Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt lý thuyết hđrôcacbon

Được đăng lên bởi van-ngan-nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2490 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HIĐROCACBON NO
ANKAN ( hay parafin)
A. LÝ THUYẾT:
I. Đồng đẳng, danh pháp:
1. Đồng đẳng ankan:
Công thức tổng quát chung cho ankan ( hay parafin) là CnH2n+2 (n≥ 1)
2. Danh pháp:
♣ Cách gọi tên các ankan mạch nhánh theo quy tắc sau :
+ Chọn mạch chính : là mạch dài nhất có nhiều nhóm thế nhất.
+ Đánh số vị trí cacbon trong mạch chính bắt đầu từ phía gần nhánh hơn.
+ Gọi tên : Vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch chính( tên ankan tương ứng với số nguyên
tử cacbon trong mạch chính).

Ví dụ : CH3-CH -CH2 – CH3
CH3

CH3–CH2–CH2–CH–CH2–CH3

2-metyl butan

CH3

CH3–CH2–CH2–CH–CH–CH3

3–metylhexan

CH3–CH2–CH–CH–CH2–CH3

CH3 CH3
2,3– đimetylhexan

CH3 C2H5
3– etyl– 4 –etylhexan

II. Tính chất hoá học

Phản ứng đặc trưng là phản ứng thế; phản ứng tách hiđro và phản ứng cháy.
1. Phản ứng thế bởi halogen: ưu tiên thế những nguyên tử H của nguyên tử C hoặc cao.
Thế clo và brom: Xảy ra dưới tác dụng của as hoặc nhiệt độ và tạo thành một hỗn hợp sản phẩm.
Ví dụ:

2. Phản ứng tách:
a. phản ứng tách hiđro:ở 400 − 900oC, xúc tác Cr2O3 + Al2O3.

b. Phản ứng phân cắt mạch cacbon:
3. Phản ứng oxi hoá:
CnH2n +2

+

3n +1
O2  → nCO2
2

  → CxH2x+2 + CyH2y
CnH2n+2  crackinh

+ (n +1) H2O. (1)

⇒ Nhận xét :
 đốt ankan thu nCO2 < nH2O
 Nếu đốt hiđrocacbon thu được nCO2 < nH2O ⇒Hiđrocacbon đem đốt là ankan (CnH2n +2 ).
III. Điều Chế:

1. Điều chế metan
a) Lấy từ các nguồn thiên nhiên: khí thiên nhiên, khí hồ ao, khí dầu mỏ, khí chưng than đá.
b) Tổng hợp

Trang 1

2. Điều chế các ankan khác
a) Lấy từ các nguồn thiên nhiên: khí dầu mỏ, khí thiên nhiên, sản phẩm crackinh.
b) Tổng hợp từ các dẫn xuất halogen:
R - Cl + 2Na + Cl - R' → R - R' + 2NaCl
c) Từ các muối axit hữu cơ:

XICLOANKAN
- CTTQ chung cho monoxicloankan( xicloankan đơn vòng ) là CnH2n (n ≥ 3).
CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + n H2O.
⇒ Nhận xét : nCO2 = nH2O
- Cách Gọi tên :
• Với xicloankan mạch không nhánh :
Tên = Xiclo + tên ankan tương ứng với số nguyên tử cacbon trong vòng.
• Với xicloankan mạch nhánh :
Tên = Vị trí mạch nhánh + tên nhánh + xiclo + tên ankan tương ứng với số nguyên tử cacbon trong
vòng.

Vd: CH2–CH2

CH 3

CH2– CH2 →
Xiclobutan

CH3
Metylxiclobutan

CH3
1,2 – đimetylxiclobutan

Đánh số nguyên tử cacbon trong vòng bắt đầu từ nhánh sao cho tổng chỉ số vị trí nhánh là bé nhất.
• Với xiclopropan và xiclobutan có phản ứng cộng mở vòng .
♣ Phản ứng với hiđro :
Ni ,t 0
+ H2 
→ CH3 – CH2 – CH3
Ni ,t 0
+ H2 
→ CH3 – CH2 – CH2 – CH3
♣ Phản ứng với Br2, HBr ( chỉ với xiclopropan)
+ Br2

0

 t →

Br...
HIĐROCACBON NO
ANKAN ( hay parafin)
A. LÝ THUYẾT:
I. Đồng đẳng, danh pháp:
1. Đồng đẳng ankan:
Công thức tổng quát chung cho ankan ( hay parafin) là C
n
H
2n+2
(n 1)
2. Danh pháp:
Cách gọi tên các ankan mạch nhánh theo quy tắc sau :
+ Chọn mạch chính : là mạch dài nhất có nhiều nhóm thế nhất.
+ Đánh số vị trí cacbon trong mạch chính bắt đầu từ phía gần nhánh hơn.
+ Gọi tên : Vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch chính( tên ankan tương ứng với số nguyên
tử cacbon trong mạch chính).
Ví dụ : CH
3
-CH -CH
2
– CH
3
CH
3
–CH
2
–CH
2
–CH–CH
2
–CH
3
CH
3
2-metyl butan CH
3
3–metylhexan
CH
3
–CH
2
–CH
2
–CH–CH–CH
3
CH
3
–CH
2
–CH–CH–CH
2
–CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
C
2
H
5
2,3– đimetylhexan 3– etyl– 4 –etylhexan
II. Tính chất hoá học
Phản ứng đặc trưng là phản ứng thế; phản ứng tách hiđro và phản ứng cháy.
1. Phản ứng thế bởi halogen: ưu tiên thế những nguyên tử H của nguyên tử C hoặc cao.
Thế clo và brom: Xảy ra dưới tác dụng của as hoặc nhiệt độ và tạo thành một hỗn hợp sản phẩm.
Ví dụ:
2. Phản ứng tách:
a. phản ứng tách hiđro:ở 400 900
o
C, xúc tác Cr
2
O
3
+ Al
2
O
3
.
b. Phản ứng phân cắt mạch cacbon: C
n
H
2n+2
crackinh
C
x
H
2x+2
+ C
y
H
2y
3. Phản ứng oxi hoá:
C
n
H
2n +2
+
2
13
+
n
O
2
nCO
2
+ (n +1) H
2
O. (1)
Nhận xét :
đốt ankan thu n
CO2
< n
H2O
Nếu đốt hiđrocacbon thu được n
CO2
< n
H2O
Hiđrocacbon đem đốt là ankan (C
n
H
2n +2
).
III. Điều Chế:
1. Điều chế metan
a) Lấy từ các nguồn thiên nhiên: khí thiên nhiên, khí hồ ao, khí dầu mỏ, khí chưng than đá.
b) Tổng hợp
Trang 1
tóm tắt lý thuyết hđrôcacbon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tóm tắt lý thuyết hđrôcacbon - Người đăng: van-ngan-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tóm tắt lý thuyết hđrôcacbon 9 10 256