Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP LỜI GIẢI IMO 2012

Được đăng lên bởi leviettuanhy
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
th.
vn

TỔNG HỢP LỜI GIẢI
IMO 2012

Diễn đàn math.vn thực hiện
Với mục đích cung cấp cho các bạn một tài liệu tham khảo trong công
việc giảng dạy môn Toán cho các kì thi HSG và Olympic, chúng tôi tổng hợp
một số lời giải của các bài toán trong đề thi IMO năm nay. Các lời giải dưới
đây được chúng tôi chọn lọc từ các diễn đàn về toán như artofproblemsolving.com, forum.mathscope.org , math.vn cùng với đáp án chính thức của

1

w.
ma

ban tổ chức tại imomath.com. Chúng tôi cảm ơn tất cả các thành viên đã
tham gia thảo luận về đề thi của các diễn đàn nói trên. Do vốn tiếng Anh có
hạn nên việc chuyển ngữ các lời giải sẽ gặp những thiếu sót, mong sự góp ý
của các bạn để tạo nên lời giải hoàn chỉnh hơn.

Ngày thứ nhất

Bài 1. Cho tam giác ABC và điểm J là tâm đường tròn bàng tiếp trong góc A của

ww

tam giác. Đường tròn này tiếp xúc với AB, AC, BC tại K, L, M theo thứ tự. LM
cắt BJ tại F, KM cắt CJ tại G. Gọi S, T lần lượt là giao điểm của AF, AG với
BC. Chứng minh rằng M là trung điểm của ST.

th.
vn

LỜI GIẢI 1. Trước hết ta có △ FK J = △ FMJ (c.g.c), suy ra KFJ = JFM.
Để ý thêm

180∘ − BJC
JFM = J ML − MJF = 90 − ( MJC + MJF ) =
= KAJ.
2
∘

Do đó tứ giác JKFA nội tiếp, suy ra AFJ = AK J = 90∘ ⇒ FJ ⊥ AS.
Điều này dẫn tới FS = FA (1).
Lập luận tương tự như trên ta cũng chứng minh được AGC = ALJ = 90∘ ⇒
AT ⊥ GJ.
Điều này dẫn đến AT ‖ FM (2).
Từ (1) và (2) ta suy ra M là trung điểm của ST.

.m
a

Cách làm khác như sau: Sau khi chứng minh được FJ ⊥ AS và CG ⊥ AT ta
suy ra AB = BS và AC = CT.
Bởi thế MS = AB + BM = AB + BK = AK và MT = AC + CM = AC +
CL = AL kết hợp với AK = AL là xong.

ww
w

LỜI GIẢI 2 (Đáp án chính thức). Do KM ⊥ BJ nên KM song song với đường
1
phân giác của góc ABC, suy ra BMK = ABC.
2
1
1
Tương tự ta có FMB = ACB để dẫn đến FMK = ( ABC + ACB) và kết
2
2
1
hợp với MFJ + FMK = 90∘ ta suy ra MFJ = CAB = J AK.
2
Lại có FJ là đường trung trực của đoạn MK nên MFJ = JFK, do đó tứ giác
AFK J nội tiếp dẫn đến AS ‖ KM.
Tứ giác ASKM là hình thang có SMK = AKM nên SM = AK.
Lập luận tương tự ta cũng có AL = MT và kết hợp với AK = AL để có kết
luận MS = MT.

2

th.
vn

Bài 2. Cho số nguyên n ≥ 3 và các số thực dương a2 , a3 , . . . , an thỏa mãn a2 · · · an =
1. Chứng minh rằng

(1 + a2 )2 (1 + a3 )3 · · · (1 + a n ) n > n n .
LỜI GIẢI 1. Xét với mỗi k ≥ 2 ta viết ak + 1 = ak +
phân số

1
).
k−1

Áp dụng BĐT Cauchy cho k số ta được ak + 1 ≥ k

k

1
1
+···+
(k − 1
k−1
k−1

ak
hay ( ak + 1)k ≥
( k − 1 ) k −1

w.
ma

22 33
nn
kk
ak . Do đó VT ≥ . 2 . . .
= nn...
www.math.vn
TỔNG HỢP LỜI GIẢI
IMO 2012
Diễn đàn mat h.vn thực hiện
Với mục đích cung cấp cho các bạn một tài liệu tham khảo trong công
việc giảng dạy môn Toán cho các thi HSG và Olympic, chúng tôi tổng hợp
một số lời giải của các bài toán trong đề thi IMO năm nay. Các lời giải dưới
đây được chúng tôi chọn lọc từ các diễn đàn v toán như artofproblemsolv-
ing.com, forum.mathscope.org , math.vn cùng với đáp án chính thức của
ban tổ chức tại imomath.com. Chúng tôi cảm ơn tất cả các thành viên đã
tham gia thảo luận v đề thi của các diễn đàn nói trên. Do vốn tiếng Anh
hạn nên việc chuyển ngữ các lời giải sẽ gặp những thiếu sót, mong sự góp ý
của các bạn để tạo nên lời giải hoàn chỉnh hơn.
1 Ngày thứ nhất
Bài 1. Cho tam giác ABC điểm J tâm đường tròn bàng tiếp trong c A của
tam giác. Đường tròn y tiếp xúc với AB, AC, BC tại K, L, M theo thứ tự. LM
cắt BJ tại F, KM cắt CJ tại G. Gọi S, T lần lượt giao điểm của AF, AG với
BC. Chứng minh rằng M trung điểm của ST.
TỔNG HỢP LỜI GIẢI IMO 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG HỢP LỜI GIẢI IMO 2012 - Người đăng: leviettuanhy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TỔNG HỢP LỜI GIẢI IMO 2012 9 10 347