Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt hóa học vô cơ

Được đăng lên bởi tuyen-hue
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÓM T T LÝ THUY T HÓA VÔ CƠ 12
CHƯƠNG 5: ð I CƯƠNG V KIM LO I
Bài 18: TÍNH CH T C A KIM LO I – DÃY ðI N HÓA C A KIM LO I
I./ Tính ch t v t lí:
Kim lo i có nh ng tính ch t v t lí chung :Tính d o - Tính d n ñi n - Tính d n nhi t - Ánh kim
Tính ch t v t lí chung c a kim lo i gây nên b i s có m t c a các electron t do trong m ng tinh
th kim lo i.
II./ Tính ch t hóa h c:
Tính ch t hóa h c chung c a kim lo i là tính kh (d b oxi hóa)
M ---> Mn+ + ne (n=1,2 ho c 3e)
1./ Tác d ng v i phi kim:
o

o

2Fe + 3Cl2 t
→ 2FeCl3
Cu + Cl2 t
→ CuCl2
o
t
to
4Al + 3O2 
Fe + S 
→ 2Al2O3
→ FeS
2./ Tác d ng v i dung d ch axit:
a./ V i dung d ch axit HCl , H2SO4 loãng: (tr Cu , Ag , Hg , Pt, Au) → mu i + H2.
Thí d : Fe + 2HCl 
→ FeCl2 + H2
b./ V i dung d ch HNO3 , H2SO4 ñ c: (tr Pt , Au ) → mu i + s n ph m kh + nư c.
Thí d :

o

Thí d : 3Cu + 8HNO3 (loãng) t
→ 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O
to
Fe + 4HNO3 (loãng) 
→ Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O
to
Cu + 2H2SO4 (ñ c) 
→ CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O
Chú ý: HNO3 , H2SO4 ñ c ngu i không ph n ng v i các kim lo i Al , Fe, Cr …
3./ Tác d ng v i nư c: Li , K , Ba , Ca , Na + nư c nhi t ñ thư ng → bazơ + H2
Thí d : 2Na + 2H2O 
→ 2NaOH + H2
4./ Tác d ng v i dung d ch mu i: kim lo i m nh hơn kh ion c a kim lo i y u hơn trong dung d ch
mu i thành kim lo i t do.
Thí d : Fe + CuSO4 
→ FeSO4 + Cu
ði u ki n ñ kim lo i A ñ y kim lo i B ra kh i mu i : A + Bn+
+ Kim lo i A ñ ng trư c kim lo i B trong dãy ho t ñ ng hóa h c
+Kim lo i A không tan trong nư c
+Mu i t o thành ph i tan
III./ Dãy ñi n hóa c a kim lo i:
1./ Dãy ñi n hóa c a kim lo i:
K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H Cu2+ Fe3+ Hg2+ Ag+ Pt2+ Au3+

K Na

Ca

Tính oxi hóa c a ion kim lo i tăng d n
Mg Al Zn
Fe Ni
Sn Pb

H2 Cu Fe2+ Hg Ag Pt Au

Tính kh c a kim lo i gi m d n
2./ Ý nghĩa c a dãy ñi n hóa:
D ñoán chi u c a ph n ng gi a 2 c p oxi hóa kh x y ra theo chi u: ch t oxi hóa m nh hơn s
oxi hóa chát kh m nh hơn sinh ra ch t oxi hóa y u hơn và ch t kh y u hơn.( qui t c α )
Thí d : ph n ng gi a 2 c p Fe2+/Fe và Cu2+/Cu là:
Fe 
→
Fe2+ +
Cu
Cu2+ +
Oxh m nh kh m nh
oxh y u
kh y u
Fe2+
Fe

 - T i mi n phí eBook, Tài li u h c t p

Cu2+
Cu

1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu
Toång quaùt: Giaû söû coù 2 caëp oxi hoaù – khöû X /X vaø Yy+/Y (caëp Xx+/X ñöùng tröôùc caëp Yy+/Y).
x+

