Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt kiến thức vật lý 11

Được đăng lên bởi Mai Méo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương I –Điện trường
ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG

I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện
1.

Sự nhiễm điện của các vật
 Một vật có thể bị nhiễm điện do: cọ xát lên vật khác, tiếp xúc với một vật nhiễm điện khác, đưa lại gần một vật nhiễm điện khác.
 Có thể dựa vào hiện tượng hút các vật nhẹ để kiểm tra xem vật có bị nhiễm điện hay không.
2. Điện tích. Điện tích điểm
 Vật bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện, vật tích điện hay là một điện tích.
 Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với không gian mà ta xét.
3. Tương tác điện
 Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau.
 Các điện tích khác dấu thì hút nhau.

II.

Định luật Cu-lông. Hằng số điện môi
1. Định luật Cu-lông: “Lực hút hay đẩy giữa hai diện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai
điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng”

F k
2.

q1.q2
r2

với k = 9.109 Nm2/C2; q1 và q2 có đơn vị (C: cu-lông); r (m); F(N)

Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính. Hằng số điện môi
 Điện môi là môi trường cách điện.
 Khi đặt các điện tích trong một điện môi đồng tính thì lực tương tác giữa chúng sẽ yếu đi  lần so với khi đặt nó trong chân
không.  gọi là hằng số điện môi của môi trường (  1).
 Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi : F k

q1.q2

r 2

Với chân không

e= 1

 Hằng số điện môi đặc cho tính chất cách điện của chất cách điện.
▲Cách đổi đon vị thường dùng cho vật lí:
Đơn vị ước số
Đơn vị bội số
o m…= 10-3 … (mili….)
o k…= 103… (kilô…)
o m…= 10-6 … (micrô…)
o M…= 106…(Mega…)
-9
o G…= 109…(Giga…)
o n…= 10 … (nanô…)
-12
o T…= 1012…(Tiga…)
o p…= 10 …(picô…)
THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
I. Thuyết electron
1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Điện tích nguyên tố
a) Cấu tạo nguyên tử
 Gồm: hạt nhân mang điện tích dương nằm ở trung tâm và các electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh.
 Hạt nhân cấu tạo bởi hai loại hạt là nơtron không mang điện và prôtôn mang điện dương.
 Electron có điện tích là –e = -1,6.10 -19C và khối lượng là me = 9,1.10-31kg. Prôtôn có điện tích là +e = +1,6.10 -19C và khối lượng
là mp = 1,67.10-27kg. Khối lượng của nơtron xấp xĩ bằng khối lượng của prôtôn.
 Số prôtôn trong hạt nhân bằng số electron quay quanh hạt nhân nên bình thường thì nguyên tử trung hoà về điện.
b) Điện tích nguyên tố
 Điện tích của electron và điện tích của prôtôn là điệ...
Chương I –Điện trường
ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG
I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện
1. Sự nhiễm điện của các vật
Một vật có thể bị nhiễm điện do: cọ xát lên vật khác, tiếp xúc với một vật nhiễm điện khác, đưa lại gần một vật nhiễm điện khác.
Có thể dựa vào hiện tượng hút các vật nhẹ để kiểm tra xem vật có bị nhiễm điện hay không.
2. Điện tích. Điện tích điểm
Vật bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện, vật tích điện hay là một điện tích.
Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với không gian mà ta xét.
3. Tương tác điện
Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau.
Các điện tích khác dấu thì hút nhau.
II. Định luật Cu-lông. Hằng số điện môi
1. Định luật Cu-lông: Lực hút hay đẩy giữa hai diện tích điểm đặt trong chân không phương trùng với đường thẳng nối hai
điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng
2
21
.
r
qq
kF
với k = 9.10
9
Nm
2
/C
2
; q
1
và q
2
có đơn vị (C: cu-lông); r (m); F(N)
2. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính. Hằng số điện môi
Điện môi là môi trường cách điện.
Khi đặt các điện tích trong một điện môi đồng tính thì lực tương c giữa chúng sẽ yếu đi lần so với khi đặt trong chân
không. gọi là hằng số điện môi của môi trường ( 1).
Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi :
2
21
.
r
qq
kF
Với chân không
1e=
Hằng số điện môi đặc cho tính chất cách điện của chất cách điện.
▲Cách đổi đon vị thường dùng cho vật lí:
Đơn vị ước số Đơn vị bội số
o m…= 10
-3
… (mili….)
o
m
…= 10
-6
… (micrô…)
o n…= 10
-9
… (nanô…)
o p…= 10
-12
…(picô…)
o k…= 10
3
… (kilô…)
o M…= 10
6
…(Mega…)
o G…= 10
9
…(Giga…)
o T…= 10
12
…(Tiga…)
THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
I. Thuyết electron
1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Điện tích nguyên tố
a) Cấu tạo nguyên tử
Gồm: hạt nhân mang điện tích dương nằm ở trung tâm và các electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh.
Hạt nhân cấu tạo bởi hai loại hạt là nơtron không mang điện và prôtôn mang điện dương.
Electron điện tích –e = -1,6.10
-19
C và khối lượngm
e
= 9,1.10
-31
kg. Prôtôn có điện tích +e = +1,6.10
-19
C và khối lượng
là m
p
= 1,67.10
-27
kg. Khối lượng của nơtron xấp xĩ bằng khối lượng của prôtôn.
Số prôtôn trong hạt nhân bằng số electron quay quanh hạt nhân nên bình thường thì nguyên tử trung hoà về điện.
b) Điện tích nguyên tố
Điện tích của electron và điện tích của prôtôn là điện tích nhỏ nhất mà ta có thể có được. Vì vậy ta gọi chúng là điện tích nguyên
tố.
2. Thuyết electron
Bình thường tổng đại số tất cả các điện tích trong nguyên tử bằng không, nguyên tử trung hoà về điện.
Nếu nguyên tử bị mất đi một số electron thì tổng đại số các điện tích trong nguyên tử một số dương, một ion dương.
Ngược lại nếu nguyên tử nhận thêm một số electron thì nó là ion âm.
Khối lượng electron rất nhỏ nên chúng có độ linh động rất cao. Do đó electron dễ dàng bứt khỏi nguyên tử, di chuyển trong vật
hay di chuyển từ vật này sang vật khác làm cho các vật bị nhiễm điện.
Vật nhiễm điện âm là vật thiếu electron; Vật nhiễm điện dương là vật thừa electron.
II.Vận dụng
1. Vật dẫn điện và vật cách điện
Vật dẫn điện là vật có chứa các điện tích tự do.
Vật cách điện là vật không chứa các electron tự do.
Sự phân biệt vật dẫn điện và vật cách điện chỉ là tương đối.
2. Sự nhiễm điện do tiếp xúc
Nếu cho một vật tiếp xúc với một vật nhiễm điện thì nó sẽ nhiễm điện cùng dấu với vật đó.
Giải thích: Do electrôn di chuyển từ vật thừa sang vật thiếu (hoặc từ vật thừa nhiều sang vật thừa ít hơn)
1
Tóm tắt kiến thức vật lý 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt kiến thức vật lý 11 - Người đăng: Mai Méo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tóm tắt kiến thức vật lý 11 9 10 964