Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp công thức vật lí 12 cơ bản

Được đăng lên bởi Ng Thành Trung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tóm tắt công thức vật lý 12 –cơ bản - Ôn Thi

Chương I và II:Dao động cơ học và sóng cơ học
1/ Dao động điều hoà
- Li độ: x = Acos(t + )
-Vận tốc: v = x’ = -Asin(t + ) = A cos(t +  +
*Vận tốc v sớm pha hơn li độ x một góc


2


2

).

.

Vận tốc có độ lớn đạt giá trị cực đại vmax = A khi x = 0.
Vận tốc có độ lớn có giá trị cực tiểu vmin = 0 khi x = ± A
-Gia tốc: a = v’ = x’’ = - 2Acos(t + ) = - 2x.
*Gia tốc a ngược pha với li độ x (a luôn trái dấu với x).
- Gia tốc của vật dao động điều hoà luôn hướng về vị trí cân bằng và
có độ lớn tỉ lệ với li độ.
-Gia tốc có độ lớn đạt giá trị cực đại amax = 2A khi x = ± A.
-Gia tốc có độ lớn có giá trị cực tiểu amin = 0 khi x = 0.
-Liên hệ tần số góc, chu kì và tần số:  =

2
= 2f.
T
v

-Tần số góc có thể tính theo công thức:  =

A2  x 2

1
chu kỳ vật đi được quãng đường bằng A.
4

1
chu kỳ vật đi được quãng đường bằng A.
4

Vật dao động điều hoà trong khoảng có chiều dài 2A.
2. Con lắc lò xo
x= Acos(t + ).

v
x2   
 

2

xo
(lấy nghiệm góc nhọn
A

; cos =

nếu vo < 0; góc tù nếu vo > 0) ; (với xo và vo là li độ và vận tốc tại thời
điểm ban đầu t = 0).
-Chọn gốùc thời gian lúc x = A(tại vị trí biên độ Dương) thì  = o
-Chọn gốc thời gian lúc x = - A(tại vị trí biên độ Âm) thì  = 
-Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì
 =-


2

, lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều ngược chiều với chiều

dương thì  =


2

.

1
kx2 . Động năng: Eđ =
2
1
1
-Cơ năng: E = Et + Eđ = kx2 + mv2 =
2
2

-Thế năng: Et =

1
mv2.
2
1
1
kA2 = m2A2
2
2

-Lực đàn hồi của lò xo: F = k(l – lo) = kl
1

1

-Lò xo ghép nối tiếp: k  k  k  ... . Độ cứng giảm, tần số giảm.
1
2
-Lò xo ghép song song : k = k1 + k2 + ... . Độ cứng tăng, tần số tăng.

;

Vật dao động điều hoà trong khoảng có chiều dài L = 2A.
2. Con lắc lò xo
-Phương trình dao động: x Trong một chu kỳ vật dao động điều hoà đi
được quãng đường 4A,
trong

;A=

1

-Lực tổng hợp tác dụng lên vật dao động điều hoà (gọi là lực hồi
phục):
F = - m2x ; Fmax = m2A.
-Dao động điều hoà đổi chiều khi lực hồi phục đạt giá trị cực đại.
-Trong một chu kỳ vật dao động điều hoà đi được quãng đường 4A,
trong

k
m

- Với:  =

-Con lắc lò xo treo thẳng đứng: lo =

mg
;=
k

g
l o

.

