Ktl-icon-tai-lieu

TÓM TẮT LÝ THUYẾT HOÁ HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Được đăng lên bởi long16041996
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1998 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài liệu Khai Test đầu xuân 2014

TÓM TẮT LÝ THUYẾT HOÁ HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
GIÁO VIÊN: PHẠM NGỌC SƠN

Chủ đề

1

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT
TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

I.

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

1.

Thành phần cấu tạo nguyên tử, đặc điểm các hạt cấu tạo nên nguyên tử

a) Thành phần cấu tạo nguyên tử
– Hạt nhân nằm ở tâm của nguyên tử gồm các hạt proton và nơtron (riêng nguyên tố hiđro có một loại
nguyên tử trong hạt nhân chỉ chứa proton không có nơtron).
– Vỏ electron của nguyên tử gồm các electron chuyển động xung quanh hạt nhân.
b) Đặc tính của các hạt cấu tạo nên nguyên tử
Vỏ electron
của nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử

Đặc tính hạt

Hạt proton (P)
–19

Hạt nơtron (N)

Hạt electron (E)

qn = 0

qe = –1,602.10

(0)

(1–)

–19

Điện tích
(quy ước)

qp = 1,602.10

Khối lượng
(quy ước)

mp = 1,6726.10

mn = 1,6748.10

m = 9,1094.10

27

27

31

(1đvC)

(0,549.10 đvC)

C

(1+)
–

kg

–

kg

(1đvC)

e

C

–

kg
–3

Nhận xét : Khối lượng của nguyên tử tập trung hầu hết ở hạt nhân, khối lượng của các electron là không
đáng kể.
me =

1
1
mp =
đvC (hay u)
1840
1840

1u =

1
19, 9265.10 −27
; mC =
= 1, 6605.10 −27 (kg)
12
12

m1nt’ = (P+N)u ; M1molnt’ = (P+N) gam (với P là số p, N là số n)
Nếu hình dung nguyên tử như một quả cầu thì : V1nt’ =
–10

Dnt’ = 10

0

0

4 3
π .r
3

–4

m = 1A ; 1nm = 10A ; Dhn = Dnt’.10

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Tài liệu Khai Test đầu xuân 2014

2.

Điện tích và số khối của hạt nhân

a) Số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron (Z = P = E).
b) Số khối của hạt nhân (A) bằng tổng số proton (P) và số nơtron (N).
A=P+N=Z+N
3.

Nguyên tố hoá học

a) Nguyên tố hoá học là tập hợp các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân (nghĩa là có cùng số proton và
có cùng số electron và có tính chất hoá học giống nhau).
b) Số hiệu nguyên tử (cho biết số thứ tự của nguyên tử nguyên tố trong bảng tuần hoàn) được kí hiệu là Z,
bằng số đơn vị điện tích hạt nhân, bằng số proton trong hạt nhân nguyên tử và bằng số electron có trong
nguyên tử của nguyên tố).
c) Kí hiệu nguyên tử
Số khối

A 
Kí hiệu
nguyên
tố

X
Số đơn vị
điện tích

4.

Đồng vị – Nguyên tử khối trung bình

a) Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron, do đó có số khối A khác
nhau.
Thí dụ :

16
8 O (8e,

8p, 8n) ;

17
8 O (8e,

8p, 9n)và

18
8 O (8e,

8p, 10n).

Lưu ý : Cần phân biệt với khái niệm đồng khối (là những dạng nguyên tử của những nguyên tố khác nhau
c...
Tài liu Khai Test đầu xuân 2014
Hocmai.vn – Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tng đài tư vn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Ch đề
1 CU TO NGUYÊN T
BNG TUN HOÀN VÀ ĐỊNH LUT
TUN HOÀN CÁC NGUYÊN T HOÁ HC
I. CU TO NGUYÊN T
1. Thành phn cu to nguyên t, đặc đim các ht cu to nên nguyên t
a) Thành phn cu to nguyên t
– Ht nhân nm tâm ca nguyên t gm các ht proton và nơtron (riêng nguyên t hiđro có mt loi
nguyên t trong ht nhân ch cha proton không có nơtron).
– V
electron ca nguyên t gm các electron chuyn động xung quanh ht nhân.
b) Đặc tính ca các ht cu to nên nguyên t
Đặc tính ht
Ht nhân nguyên t
V electron
ca nguyên t
Ht proton (P) Ht nơtron (N) Ht electron (E)
Đin tích
(quy ước)
q
p
= 1,602.10
–19
C
(1+)
q
n
= 0
(0)
q
e
= –1,602.10
–19
C
(1–)
Khi lượng
(quy ước)
m
p
= 1,6726.10
27
kg
(1đvC)
m
n
= 1,6748.10
27
kg
(1đvC)
m
e
= 9,1094.10
31
kg
(0,549.10
–3
đvC)
Nhn xét : Khi lượng ca nguyên t tp trung hu hết ht nhân, khi lượng ca các electron là không
đáng k.
m
e
=
p
11
m
1840 1840
=
đvC (hay u)
1u =
1
12
;
27
27
C
19,9265.10
m 1,6605.10
12
==
(kg)
m
1nt’
= (P+N)u ; M
1molnt’
= (P+N) gam (vi P là s p, N là s n)
Nếu hình dung nguyên t như mt qu cu thì : V
1nt’
=
3
4
.r
3
π
D
nt’
= 10
–10
m = 1A
0
; 1nm = 10A
0
; D
hn
= D
nt’
.10
–4
TÓM TT LÝ THUYT HOÁ HC TRUNG HC PH THÔNG
GIÁO VIÊN: PHM NGC SƠN
TÓM TẮT LÝ THUYẾT HOÁ HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÓM TẮT LÝ THUYẾT HOÁ HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - Người đăng: long16041996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
TÓM TẮT LÝ THUYẾT HOÁ HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 9 10 718