Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp các dạng toán kim loại kiềm kiềm thổ

Được đăng lên bởi hoanghuyen-sph
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ (1)
A. KIM LOẠI KIỀM
I - Vị trí và cấu tạo: Gồm:
II. Tính chất hóa học
* LƯU Ý: Các kim loại tự do cũng như hợp chất dễ bay hơi của chúng khi được đưa vào ngọn lửa không
màu làm ngọn lửa trở nên có màu đặc trưng:
•Li cho màu đỏ tía
•Na màu vàng
•K màu tím
•Rb màu tím hồng
•Cs màu xanh lam.
Tính khử mạnh hay dễ bị oxi hoá.
M – 1e → M+ ( quá trình oxi hoá kim loại )
1. Tác dụng với phi kim
2. Tác dụng với nước và dung dịch axit ở điều kiện thường: (gây nổ   )
Do hoạt động hóa họa mạnh nên các kim loại kiềm phản ứng mãnh liệt với nước và các dung dịch axit.
Tổng quát:
2M
+
2H+
→
2M+ +
H2 ↑
2M
+
2 H2O
→ 2MOH ( dd ) +
H2 ↑
3. Tác dụng với dung dịch muối
- Với cation kim loại của muối tan trong nước thì kim loại kiềm tác dụng với nước trước mà không tuân theo
quy luật bình thường là kim loại hoạt động mạnh đẩy kim loại hoạt động yếu ra khỏi muối của chúng.
Thí dụ: Khi cho Na tác dụng với dd muối CuSO4 .
2 Na +2H2O →2NaOH +H2↑
2 NaOH+ CuSO4→Na2SO4 +Cu(OH)2
III – Ứng dụng và điều chế
1. Ứng dụng của kim lọai kiềm
2. Điều chế kim lọai kiềm:
- Trong tự nhiên kim lọai kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
- Phương pháp thường dùng để điều chế kim lọai kiềm là điện phân nóng chảy muối halogenua hoặc hiđroxit
của kim loại kiềm trong điều kiện không có không khí.
2NaCl
2Na + Cl2
 dpnc
IV. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM
1.NATRI HIĐROXIT(NaOH).
1.Tính chất
- Là bazơ mạnh( hay còn gọi là kiềm hay chất ăn da), làm đổi màu chất chỉ thị: làm quỳ tím hóa xanh,
phenolphtalein hóa hồng.
- Phân li hoàn toàn trong nước: NaOHdd → Na+ + OH¯
- NaOH có đầy đủ tính chất của một hiđroxit.
* Với axit :
H+ + OH– → H2O
* Với oxit axit :
CO2 + NaOH → NaHCO3
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O
NaOH + SiO2 → Na2SiO3 (*)
 Lưu ý:
- Phản ứng (*) là phản ứng ăn mòn thủy tinh (NaOH ở nhiệt độ nóng chảy) vì thế khi nấu chảy NaOH, người
ta dùng các dụng cụ bằng sắt, niken hay bạC.
- Khi tác dụng với axit và oxit axit trung bình, yếu thì tùy theo tỉ lệ mol các chất tham gia mà muối thu được
có thể là muối axit, muối trung hòa hay cả hai.
OH¯ + CO2 → HCO3¯
2OH¯ + CO2 → CO32− + H2O
* Với dung dịch muối :
CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
xanh lam
NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O



Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4
keo trắng
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
tan

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O + CO2
NaHSO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O
* Tác dụng với một số phi kim
Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O
3Cl2 + 6NaOH → NaCl + NaClO3 + 3H2O
2.Điều chế:
- Nếu cần một lượng nh...


Gồm:
 !!!"#!$
%&'(Các kim loại tự do cũng như hợp chất dễ bay hơi của chúng khi được đưa vào ngọn lửa không
màu làm ngọn lửa trở nên có màu đặc trưng:
•Li cho màu đỏ tía •Na màu vàng •K màu tím
•Rb màu tím hồng •Cs màu xanh lam.
Tính khử mạnh hay dễ bị oxi hoá.
M – 1e → M
+
( quá trình oxi hoá kim loại )
)*+ ,-./!.0.1
2)*+ ,-. 3-* ,*!#4.56.70.8 !39 ,,:; <
Do hoạt động hóa họa mạnh nên các kim loại kiềm phản ứng mãnh liệt với nước và các dung dịch axit.
Tổng quát: 2M + 2H
+
2M
+
+ H
2
2M + 2 H
2
O 2MOH
( dd )
+ H
2
=)*+ ,-.* ,*!1>.
- Với cation kim loại của muối tan trong nước thì kim loại kiềm tác dụng với nước trước mà không tuân theo
quy luật bình thường là kim loại hoạt động mạnh đẩy kim loại hoạt động yếu ra khỏi muối của chúng.
Thí dụ: Khi cho Na tác dụng với dd muối CuSO
4
.
2 Na +2H
2
O →2NaOH +H
2
2 NaOH+ CuSO
4
→Na
2
SO
4
+Cu(OH)
2
? ,*+ ,6.7!@
? ,*+ ,A#0.1B$#.0.71
2C.7!@0.1B$#.0.71
- Trong tự nhiên kim lọai kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
- Phương pháp thường dùng để điều chế kim lọai kiềm là điện phân nóng chảy muối halogenua hoặc hiđroxit
của kim loại kiềm trong điều kiện không có không khí.
2NaCl
dpnc

2Na + Cl
2
DEFGHIJK'LMNLOIP
LMCMQL#
1. !!
- ba mạnh( hay còn gọi kiềm hay chất ăn da), làm đổi màu chất chỉ thị: làm quỳ tím hóa xanh,
phenolphtalein hóa hồng.
- Phân li hoàn toàn trong nước: NaOH
dd
→ Na
+
+ OH
¯
- NaOH có đầy đủ tính chất của một hiđroxit.
* Với axit : H
+
+ OH
→ H
2
O
* Với oxit axit :
CO
2
+ NaOH → NaHCO
3
CO
2
+ 2NaOH → Na
2
CO
3
+ H
2
O
NaOH + SiO
2
→ Na
2
SiO
3
(*)
3R
- Phản ứng (*) là phản ứng ăn mòn thủy tinh (NaOH ở nhiệt độ nóng chảy) vì thế khi nấu chảy NaOH, người
ta dùng các dụng cụ bằng sắt, niken hay bạC.
- Khi tác dụng với axit và oxit axit trung bình, yếu thì tùy theo tỉ lệ mol các chất tham gia mà muối thu được
có thể là muối axit, muối trung hòa hay cả hai.
OH¯ + CO
2
→ HCO
3
¯
2OH¯ + CO
2
→ CO
3
2−
+ H
2
O
* Với dung dịch muối :
CuSO
4
+ 2NaOH → Cu(OH)
2
↓ + Na
2
SO
4
xanh lam
NH
4
Cl + NaOH → NaCl + NH
3
+ H
2
O
Al
2
(SO
4
)
3
+ 6NaOH → 2Al(OH)
3
↓ + 3Na
2
SO
4
keo trắng
Al(OH)
3
+ NaOH → NaAlO
2
+ 2H
2
O
tan
tổng hợp các dạng toán kim loại kiềm kiềm thổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp các dạng toán kim loại kiềm kiềm thổ - Người đăng: hoanghuyen-sph
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tổng hợp các dạng toán kim loại kiềm kiềm thổ 9 10 413