Chiều dài cực đại của lò xo: lmax = lo + lo + A.
Chiều dài cực tiểu của lò xo: lmin = lo + lo – A.
Lực đàn hồi cực đại: Fmax = k(A + lo).
Lực đàn hồi cực tiểu:
Fmin = 0 nếu A > lo ; Fmin = k(lo – A) nếu A < lo.
Lực đàn hồi ở vị trí có li độ x (gốc...
Tóm tắt công thức vật lý 12 –cơ bản - Ôn Thi
Chương I và II:Dao động cơ học và sóng cơ học
1/ Dao động điều hoà
- Li độ: x = Acos(t + )
-Vận tốc: v = x’ = -Asin(t + ) = A cos(t + +
2
).
*Vận tốc v sớm pha hơn li độ x một góc
2
.
Vận tốc có độ lớn đạt giá trị cực đại v
max
= A khi x = 0.
Vận tốc có độ lớn có giá trị cực tiểu v
min
= 0 khi x = ± A
-Gia tốc: a = v’ = x’’ = -
2
Acos(t + ) = -
2
x.
*Gia tốc a ngược pha với li độ x (a luôn trái dấu với x).
- Gia tốc của vật dao động điều hoà luôn hướng về vị trí cân bằng
có độ lớn tỉ lệ với li độ.
-Gia tốc có độ lớn đạt giá trị cực đại a
max
=
2
A khi x = ± A.
-Gia tốc có độ lớn có giá trị cực tiểu a
min
= 0 khi x = 0.
-Liên hệ tần số góc, chu kì và tần số: =
T
2
= 2f.
-Tần số góc có thể tính theo công thức: =
22
xA
v
;
-Lực tổng hợp tác dụng lên vật dao động điều h (gọi lực hồi
phục): F = - m
2
x ; F
max
= m
2
A.
-Dao động điều hoà đổi chiều khi lực hồi phục đạt giá trị cực đại.
-Trong một chu kỳ vật dao động điều hoà đi được quãng đường 4A,
trong
4
1
chu kỳ vật đi được quãng đường bằng A.
Vật dao động điều hoà trong khoảng có chiều dài L = 2A.
2. Con lắc lò xo
-Phương trình dao động: x Trong một chu kỳ vật dao động điều hoà đi
được quãng đường 4A,
trong
4
1
chu kỳ vật đi được quãng đường bằng A.
Vật dao động điều hoà trong khoảng có chiều dài 2A.
2. Con lắc lò xo
x= Acos(t + ).
- Với: =
m
k
; A =
2
2
v
x
; cos =
A
x
o
(lấy nghiệm góc nhọn
nếu v
o
< 0; góc nếu v
o
> 0) ; (với x
o
v
o
li độ vận tốc tại thời
điểm ban đầu t = 0).
-Chọn gốùc thời gian lúc x = A(tại vị trí biên độ Dương) thì = o
-Chọn gốc thời gian lúc x = - A(tại vị trí biên độ Âm) thì =
-Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì
=-
2
, lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều ngược chiều với chiều
dương thì =
2
.
-Thế năng: E
t
=
2
1
kx
2
. Động năng: E
đ
=
2
1
mv
2
.
-Cơ năng: E = E
t
+ E
đ
=
2
1
kx
2
+
2
1
mv
2
=
2
1
kA
2
=
2
1
m
2
A
2
-Lực đàn hồi của lò xo: F = k(ll
o
) = kl
-Lò xo ghép nối tiếp:
...
111
21
kkk
. Độ cứng giảm, tần số giảm.
-Lò xo ghép song song : k = k
1
+ k
2
+ ... . Độ cứng tăng, tần số tăng.
-Con lắc lò xo treo thẳng đứng: l
o
=
; =
o
l
g
.
Chiều dài cực đại của lò xo: l
max
= l
o
+ l
o
+ A.
Chiều dài cực tiểu của lò xo: l
min
= l
o
+ l
o
– A.
Lực đàn hồi cực đại: F
max
= k(A + l
o
).
Lực đàn hồi cực tiểu:
F
min
= 0 nếu A > l
o
; F
min
= k(l
o
– A) nếu A < l
o
.
Lực đàn hồi ở vị trí có li độ x (gốc O tại vị trí cân bằng ):
F = k(l
o
+ x) nếu chọn chiều dương hướng xuống.
F = k(l
o
- x) nếu chọn chiều dương hướng lên.
3. Con lắc đơn
- Phương trình dao động : s = S
o
cos(t + ) hay =
o
cos(t + ).
Với s = .l ; S
o
=
o
.l (
o
tính ra rad)
-Tần số góc và chu kỳ : =
l
g
; T = 2
g
l
.
Ôân tập
Tổng hợp công thức vật lí 12 cơ bản - Trang 2
Tổng hợp công thức vật lí 12 cơ bản - Người đăng: Ng Thành Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tổng hợp công thức vật lí 12 cơ bản 9 10 740