Xx+

Yy+

X

Y

Phương trình ph n ng : Yy+ + X → Xx+ + Y

Bài 20: S

ĂN MÒN KIM LO I

I./ Khái ni m: S ăn mòn kim lo i là s phá h y KL ho c h p kim do tác d ng c a các ch t trong môi
trư ng xung quan...
http://ebook.here.vn - Tải miễn phí eBook, Tài liệu học tập
1
TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA VÔ CƠ 12
CHƯƠNG 5: ðẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Bài 18: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI – DÃY ðIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI
I./ Tính chất vật lí:
Kim loại có những tính chất vật lí chung :Tính dẻo - Tính dẫn ñiện - Tính dẫn nhiệt - Ánh kim
Tính chất vật lí chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh
thể kim loại.
II./ Tính chất hóa học:
Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử (dễ bị oxi hóa)
M ---> M
n+
+ ne (n=1,2 hoặc 3e)
1./ Tác dụng với phi kim:
Thí dụ: 2Fe + 3Cl
2
o
t
2FeCl
3
Cu + Cl
2
o
t
CuCl
2
4Al + 3O
2
o
t
2Al
2
O
3
Fe + S
o
t
FeS
2./ Tác dụng với dung dịch axit:
a./ Với dung dịch axit HCl , H
2
SO
4
loãng: (trừ Cu , Ag , Hg , Pt, Au) muối + H
2
.
Thí dụ: Fe + 2HCl
FeCl
2
+ H
2
b./ Với dung dịch HNO
3
, H
2
SO
4
ñặc: (trừ Pt , Au ) muối + sản phẩm khử + nước.
Thí dụ: 3Cu + 8HNO
3
(loãng)
o
t
3Cu(NO
3
)
2
+ 2NO ↑ + 4H
2
O
Fe + 4HNO
3
(loãng)
o
t
Fe(NO
3
)
3
+ NO ↑ + 2H
2
O
Cu + 2H
2
SO
4
(ñặc)
o
t
CuSO
4
+ SO
2
↑ + 2H
2
O
Chú ý: HNO
3
, H
2
SO
4
ñặc nguội không phản ứng với các kim loại Al , Fe, Cr …
3./ Tác dụng với nước: Li , K , Ba , Ca , Na + nước ở nhiệt ñộ thường bazơ + H
2
Thí dụ: 2Na + 2H
2
O
2NaOH + H
2
4./ Tác dụng với dung dịch muối: kim loại mạnh hơn khử ion của kim loại yếu hơn trong dung dịch
muối thành kim loại tự do.
Thí dụ: Fe + CuSO
4
FeSO
4
+ Cu
ðiều kiện ñể kim loại A ñẩy kim loại B ra khỏi muối : A + B
n+
+ Kim loại A ñứng trước kim loại B trong dãy hoạt ñộng hóa học
+Kim loại A không tan trong nước
+Muối tạo thành phải tan
III./ Dãy ñiện hóa của kim loại:
1./ Dãy ñiện hóa của kim loại:
K
+
Na
+
Ca
2+
Mg
2+
Al
3+
Zn
2+
Fe
2+
Ni
2+
Sn
2+
Pb
2+
H Cu
2+
Fe
3+
Hg
2+
Ag
+
Pt
2+
Au
3+
Tính oxi hóa của ion kim loại tăng dần
K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H
2
Cu Fe
2+
Hg Ag Pt Au
Tính khử của kim loại giảm dần
2./ Ý nghĩa của dãy ñiện hóa:
Dự ñoán chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa khử xảy ra theo chiều: chất oxi hóa mạnh hơn sẽ
oxi hóa chát khử mạnh hơn sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn.( qui tắc α )
Thí dụ: phản ứng giữa 2 cặp Fe
2+
/Fe và Cu
2+
/Cu là:
Cu
2+
+ Fe
Fe
2+
+ Cu
Oxh mạnh khử mạnh oxh yếu khử yếu
Fe
2
+
Cu
2
+
Fe Cu
tóm tắt hóa học vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tóm tắt hóa học vô cơ - Người đăng: tuyen-hue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
tóm tắt hóa học vô cơ 9 10 332