Ktl-icon-tai-lieu

Tổn thất công suất

Được đăng lên bởi Phong Vũ
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ảnh hưởng tổn thất công suất
khi có dòng điện chạy qua dây dẫn và máy biến áp vì chúng có điệun trở và điện
kháng nên gây ra tổn thất công suất tác dụng ΔP và công suất phản kháng ΔQ
ảnh hưởng của tổn thất điện áp
khi có dòng điện chạy trong dây dẫn bao giờ cũng có điện áp rơi cho nên điện áp
này từng thời điểm khác nhau là khác nhau. Điện áp đặt trên đầu cực của chúng
khác trị số định mức sẽ làm cho tình trạng làm việc của các thiết bị tiêu thụ điện bị
xấu đi.
Ví dụ :
-Nếu điện áp giảm 5% so với điện áp định mức thì quang thông của đèn sợi đốt
giảm tới 18%, nếu điện áp giảm 10% so với điện áp định mức thì quang thông
giảm tới 30%. Nếu điện áp tăng lên 5% thì tuổi thọ của bóng đèn giảm đi 50%.
Do đó điện áp trở thành 1 chỉ tiêu kỹ thuật rất quan trọng thực tế không thể giữ
được điện áp tại đầu cực của các hộ tiêu thụ được cố định bằng điện áp định mức
mà chỉ có thể đảm bảo trị số điện thay đổi trong phạm vi nhất định ±5%.
Các biện pháp làm giảm tổn thất điện năng và tổn thất công suất có thể được chia
thành 2 nhóm :
a) các biện pháp đòi hỏi vốn đầu tư
Gồm các biện pháp
-Bù kinh tế trong lưới phân phối bằng tụ điện
-Tăng tiết diện dây dẫn đường dây hiện có
-Làm thêm đường dây mới
-Hoàn thiện cấu trúc lưới để có thể vận hành với tổn thất nhỏ nhất, làm thêm
điểm cắt lưới, đường dây điện nối …
-Thay thế lưới điện điện áp thấp bằng lưới điện điện áp cao hơn

Ví dụ : thay lưới điện 10kv bằng lưới điện 22kv.
- San tải trong một đường dây hoặc giữa các đường dây khác nhau, có thể phải
làm thêm các đoạn đường dây điện ngắn hoặc thêm trạm biến áp.
b) Các biện pháp không đòi hỏi vốn đầu tư
- Vận hành kinh tế trạm biến áp có nhiều máy biến áp
- Vận hành kinh tế lưới điện trung ,hạ áp nếu cấu trúc của chúng cho phép
- Phân bố tối ưu công suất phản kháng trong hệ thống điện làm cho dòng công
suất phản kháng vận chuyển hợp lý trên các đường dây cho tổn thất nhỏ nhất.
- Chọn đúng công suất máy biến áp phù hợp với yêu cầu của phụ tải tránh hiện
tượng máy biến áp quá non tải.
-Điều chỉnh đúng điện áp trong lưới điện.
-Giảm độ không đối xứng trong lưới điện áp.
- Bảo quản tốt lưới điện áp để hạn chế rò điện ( sứ cách điện), kịp thời phát hiện
các điểm rò điện lớn và khắc phục.
GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
+nguyên tắc thực hiện
Phụ tải của lưới điện là là những động cơ không đồng bộ có cosϕ rất thấp, ngoài
ra còn rất nhiều hộ phụ tải tiêu thụ rất nhiều công suất phản kháng.
Ví dụ : Các máy biến áp riêng của từng phân xưởng của các nhà máy,...

 !"#$%
&%'()"(*
+"
%, ,-."%/,&"
0-1234"5%&67+$
%898:;2,<%2+! 8=&' 8
>3
?@'A
BC!"DE,F"8:#+GH9
FIJEK!"ILE,F"8:#
FMLE3C!"N2&DE#O+ GDLE3
P,"%IQ=&RS%%O7!1T
H"67+U=&'H98 V"8:
Q1 ,%89%,"8WDE3
X ""2N1H
YA
Z ""[96
\] ""
B^_!%,2F""9 V'
B`N=!-
Ba&-F
Bb,%$2F11SF[K2&
1c2FK-9d
B`!2F"" V2F",/
Tổn thất công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổn thất công suất - Người đăng: Phong Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tổn thất công suất 9 10 847