Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt Sinh học lớp 10

Được đăng lên bởi Ngô Trịnh D. Quỳnh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa 2 lần nguyên phân liên tiếp
được gọi là : chu kỳ tế bào
2. Thời gian của một chu kỳ tế bào được xác định bằng : thời gian giưuả hai lần nguyên phân liên tiếp
3. Trong một chu kỳ tế bào , thời gian dài nhất là của: kỳ trung gian
4. Thứ tự lần lượt trước- sau của tiến trình 3pha ở kỳ trung gian trong một chu kỳ tế bào là: G1, S, G2
5. Nguyên phân là hình thức phân chia tế bào không xảy ra ở loại : tế bào vi khuẩn
6. diến biến đúng trong nguyên phân : nhân phân chia trước rồi mới phân chia tế bào chất
7. Qúa trình phân chia trong một chu kỳ nguyên phân bao gồm: 4 kỳ
8. trình tự phân chia trong nguyên phân: kỳ đầu, kỳ giửa, kỳ sau, kỳ cuối
9. kỳ trươc là kỳ đầu
10. trong kỳ đầu nguyên phân, nhiễm sắc thể: bắt đầu co xoắn lại
11. thoi phân bào bất đầu hình thành ở: kỳ đâu
12. hiện tượng xãy ra ở kỳ đầu nguyên phân:màng nhân mờ dần rồi tiêu biến đi, các NST bắt đầu co
xoắn lại, thoi phân bào bắt đầu xuất hiện
13. trong kỳ đầu NST có đặc điểm: dều ở trạng thái kép
14. thoi phân bào được hình thành theo nguyên tắc: từ hai cực cảu tế bào lan vào giữa
15. Trong kỳ giữa NST có đặc điểm: ở trạng thái kéco xoắn cực đại
16. Hiện tượng các NST xếp trên mặtnphẳng xích đạo của thoi phân bào xảy ra vào: kỳ giữa
17. Trong nguyên phân khi nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào các NST xếp thành : 1 hàng
18. Nhiễm sắc thể có hình thái đặc trưng và dể quan sát nhất là: kỳ giữa
19. Các nhiểm sắc thể dính vào thoi phân bào là nhờ: tâm động
20. Trong nguyên phân, nhiẻm sắc thể ở trạng thái kép ở kỳ: trung gian, đầu, giữa
21. Bào quan không tham gia vào việc hình thành thoi phân bào là: trung thể
22. Cự phân li NST trong nguyên phân xảy ra ở: kỳ sau
23. Hiện tượng các NST kép co xoắn cực đại ở kỳ giữa nhằm chuẩn bị cho hoạt động: phân li NST
24. hoạt động của NST xxãy ra ở kỳ sau nguyên phân là: tách tâm động và phân li về 2 cực của tế bào
25. các tế bào con tạo ra nguyên phân có số NST bằng với phân tử tế bòa: nhân đôi và phân li NST
26. trong chu kỳ nguyên phân trạng thái đơn của NST tồn tại ở : kỳ sau và kỳ cuối
27. khi hoàn thành kỳ sau số nhiễm sắc thể trong tế bào là: 4n, trạng thái đơn
28. ở kỳ cuối

...
1. Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa 2 lần nguyên phân liên tiếp
được gọi là : chu kỳ tế bào
2. Thời gian của một chu kỳ tế bào được xác định bằng : thời gian giưuả hai lần nguyên phân liên tiếp
3. Trong một chu kỳ tế bào , thời gian dài nhất là của: kỳ trung gian
4. Thứ tự lần lượt trước- sau của tiến trình 3pha ở kỳ trung gian trong một chu kỳ tế bào là: G1, S, G2
5. Nguyên phân là hình thức phân chia tế bào không xảy ra ở loại : tế bào vi khuẩn
6. diến biến đúng trong nguyên phân : nhân phân chia trước rồi mới phân chia tế bào chất
7. Qúa trình phân chia trong một chu kỳ nguyên phân bao gồm: 4 kỳ
8. trình tự phân chia trong nguyên phân: kỳ đầu, kỳ giửa, kỳ sau, kỳ cuối
9. kỳ trươc là kỳ đầu
10. trong kỳ đầu nguyên phân, nhiễm sắc thể: bắt đầu co xoắn lại
11. thoi phân bào bất đầu hình thành ở: kỳ đâu
12. hiện tượng xãy ra ở kỳ đầu nguyên phân:màng nhân mờ dần rồi tiêu biến đi, các NST bắt đầu co
xoắn lại, thoi phân bào bắt đầu xuất hiện
13. trong kỳ đầu NST có đặc điểm: dều ở trạng thái kép
14. thoi phân bào được hình thành theo nguyên tắc: từ hai cực cảu tế bào lan vào giữa
15. Trong kỳ giữa NST có đặc điểm: ở trạng thái kéco xoắn cực đại
16. Hiện tượng các NST xếp trên mặtnphẳng xích đạo của thoi phân bào xảy ra vào: kỳ giữa
17. Trong nguyên phân khi nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào các NST xếp thành : 1 hàng
18. Nhiễm sắc thể có hình thái đặc trưng và dể quan sát nhất là: kỳ giữa
19. Các nhiểm sắc thể dính vào thoi phân bào là nhờ: tâm động
20. Trong nguyên phân, nhiẻm sắc thể ở trạng thái kép ở kỳ: trung gian, đầu, giữa
21. Bào quan không tham gia vào việc hình thành thoi phân bào là: trung thể
22. Cự phân li NST trong nguyên phân xảy ra ở: kỳ sau
23. Hiện tượng các NST kép co xoắn cực đại ở kỳ giữa nhằm chuẩn bị cho hoạt động: phân li NST
24. hoạt động của NST xxãy ra ở kỳ sau nguyên phân là: tách tâm động và phân li về 2 cực của tế bào
25. các tế bào con tạo ra nguyên phân có số NST bằng với phân tử tế bòa: nhân đôi và phân li NST
26. trong chu kỳ nguyên phân trạng thái đơn của NST tồn tại ở : kỳ sau và kỳ cuối
27. khi hoàn thành kỳ sau số nhiễm sắc thể trong tế bào là: 4n, trạng thái đơn
28. ở kỳ cuối
Tóm tắt Sinh học lớp 10 - Người đăng: Ngô Trịnh D. Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tóm tắt Sinh học lớp 10 9 10 958