Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp bài tập lượng giác hay

Được đăng lên bởi Quang Cao
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tröôøng THPT Leâ Lôïi Naêm hoïc 2015 - 2016 GV: Cao Vaên Quaûng
LÖÔÏNG GIAÙC
TOÙM TAÉT GIAÙO KHOA
A. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN:
I. Ñònh nghóa haøm soá löôïng giaùc:
1. Ñöôøng troøn löôïng giaùc:
A: ñieåm goác
x
'
Ox : truïc coâsin ( truïc hoaønh )
y
'
Oy : truïc sin ( truïc tung )
t
'
At : truïc tang
u
'
Bu : truïc cotang
2. Ñònh nghóa caùc haøm soá löôïng giaùc:
a. Ñònh nghóa: Treân ñöôøng troøn löôïng giaùc cho AM=
.
Goïi P, Q laàn löôït laø hình chieáu vuoâng goùc cuûa M treân x
'
Ox vaøø y
'
Oy
T, U laàn löôït laø giao ñieåm cuûa tia OM vôùi t
'
At vaø u
'
Bu
Ta ñònh nghóa:
cos
sin
tan
cot
OP
OQ
AT
BU
b. Caùc tính chaát :
Vôùi moïi
ta coù :
1 sin 1 hay sin 1
1 cos 1 hay cos 1
tan xaùc ñònh
2
k
cot xaùc ñònh k
c. Tính tuaàn hoaøn
sin( 2 ) sin
cos( 2 ) cos
tan( ) tan
cot( ) cot
k
k
k
k
Taøi lieäu luyeän taäp - Löôïng giaùc 11 CB. -
1
-
y
t
'u
't
t
x
u
'y
'x O
t
1
Q
B
T
M
A
P
U
Trục cosin
Trục tang
Trục sin
Trục cotang
x
y
O
C
A
B
D
1
1
1R
1
1
'x
'u
u
t
't
'y
Tổng hợp bài tập lượng giác hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp bài tập lượng giác hay - Người đăng: Quang Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tổng hợp bài tập lượng giác hay 9 10 105