Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP ĐỀ THI IQ + EQ + HIỂU BIẾT CHUNG - MB 2012

Được đăng lên bởi Viết Hưng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2633 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TỔNG HỢP ĐỀ THI IQ + EQ + HIỂU BIẾT CHUNG - MB 2012
( Thời gian làm bài: 90 phút / Số câu: 35 / Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính )
-========= o0o =========-> Đề thi được chép theo trí nhớ nên đôi chỗ thiếu sót đáp án 
Câu 1: Điền số thích họp vào dấu chấm hỏi:
8 5 21
35 32 12
32 28 31
4 ? 28

a. 3
b. -2
c. -6
d. 48

Câu 2: Điền số thích hợp vào dấu hỏi:
1 3 8 19 42 ?
3 7 16 35 74 ?
2 5 12 27 58 ?

Câu 3: Chữ cái tiếp theo của dãy sau là gì?
CEO
ABB
BGN
FB?

Câu 4: Chữ cái tiếp theo của dãy là gì
1|Page

 – Website for finance and banking

ECO
BAB
GBN
DB?

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống?
4, 5, 6, 8, 11, 16, ?, 37, 58, 92
a. 21
b. 22
c. 23
d. 24

Câu 6: Một con ếch ở trong đáy một cái giếng sâu 12m, mỗi ngày nước trong giếng dâng lên 3m rồi
lại rút xuống 2m vào ngày hôm sau (cứ liên tiếp như vậy). Hỏi sau mấy ngày thì con ếch có thể nhảy
ra khỏi giếng.
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10

Câu 7: Tuổi của A là 23, tuổi của B là 15. Hỏi bao lâu thì tuổi của A gấp đôi tuổi của B?
a. 5
b. 7
c. 8
d. 9

Câu 8: Mr. X works 4 days a week and has a daily wage of A $. How much will he get if he works
for X weeks?
TL: 4AX $

Câu 9: Cho x > 0. Hỏi (1/50)x + (1/25)x bằng bao nhiêu phần trăm của x
a. 4%
b. 5%
c. 6%
2|Page

 – Website for finance and banking

d. 8%
TL: 6%

Câu 10: Chữ cái nào khác chữ còn lại: A Z F N E
a. Z
b. F
c. N
d. E

Câu 11: Từ nhà mình đến trường, một bạn phải đi bộ 1/5 quãng đường, rồi đi xe buýt 2/3 quãng
đường, rồi đi xe ôm 8 km còn lại. Hỏi con đường dài bao nhiêu km?
a. 50
b. 60
c. 65
d. 70
TL: Đi bộ + Buýt = (1/5)x + (2/3)x = (13/15)x => Xe ôm = (2/15)x = 8 km => x = 8*15/2 = 60 km

Câu 12: Tổng quỹ lương trả nhân viên là 6000 $. Lương nhân viên cấp cao gấp đôi lương nhân viên
bình thường. Có 4 nhân viên cấp cao và 2 nhân viên bình thường. Hỏi lương nhân viên bình thường
bằng bao nhiêu
a. 1200
b. 2400
c. 1000
d. 2000
TL: 4 cấp cao + 2 bình thường = 5 cấp cao = 6000 $ => 1 cấp cao = 6000 / 5 = 1200 $

Câu 13: Bà A đem hàng ra chợ bán. Ngày đầu tiên bán được 1/3 số SP. Ngày thứ hai bán được 2/5
số SP. Còn lại 6 sản phẩm. Hỏi lúc đầu có mấy sản phẩm?
a. 90
b. 80
c. 60
d. 40

3|Page

 – Website for finance and banking

Câu 14: Có một khung thép hình chữ nhật rộng 6 cm, dài 10 cm, cao 8 m. Hỏi bán kính tối đa của
một ống tròn đặt trong khung thép là bao nhiêu.
a. 3cm
b. 5cm
c. 8cm
d. 6cm
3 cm.

Câu 15: Điền số còn thiếu vào dãy số: 17 34 51 68 x 102
TL: Số sau = Số trước + 17 => x = 68 +17 = ...
1 | P a g e www.giangblog.com Website for finance and banking
TNG HỢP ĐỀ THI IQ + EQ + HIU BIT CHUNG - MB 2012
( Thi gian làm bài: 90 phút / S câu: 35 / Hình thc thi: Trc nghim trên máy tính )
-========= o0o =========-
-> Đề thi được chép theo trí nh nên đôi chỗ thiếu sót đáp án
Câu 1: Điền s thích hp vào du chm hi:
8 5 21
35 32 12
32 28 31
4 ? 28
a. 3
b. -2
c. -6
d. 48
Câu 2: Điền s thích hp vào du hi:
1 3 8 19 42 ?
3 7 16 35 74 ?
2 5 12 27 58 ?
Câu 3: Ch cái tiếp theo ca dãy sau là gì?
C E O
A B B
B G N
F B ?
Câu 4: Ch cái tiếp theo ca dãy là
TỔNG HỢP ĐỀ THI IQ + EQ + HIỂU BIẾT CHUNG - MB 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG HỢP ĐỀ THI IQ + EQ + HIỂU BIẾT CHUNG - MB 2012 - Người đăng: Viết Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TỔNG HỢP ĐỀ THI IQ + EQ + HIỂU BIẾT CHUNG - MB 2012 9 10 643