Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp hướng dẫn KTHT

Được đăng lên bởi dearboy48
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1037 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. NỘI DUNG QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MẶT
1. Bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt:
• Cơ sở để lập bản đồ này là Bản đồ đo đạc địa hình-hiện trạng do đơn vị
chuyên môn thực hiện và các số liệu, tài liệu liên quan do Sở Giao thông Vận
tải, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP và các khu quản lý
giao thông cung cấp.
• Nội dung chính cần thể hiện
- Thể hiện cao độ nền hiện trạng của khu vực.
- Thể hiện mạng lưới thoát nước hiện hữu với các thông số kỹ thuật cơ
bản liên quan (đường kính-chiều dài cống) ; vị trí, quy mô và công suất các
công trình thoát nước hiện có.
- Khoanh vùng các khu vực địa hình-hiện trạng đặc biệt như:
+ Khu vực đồi núi, khu vực có biến đổi lớn về cao độ nền tự nhiên, hay
khu vực ngập nước tự nhiên.
+ Khu vực đang chịu sức ép về thoát nước (như ngập lụt..., chịu ảnh
hưởng của triều cường...), các đối tượng được khoanh vùng bảo vệ như
khu vực sân bay, quân sự.
2. Bản đồ Quy hoạch Cao độ nền và thoát nước mặt (QHCĐN&TNM):
• Cơ sở để lập bản đồ
- Định hướng QHCĐN&TNM được phê duyệt theo đồ án QHC, riêng một
số trường hợp đặc biệt chưa có QHC (phần QHCĐN&TNM) có thể căn cứ theo
những định hướng QHCĐN&TNM đã được xác định trong các đồ án QH ngành
có liên quan (QH tổng thể hệ thống thoát nước TP phê duyệt theo quyết định
752/QĐ-TTg, QHCT 5 lưu vực thoát nước, …..).
- Các quyết định phê duyệt dự án xây dựng cải tạo đường và hệ thống
thoát nước có liên quan đến khu vực quy hoạch.
- Thông tin, dữ liệu về nền và hệ thống thoát nước của khu vực do đơn vị
thực hiện quy hoạch đo đạc, khảo sát, hoặc thỏa thuận xin phép đấu nối (nếu có)
….
• Nội dung thể hiện trên bản vẽ: yêu cầu thể hiện đủ các lớp thông tin sau:
- Lớp thông tin dữ liệu cơ sở gồm:
+ Nền địa hình-hiện trạng: được đo đạc theo đúng qui định hiện hành,
trong đó có đầy đủ thông số về hiện trạng và cao độ địa hình tự nhiên.
+ Tổng mặt bằng sử dụng đất và mạng lưới giao thông: cập nhật theo
đúng phương án QHSDĐ và QHGT đã lựa chọn (phương án chọn)
trong hồ sơ quy hoạch.
Hướng dẫn nội dung thể hiện bản đồ đồ án quy hoạch Phân khu tỷ lệ 1/2000

Trang 1

- Lớp thông tin về giải pháp QHCĐN&TNM đề xuất gồm:
+ Các nội dung mô tả phương án cao độ nền:
 Thể hiện hệ thống các điểm cao độ nền thiết kế : gắn kết với mạng lưới
đường giao thông và các điểm đặc biệt như điểm chuyển hướng tuyến,
đầu cầu..., các điểm tiếp giáp với khu vực giáp ranh. Trong đó đề nghị
lưu ý:
⋅

Cao độ thiết kế phải tuân thủ những định hướng quy hoạch
chiều cao đã được xác định trong đ...
I. NỘI DUNG QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MẶT
1. Bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt:
sở để lập bản đồ y Bản đồ đo đạc địa hình-hiện trạng do đơn vị
chuyên môn thực hiện các s liệu, tài liệu liên quan do Sở Giao thông Vận
tải, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP c khu quản
giao thông cung cấp.
Nội dung chính cần thể hiện
- Thể hiện cao đnền hiện trng của khu vực.
- Thể hiện mng lưi thoát ớc hiện hữu vi các tng s kỹ thuật
bản liên quan (đường kính-chiều dài cống) ; v trí, quy mô và ng suất c
ng trình tht nưc hiện có.
- Khoanh vùng các khu vực địa hình-hiện trạng đặc biệt như:
+ Khu vực đồi núi, khu vực biến đổi lớn về cao độ nền tự nhiên, hay
khu vực ngập nước tự nhiên.
+ Khu vực đang chịu sức ép về thoát nước (n ngập lụt..., chịu nh
hưởng của triều cường...), các đối tượng được khoanh vùng bảo vệ n
khu vực sân bay, quân sự.
2. Bản đồ Quy hoạch Cao độ nền và thoát nước mặt (QHCĐN&TNM):
Cơ sở để lập bản đồ
- Định hướng QHCĐN&TNM được phê duyệt theo đồ án QHC, riêng một
số trường hợp đặc biệt chưa QHC (phần QHCĐN&TNM) thể căn cứ theo
những đnh hướng QHCĐN&TNM đã được xác định trong các đồ án QH ngành
liên quan (QH tổng thể hệ thống thoát nước TP phê duyệt theo quyết định
752/QĐ-TTg, QHCT 5 lưu vực thoát nước, …..).
- Các quyết định phê duyệt dự án xây dựng cải tạo đường hệ thống
thoát nước có liên quan đến khu vực quy hoạch.
- Thông tin, dữ liệu về nền hệ thống thoát nước của khu vực do đơn vị
thực hiện quy hoạch đo đạc, khảo sát, hoặc thỏa thuận xin phép đấu nối (nếu có)
….
Nội dung thể hiện trên bản vẽ: yêu cầu thể hiện đủ các lớp thông tin sau:
- Lớp thông tin dữ liệu cơ sở gồm:
+ Nền địa hình-hiện trạng : được đo đạc theo đúng qui định hiện hành,
trong đó có đầy đủ thông số về hiện trạng và cao độ địa hình tự nhiên.
+ Tổng mặt bằng sử dụng đất mạng lưới giao thông : cập nhật theo
đúng phương án QHSDĐ QHGT đã lựa chọn (phương án chọn)
trong hồ sơ quy hoạch.
Hướng dẫn nội dung thể hiện bản đồ đồ án quy hoạch Phân khu tỷ lệ 1/2000
Trang 1
Tổng hợp hướng dẫn KTHT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp hướng dẫn KTHT - Người đăng: dearboy48
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tổng hợp hướng dẫn KTHT 9 10 268