Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp hoa dầu

Được đăng lên bởi apatitapatit
Số trang: 206 trang   |   Lượt xem: 7755 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Đề mục

Trang

MỤC LỤC ......................................................................................
1
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN ............................................................................ 4
Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun ............................................................................. 4
Mục tiêu của mô đun ......................................................................................... 4
Mục tiêu thực hiện của mô đun ......................................................................... 4
Nội dung chính của mô đun ............................................................................... 4
CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN ............................. 5
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN .................................... 6
BÀI 1. NGUỒN NGUYÊN LIỆU ................................................................... 7
Mã bài: HDE1 .............................................................................................. 7
Giới thiệu ........................................................................................................... 7
Mục tiêu thực hiện ............................................................................................. 7
Nội dung chính ................................................................................................... 7
1.
Parafin ................................................................................................ 7
2.
Olefin ................................................................................................ 10
3.
Hyđrocacbon thơm ........................................................................... 22
4.
Axetylen ............................................................................................ 26
5.
Khí tổng hợp ..................................................................................... 27
6.
Thực hành điều chế etylen và khảo sát tính chất của etylen ........... 33
7.
Câu hỏi ............................................................................................. 35
BÀI 2. SẢN PHẨM TỪ AXETYLEN ........................................................... 36
Mã bài: HDE2 ............................................................................................ 36
Giới thiệu ......................................................................................................... 36
Mục tiêu thực hiện .................................................................................
http://www.ebook.edu.vn
1
MỤC LỤC
Đề mục Trang
MỤC LỤC ...................................................................................... 1
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN ............................................................................ 4
Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun ............................................................................. 4
Mục tiêu của mô đun ......................................................................................... 4
Mục tiêu thực hiện của mô đun ......................................................................... 4
Nội dung chính của mô đun ............................................................................... 4
CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN ............................. 5
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH ĐUN .................................... 6
BÀI 1. NGUỒN NGUYÊN LIỆU ................................................................... 7
Mã bài: HDE1 .............................................................................................. 7
Giới thiệu ........................................................................................................... 7
Mục tiêu thực hiện ............................................................................................. 7
Nội dung chính ................................................................................................... 7
1. Parafin ................................................................................................ 7
2. Olefin ................................................................................................ 10
3. Hyđrocacbon thơm ........................................................................... 22
4. Axetylen ............................................................................................ 26
5. Khí tổng hợp ..................................................................................... 27
6. Thực hành điều chế etylen và khảo sát tính chất của etylen ........... 33
7. Câu hỏi ............................................................................................. 35
BÀI 2. SẢN PHẨM TỪ AXETYLEN ........................................................... 36
Mã bài: HDE2 ............................................................................................ 36
Giới thiệu ......................................................................................................... 36
Mục tiêu thực hiện ........................................................................................... 36
Nội dung chính ................................................................................................. 36
1. Sản xuất axetylen từ cacbuacanxi.................................................... 36
2. Sản xuất vinylclorua (VC) và polyvinylclorua (PVC) ......................... 38
3. Tổng hợp vinyl axetat (VA), polyvinyl axetat (PVA) ......................... 45
4. Thực hành điều chế axetylen và khảo sát tính chất của axetylen.... 50
5. Câu hỏi và bài tập ............................................................................. 52
BÀI 3. QUÁ TRÌNH OXY HÓA ................................................................... 53
Mã bài: HDE3 ............................................................................................ 53
Giới thiệu ......................................................................................................... 53
Mục tiêu thực hiện ........................................................................................... 53
Tổng hợp hoa dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp hoa dầu - Người đăng: apatitapatit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
206 Vietnamese
Tổng hợp hoa dầu 9 10 15