Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp Các Công Thức Quan Trọng Dùng Giải Toán Hoá Học

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 11006 lần   |   Lượt tải: 18 lần


TÀI LIỆU HÓA HỌC

Tổng hợp C¸c C«ng Thøc
Quan Träng Dïng Gi¶i To¸n Ho¸ Häc
1. Sè Avoga®r«:
N = 6,023 . 1023
2. Khèi lîng mol:
MA = mA / nA
mA: Khèi lîng chÊt A
nA: Sè mol chÊt A
3. Ph©n tö lîng trung b×nh cña 1 hçn hîp (M)
M = mhh hay M = M1n1 + M2n2 + ... = M1V1 + M2V2 + ...
nhh
n1 + n2 + ...
V1 + V2 + ...
mhh: Khèi lîng hçn hîp
nhh: Sè mol hçn hîp.
4.TØ khèi h¬i (d) cña chÊt A ®èi víi chÊt B.
(®o cïng ®iÒu kiÖn: V, T, P)
dA/B = MA/MB = mA/mB
5. Khèi lîng riªng D
D = Khèi lîng m/ThÓ tÝch V
g/mol hoÆc kg/lÝt.
6. Nång ®é phÇn tr¨m
C% = mct . 100%/mdd
mct: Khèi lîng chÊt tan (gam)
mdd: Khèi lîng dung dÞch = mct + mdm (g)
7. Nång ®é mol/lÝt:
CM = nA (mol)
Vdd (lÝt)
8.Quan hÖ gi÷a C% vµ CM:
CM = 10 . C% . D
M
9. Nång ®é % thÓ tÝch (CV%)
CV% = Vct . 100%/Vdd
Vct: ThÓ tÝch chÊt tan (ml)
Vdd: ThÓ tÝch dung dÞch (ml)
GV. Thaân Troïng Tuaán

Trang 1



TÀI LIỆU HÓA HỌC

10. §é tan T cña mét chÊt lµ sè gam chÊt ®ã khi tan trong 100g dung m«i
níc t¹o ra ®îc dung dÞch b·o hoµ:
T = 100 . C%
100 - C%
11. §é ®iÖn ly α:
α = n/n0
n: Nång ®é mol chÊt ®iÖn ly bÞ ph©n ly hay sè ph©n tö ph©n ly.
n0: Nång ®é mol chÊt ®iÖn ly ban ®Çu hay tæng sè ph©n tö hoµ tan.
12. Sè mol khÝ ®o ë ®ktc:
nkhÝ A = VA (lÝt)/22,4
n = Sè h¹t vi m«/N
13. Sè mol khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn kh¸c: (kh«ng chuÈn)
nkhÝ A = P . V/R . T
P: ¸p suÊt khÝ ë t°C (atm)
V: ThÓ tÝch khÝ ë t°C (lÝt)
T: NhiÖt ®é tuyÖt ®èi (°K) T = t° + 273
R: H»ng sè lý tëng:
R = 22,4/273 = 0,082
Hay: PV = nRT Ph¬ng tr×nh Men®eleep - Claperon
14. C«ng thøc tÝnh tèc ®é ph¶n øng:
V = C1 - C2 = AC (mol/l.s)
t
t
Trong ®ã:
V: Tèc ®é ph¶n øng
C1: Nång ®é ban ®Çu cña mét chÊt tham gia ph¶n øng
C2: Nång ®é cña chÊt ®ã sau t gi©y (s) x¶y ra ph¶n øng.
XÐt ph¶n øng: A + B = AB
Ta cã: V = K . | A| . | B |
Trong ®ã:
| A | : Nång ®é chÊt A (mol/l)
| B | : Nång ®é cña chÊt B (mol/l)
K: H»ng sè tèc ®é (tuú thuéc vµo mçi ph¶n øng)
GV. Thaân Troïng Tuaán

Trang 2



TÀI LIỆU HÓA HỌC

XÐt ph¶n øng: aA + bB ↔ cC + dD.
H»ng sè c©n b»ng:
KCB = | C| c . | D| d
| A| a . | B| b
15. C«ng thøc d¹ng Faraday:
m = (A/n) . (lt/F)
m: Khèi lîng chÊt tho¸t ra ë ®iÖn cùc (gam)
A: Khèi lîng mol cña chÊt ®ã
n: Sè electron trao ®æi.
VÝ dô:
Cu2+ + 2e = Cu th× n = 2 vµ A = 64
2OH- - 4e = O2 ↑ + 4H+ th× n = 4 vµ A = 32.
t: Thêi gian ®iÖn ph©n (gi©y, s)
l: Cêng ®é dßng ®iÖn (ampe, A)
F: Sè Faraday (F = 96500).

GV. Thaân Troïng Tuaán

Trang 3

...
TÀI LIỆU HÓA HỌC
Tng hp C¸c C«ng Thøc
Quan Träng Dïng Gi¶i To¸n Ho¸ Häc
1. Sè Avoga®r«: N = 6,023 . 10
23
2. Khèi lîng mol: M
A
= m
A
/ n
A
m
A
: Khèi lîng chÊt A
n
A
: Sè mol chÊt A
3. Ph©n tö lîng trung b×nh cña 1 hçn hîp (M)
M = m
hh
hay M = M
1n1
+ M
2n2
+ ... = M
1
V
1
+ M
2
V
2
+ ...
n
hh
n
1
+ n
2
+ ... V
1
+ V
2
+ ...
m
hh
: Khèi lîng hçn hîp
n
hh
: Sè mol hçn hîp.
4.TØ khèi h¬i (d) cña chÊt A ®èi víi chÊt B.
(®o cïng ®iÒu kiÖn: V, T, P)
d
A/B
= M
A
/M
B
= m
A
/m
B
5. Khèi lîng riªng D
D = Khèi lîng m/ThÓ tÝch V
g/mol hoÆc kg/lÝt.
6. Nång ®é phÇn tr¨m
C% = m
ct
. 100%/m
dd
m
ct
: Khèi lîng chÊt tan (gam)
m
dd
: Khèi lîng dung dÞch = m
ct
+ m
dm
(g)
7. Nång ®é mol/lÝt: C
M
= n
A
(mol)
V
dd
(lÝt)
8.Quan hÖ gi÷a C% vµ C
M
:
C
M
= 10 . C% . D
M
9. Nång ®é % thÓ tÝch (CV%)
C
V
% = V
ct
. 100%/V
dd
V
ct
: ThÓ tÝch chÊt tan (ml)
V
dd
: ThÓ tÝch dung dÞch (ml)
GV. Thaân Troïng Tuaán
Trang 1
Tổng hợp Các Công Thức Quan Trọng Dùng Giải Toán Hoá Học - Trang 2
Tổng hợp Các Công Thức Quan Trọng Dùng Giải Toán Hoá Học - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tổng hợp Các Công Thức Quan Trọng Dùng Giải Toán Hoá Học 9 10 145