Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng Hóa học THCS

Được đăng lên bởi Da Le
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỔNG HỢP
34 CHUY ÊN ĐỀ BỒI
DƯỠNG HOÁ HỌC
THCS
T ẬP 1

PHẦN A:
TỔNG HỢP
KIẾN THỨC HOÁ HỌC
THCS
Vesion 01/2010

VËt thÓ

VËt thÓ tù nhiªn vµ vËt thÓ nh©n t¹o
T¹o nªn tõ nguyªn tè ho¸ häc: Lµ tËp hîp c¸c nguyªn tö
cïng lo¹i, cã cïng sè Proton trong h¹t nh©n

ChÊt

NhiÒu chÊt trén l¹i
§¬n ChÊt

(Do 1 nguyªn tè cÊu t¹o nªn)

Kim lo¹i

Phi kim

R¾n

Hîp ChÊt

(Do 2 hay nhiÒu nguyªn tè t¹o nªn)

Hîp chÊt h÷u c¬

Hçn hîp

Hîp chÊt v« c¬

Hçn hîp
®ång nhÊt

Láng, khÝ
Oxit

Cã CTHH
trïng víi
KHHH
A

Cã CTHH gåm
KHHH kÌm theo
chØ sè
Ax

Ph©n tö
gåm 1
nguyªn tö

Ph©n tö gåm 2 hay
nhiÒu nguyªn tö
cïng lo¹i liªn kÕt
víi nhau

Axit

Baz¬

Muèi

Cã CTHH gåm 2 hay nhiÒu KHHH
kÌm theo c¸c chØ sè t¬ng øng
A xB y
Ph©n tö gåm 2 hay nhiÒu nguyªn tö
kh¸c lo¹i liªn kÕt víi nhau

Hçn hîp
kh«ng ®ång
nhÊt

Tæng hîp kiÕn thøc c¬ b¶n ho¸ häc 8
C¸c kh¸i niÖm:
1. VËt thÓ, chÊt.
- VËt thÓ: Lµ toµn bé nh÷ng g× xung quanh chóng ta vµ trong kh«ng gian. VËt thÓ gåm
2 lo¹i: VËt thÓ tù nhiªn vµ vËt thÓ nh©n t¹o
- ChÊt: lµ nguyªn liÖu cÊu t¹o nªn vËt thÓ. ChÊt cã ë kh¾p mäi n¬i, ë ®©u cã vËt thÓ lµ
ë ®ã cã chÊt.
- Mçi chÊt cã nh÷ng tÝnh chÊt nhÊt ®Þnh. Bao gåm tÝnh chÊt vËt lý vµ tÝnh chÊt ho¸ häc.
o TÝnh chÊt vËt lý: Tr¹ng th¸i (R,L,K), mµu s¾c, mïi vÞ, tÝnh tan, tÝnh dÉn ®iÖn,
dÉn nhiÖt, nhiÖt ®é s«i (t0s), nhiÖt ®é nãng ch¶y (t0nc), khèi lîng riªng (d)…
o TÝnh chÊt ho¸ häc: Lµ kh¶ n¨ng bÞ biÕn ®æi thµnh chÊt kh¸c: Kh¶ n¨ng ch¸y,
næ, t¸c dông víi chÊt kh¸c…
2. Hçn hîp vµ chÊt tinh khiÕt.
- Hçn hîp lµ 2 hay nhiÒu chÊt trén l¹i víi nhau. Mçi chÊt trong hçn hîp ®îc gäi lµ 1
chÊt thµnh phÇn.
- Hçn hîp gåm cã 2 lo¹i: hçn hîp ®ång nhÊt vµ hçn hîp kh«ng ®ång nhÊt
- TÝnh chÊt cña hçn hîp: Hçn hîp cã tÝnh chÊt kh«ng æn ®Þnh, thay ®æi phô thuéc vµo
khèi lîng vµ sè lîng chÊt thµnh phÇn.
- ChÊt tinh khiÕt lµ chÊt kh«ng cã lÉn chÊt nµo kh¸c. ChÊt tinh khiÕt cã tÝnh chÊt nhÊt
®Þnh, kh«ng thay ®æi.
- Khi t¸ch riªng c¸c chÊt ra khái hçn hîp ta thu ®îc c¸c chÊt tinh khiÕt. §Ó t¸ch riªng
c¸c chÊt ra khái hçn hîp ngêi ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p vËt lý vµ ho¸ häc:
t¸ch, chiÕt, g¹n, läc, cho bay h¬i, chng cÊt, dïng c¸c ph¶n øng ho¸ häc…
3. Nguyªn tö.
a. §Þnh nghÜa: Lµ h¹t v« cïng nhá, trung hoµ vÒ ®iÖn, cÊu t¹o nªn c¸c chÊt
b. CÊu t¹o: gåm 2 phÇn
 H¹t nh©n: t¹o bëi 2 lo¹i h¹t: Proton vµ N¬tron
- Proton: Mang ®iÖn tÝch +1, cã khèi lîng 1 ®vC, ký hiÖu: P
- N¬tron: Kh«ng mang ®iÖn, cã khèi lîng 1 ®vC, ký hiÖu: N
 Vá: cÊu t¹o tõ c¸c líp Electron
- Electron: Mang ®iÖn tÝch -1, cã khèi lîng kh«ng ®¸ng kÓ, ký...
TỔNG HỢP
34 CHUY ÊN ĐỀ BỒI
DƯỠNG HOÁ HỌC
THCS
T P 1
Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng Hóa học THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng Hóa học THCS - Người đăng: Da Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng Hóa học THCS 9 10 782