Người đăng: boxmail1705
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
tóm tắt công thức vật lý 12 9 10 862