Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP KIẾN THỨC LÝ 12 ÔN THI ĐẠI HỌC

Được đăng lên bởi dothanhtien
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 3111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên : Đỗ Thanh Tiến

SĐT:01692.646.396

HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC VẬT LÝ 12 VÀ CÁC CÔNG THỨC
TÍNH NHANH TRONG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ
I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
1. Phương trình dao động: x = Acos(t + )
2. Vận tốc tức thời: v = -Asin(t + )
v luôn cùng chiều với chiều chuyển động (vật cđộng theo chiều dương thì v>0, theo
chiều âm thì v<0)
3. Gia tốc tức thời: a = -2Acos(t + )
a luôn hướng về vị trí cân bằng
4. Vật ở VTCB: x = 0; vMax = A; aMin = 0
Vật ở biên: x = ±A; vMin = 0; aMax = 2A
v

5. Hệ thức độc lập: A2  x 2  ( )2


a = -2x
1
2

6. Cơ năng: W  Wđ  Wt  m 2 A2
1
1
2
2
1
1
Wt  m 2 x 2  m 2 A2 cos 2 (t   )  Wco s2 (t   )
2
2

Với Wđ  mv 2  m 2 A2sin 2 (t   )  Wsin 2 (t   )

7. Dao động điều hoà có tần số góc là , tần số f, chu kỳ T. Thì động năng và thế năng
biến thiên với tần số góc 2, tần số 2f, chu kỳ T/2
8. Động năng và thế năng trung bình trong thời gian nT/2 (
M1

M2

nN*, T là chu kỳ dao động) là:

W 1
 m 2 A2
2 4

9. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 đến
x2


x1
A
và ( 0  1 ,2   )
x2
co s 2 

A


 
t 
 2 1 với 






co s 1 

1



-A

x2

x1

O



M'2
M'1

A

Giáo viên : Đỗ Thanh Tiến

SĐT:01692.646.396

10. Chiều dài quỹ đạo: 2A
11. Quãng đường đi trong 1 chu kỳ luôn là 4A; trong 1/2 chu kỳ luôn là 2A
Quãng đường đi trong l/4 chu kỳ là A khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên hoặc
ngược lại
12. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến t2.
 x1  Aco s(t1   )
 x  Aco s(t2   )
và  2
(v1 và v2 chỉ cần xác định dấu)
v1   Asin(t1   ) v2   Asin(t2   )

Xác định: 

Phân tích: t2 – t1 = nT + t (n N; 0 ≤ t < T)
Quãng đường đi được trong thời gian nT là S1 = 4nA, trong thời gian t là S2.
Quãng đường tổng cộng là S = S1 + S2
Lưu ý: + Nếu t = T/2 thì S2 = 2A
+ Tính S2 bằng cách định vị trí x1, x2 và chiều chuyển động của vật trên trục Ox
+ Trong một số trường hợp có thể giải bài toán bằng cách sử dụng mối liên hệ giữa dao
động điều hoà và chuyển động tròn đều sẽ đơn giản hơn.
+ Tốc độ trung bình của vật đi từ thời điểm t1 đến t2: vtb 

S
với S là quãng đường
t2  t1

tính như trên.
13. Các bước lập phương trình dao động dao động điều hoà:
* Tính 
* Tính A
 x  Acos(t0   )

v   Asin(t0   )

* Tính  dựa vào điều kiện đầu: lúc t = t0 (thường t0 = 0) 

Lưu ý: + Vật chuyển động theo chiều dương thì v > 0, ngược lại v < 0
+ Trước khi tính  cần xác định rõ  thuộc góc phần tư thứ mấy của đường
t...
Giáo viên : Đỗ Thanh Tiến SĐT:01692.646.396
1
H THNG HOÁ KIN THC VT LÝ 12 VÀ CÁC CÔNG THC
TÍNH NHANH TRONG BÀI TP TRC NGHIM.
CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ
I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
1. Phương trình dao động: x = Acos(t + )
2. Vn tc tc thi: v = -Asin(t + )
v
luôn cùng chiu vi chiu chuyển đng (vật cđộng theo chiều dương thì v>0, theo
chiu âm thì v<0)
3. Gia tc tc thi: a = -
2
Acos(t + )
a
luôn hướng v v trí cân bng
4. Vt VTCB: x = 0; v
Max
= A; a
Min
= 0
Vt biên: x = ±A; v
Min
= 0; a
Max
=
2
A
5. H thức độc lp:
2 2 2
()
v
Ax

a = -
2
x
6. Cơ năng:
22
đ
1
W W W
2
t
mA
Vi
2 2 2 2 2
đ
11
W sin ( ) Wsin ( )
22
mv m A t t
2 2 2 2 2 2
11
W ( ) W s ( )
22
t
m x m A cos t co t
7. Dao động điều hoà tn s góc , tn s f, chu k T. Thì động năng thế năng
biến thiên vi tn s góc 2, tn s 2f, chu k T/2
8. Động năng thế năng trung bình trong thời gian nT/2 (
nN
*
, T là chu k dao động) là:
22
W1
24
mA
9. Khong thi gian ngn nhất để vật đi từ v trí li độ x
1
đến
x
2
21
t


 
vi
1
1
2
2
s
s
x
co
A
x
co
A
và (
)
A
-A
x1x2
M2
M1
M'1
M'2
O


TỔNG HỢP KIẾN THỨC LÝ 12 ÔN THI ĐẠI HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG HỢP KIẾN THỨC LÝ 12 ÔN THI ĐẠI HỌC - Người đăng: dothanhtien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
TỔNG HỢP KIẾN THỨC LÝ 12 ÔN THI ĐẠI HỌC 9 10 221