Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP BÀI TẬP VỀ NHÔM

Được đăng lên bởi bimbinty
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 6697 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TỔNG HỢP BÀI TẬP VỀ NHÔM
Câu 1. Hỗn hợp X gồm Na,
Ba và Al
-Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư chỉ thu được dung dịch X và 12,32 lít
H2-đktc
- Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và H2. Cô cạn
dung dịch Y
thu được 66,1g muối khan. Giá trị
của m là:
A. 36,56g
B. 27,05g
C. 24,68g
D. 31,36g
Câu 2. Cho m gam Na vào 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và AlCl3 0,4M thu được (m3,995) g kết tủa, dung dịch X và khí H2. m có giá trị là:
A. 7,728g hoặc 12,788g
B. 10,235g
C. 24,68g
D. 10,235g hoặc
10,304g Câu 3. Cho m gam nhôm tác dụng với m gam clo (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) sau
phản ứng thu được chất rắn A. Cho chất rắn A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch B
và 8,904 lít H2 - đktc. Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn khan.
A. 56,7375g
B. 32,04g
C. 47,3925g
D.
75,828g
Câu 4. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, FeO tác dụng với dung dịch HCl dư thu được
dung dịch Y trong đó khối lượngcủa FeCl2 là 31,75g và 8,064 lít H2. Cô cạn dung dịch Y thu được
151,54g chất rắn khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được
dung dịch Z và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam muối
khan?
A. 242,3g
B. 268,4g
C. 189,6g
D. 254,9g
Câu 5. Dung dịch X gồm AlCl3 a mol/l và Al2(SO4)3 b mol/l. Cho 400ml dung dịch X tác dụng
với 612ml dung dịch NaOH 1M thu được 8,424g kết tủa. Mặt khác nếu cho 400ml dung dịch X tác
dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 33,552g kết tủa. Tỉ số a/b là:
A. 2
B. 0,75
C. 1,75
D. 2,75
Câu 6. Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước thu được dung dịch X; 5,376 lít H2 -đktc và
3,51g chất rắn không tan. Nếu oxi hoá m gam X cần bao nhiêu lít khí Cl2 - đktc?
A. 9.968 lít
B. 8.624 lít
C. 9.520 lít
D.
9.744 lít
Câu 7. Rót từ từ 200g dung dịch NaOH 8% vào 150g dung dịch AlCl3 10,68% thu được kết tủa và
dung dịch X. Cho thêm m gam dung dịch HCl 18,25% vào dung dịch X thu được 1,17g kết tủa và
dung dịch Y. Nồng độ phần trăm của NaCl trong dung dịch Y là:
A. 6,403% và 6,830%
B. 5,608% và 6,830%
C. 5,608% và 8,645%
D. 6,403% và
8,645% Câu 8. Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HCl 18,25% vừa đủ được dung dịch A và H2.
Thêm m gam Na vào dung dịch A thu được 3,51g kết tủa. Khối lượng của dung dịch A là:
A. 70,84g
B. 74,68g
C. 71,76g
D. 80,25g

Câu 9. Trộn m gam dung dịch AlCl3 13,35% với x gamAl2(SO4)3 17,1% thu được 350g dung dịch A
trong đó số mol ion clorua bằng 1,5 lần số mol sunfat. Thêm 81,515g Ba vào dd A thu được bao nhiêu...
TỔNG HỢP BÀI TẬP VỀ NHÔM
Câu 1. Hỗn hợp X gồm Na,
Ba
Al
-Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước chỉ thu được dung dịch X và 12,32 lít
H
2
-đktc
- Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl thu được dung dịch Y H
2
. cạn
dung dịch
Y
thu đưc 66,1g muối khan. Giá trị
của m
là:
A. 36,56g B. 27,05g C. 24,68g
D.
31,36g
Câu 2. Cho m gam Na vào 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và AlCl
3
0,4M thu được (m-
3,995) g
kết
tủa, dung dịch X và khí H
2
. m có giá trị
là:
A. 7,728g hoặc 12,788g B. 10,235g C. 24,68g D. 10,235g hoặc
10,304g
Câu 3. Cho m gam nhôm c dụng với m gam clo (giả sử hiệu suất phản ng 100%) sau
phản ứng thu
được
chất rắn A. Cho chất rắn A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch B
8,904 lít H
2
- đktc.
cạn
dung dịch B thu đưc bao nhiêu gam chất rắn
khan.
A. 56,7375g B. 32,04g C. 47,3925g D.
75,828g
Câu 4. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
, FeO tác dụng với dung dịch HCl thu được
dung
dịch
Y trong đó khối lượngcủa FeCl
2
31,75g 8,064 lít H
2
. cạn dung dịch Y thu được
151,54g chất rắn
khan.
Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO
3
loãng thu được
dung dịch Z khí NO (sản
phẩm
khử duy nhất). cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam muối
khan?
A. 242,3g B. 268,4g C. 189,6g
D.
254,9g
Câu 5. Dung dịch X gồm AlCl
3
a mol/l Al
2
(SO
4
)
3
b mol/l. Cho 400ml dung dịch X tác dụng
với
612ml
dung dịch NaOH 1M thu được 8,424g kết tủa. Mặt khác nếu cho 400ml dung dịch X tác
dụng với dung
dịch
BaCl
2
thu được 33,552g kết tủa. Tỉ số a/b
là:
A. 2 B. 0,75 C. 1,75
D.
2,75
Câu 6. Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước thu được dung dịch X; 5,376 lít H
2
-đktc
3,51g
chất
rắn không tan. Nếu oxi hoá m gam X cần bao nhiêu lít khí Cl
2
-
đktc?
A. 9.968 lít B. 8.624 lít C. 9.520 lít D.
9.744
lít
Câu 7. Rót từ từ 200g dung dịch NaOH 8% vào 150g dung dịch AlCl
3
10,68% thu đưc kết tủa
dung
dịch
X. Cho thêm m gam dung dịch HCl 18,25% vào dung dịch X thu được 1,17g kết tủa
dung dịch Y. Nồng
độ
phần trăm của NaCl trong dung dịch Y
là:
A. 6,403% 6,830% B. 5,608% và 6,830% C. 5,608% và 8,645% D. 6,403%
8,645%
Câu 8. Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HCl 18,25% vừa đủ được dung dịch A và H
2
.
Thêm m gam
Na
vào dung dịch A thu được 3,51g kết tủa. Khối lượng của dung dịch A
là:
A. 70,84g B. 74,68g C. 71,76g
D.
80,25g
-
TỔNG HỢP BÀI TẬP VỀ NHÔM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG HỢP BÀI TẬP VỀ NHÔM - Người đăng: bimbinty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TỔNG HỢP BÀI TẬP VỀ NHÔM 9 10 943