Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt lý thuyết Vật lý 12

Được đăng lên bởi kkid961
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12

 

Chöông I. DAO ÑOÄNG CÔ
DAO ÑOÄNG DIEÀU HOØA
I. Dao ñoäng cô
1. Theá naøo laø dao ñoäng cô?
Dao ñoäng cô laø chuyeån ñoäng qua laïi cuûa vaät quanh moät
vò trí caân baèng.
2. Dao ñoäng tuaàn hoaøn
Dao ñoäng tuaàn hoaøn laø dao ñoäng maø sau nhöõng khoaûng
thôøi gian baèng nhau, goïi laø chu kì, vaät trôû laïi vò trí cuõ theo
höôùng cuõ.
II. Phöông trình cuûa dao ñoäng ñieàu hoøa
1. Ví duï
Xeùt ñieåm M chuyeån ñoäng
troøn ñeàu theo chieàu döông
(ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà)
vôùi toác ñoä goùc w treân quyõ ñaïo
taâm O baùn kính OM = A.
+ ÔÛ thôøi ñieåm t = 0, ñieåm M ôû vò trí M0 ñöôùc xaùc ñònh bôûi
goùc j.
+ ÔÛ thôøi ñieåm t baát kì Mt ñöôïc xaùc ñònh bôûi goùc (wt + j).
+ Hình chieáu cuûa Mt xuoáng truïc Ox laø P coù toïa ñoä: x =
____

OP = Acos(wt + j).
Vì haøm sin hay cosin laø moät haøm ñieàu hoøa, neân dao
ñoäng cuûa ñieåm P ñöôïc goïi laø dao ñoäng ñieàu hoøa.
2. Ñònh nghóa
Dao ñoäng ñieàu hoøa laø dao ñoäng trong ñoù li ñoä cuûa vaät laø
moät haøm coâsin (hay sin) cuûa thôøi gian.
3. Phöông trình
Phöông trình dao ñoäng: x = Acos(wt + j)
Trong ñoù:
A laø bieân ñoä dao ñoäng (A > 0). Noù laø ñoä leäch cöïc ñaïi cuûa
vaät; ñôn vò m, cm.
(wt + j) laø pha cuûa dao ñoäng taïi thôøi ñieåm t; ñôn vò rad.
j laø pha ban ñaàu cuûa dao ñoäng; ñôn vò rad.
4. Chuù yù
+ Ñieåm P dao ñoäng ñieàu hoøa treân moät ñoaïn thaúng luoân
luoân coù theå döôïc coi laø hình chieáu cuûa moät ñieåm M
chuyeån ñoäng troøn ñeàu treân ñöôøng kính laø ñoaïn thaúng ñoù.
+ Ñoái vôùi phöông trình dao ñoäng ñieàu hoøa x = Acos(wt +
j) ta qui öôùc choïn truïc x laøm goác ñeå tính pha cuûa dao
ñoäng.
III. Chu kì , taàn soá, taàn soá goùc cuûa dao ñoäng ñieàu hoøa
1. Chu kì vaø taàn soá
+ Chu kì (kí hieäu T) cuûa dao ñoäng ñieàu hoøa laø khoaûng
thôøi gian ñeå thöïc hieän moät dao ñoäng toaøn phaàn; ñôn vò
giaây (s).
+ Taàn soá (kí hieäu f) cuûa dao ñoäng ñieàu hoøa laø soá dao
ñoäng toaøn phaàn thöïc hieän ñöôïc trong moät giaây; ñôn vò heùc
(Hz).
2. Taàn soá goùc
w trong phöông trình x = Acos(wt + j) goïi laø taàn soá goùc
cuûa dao ñoäng ñieàu hoøa.

Lieân heä giöõa w, T vaø f: w =

2p
= 2pf.
T

IV. Vaän toác vaø gia toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoøa
1. Vaän toác
+ Vaän toác laø ñaïo haøm cuûa li ñoä theo thôøi gian: v = x' = wAsin(t + j).
+ Vaän toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoøa bieán thieân ñieàu hoøa
cuøng taàn soá nhöng sôùm pha hôn

p
so vôùi vôùi li ñoä cuûa
2

dao ñoäng ñieàu hoøa.
- ÔÛ vò trí bieân, x = ± A thì vaän toác baèng 0.
- ÔÛ vò trí c...
TNG HP LÝ THUYT VT LÝ 12
Tóm tắt lý thuyết Vật lý 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt lý thuyết Vật lý 12 - Người đăng: kkid961
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tóm tắt lý thuyết Vật lý 12 9 10 400