Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp lý thuyết điện li

Được đăng lên bởi nhungnguyen29101991
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1603 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1: Sự điện ly
I.
a.

II.

Chất điện ly .
Định nghĩa :
1. Sự điện li: là quá trình phân li các chất trong nước ra ion.
2. Chất điện ly là những chất khi tan trong nước phân ly ra ion. Dung dịch chất
điện ly có khả năng dẫn điện.
3. VD: Hòa tan NaCl (liên kết ion) vào nước xảy ra tương tác tĩnh điện giữa
phân tử nước phân cực và tinh thể ion NaCl( đầu âm của phân tử nước tương
tác với ion Na+ , đầu dương của phân tử nước tương tác với ion Cl- ).
 Dung dịch chất điện ly là các chất phân cực.
4. Độ điện ly:
- Độ điện ly của một chất điện ly là tỉ số phân tử phân ly ra ion (n) và tổng
số phân tử hòa tan (n0).
- CT tính : α= n/n0 = C/C0 ( trong dung dịch)
b. Phân loại :
1. Chất điện ly mạnh – chất điện ly yếu
- Chất điện ly mạnh (α=1) là chất khi tan vào nước, phân ly hầu hết thành
ion.
- Những chất điện ly mạnh :
+)axit mạnh : HCl, H2SO4, HNO3, HClO3…
+)bazo mạnh, tan (kim loại kiềm, kiềm thổ) : NaOH, KOH, Ca(OH) 2 ,
Ba(OH)2…
+)muối tan:
Tất cả các muối nitrat và axetat đều tan.
Muối clorua : tan hết trừ AgCl, PbCl2 ít tan.
Muối sunfat : tan hết trừ BaSO4 ,PbSO4 ít tan, CaSO4 ít tan.
Muối sunfua : chỉ có muối kim loại kiềm, bari, canxi là tan.
Muối cacbonat, photphat, sunfit của kim loại kiềm tan tốt, còn lại không
tan hoặc ít tan.
- Chất điện ly yếu (α<1): khi tan vào nước , chỉ phân ly một phần nhỏ thành
ion.
- Những chất điện ly yếu:
+) axit yếu : HCN, H2S, HF, H2SO3, H2CO3 , H3PO4…
+) bazo yếu: Mg(OH)2, Fe(OH)3…
+) muối không tan, ít tan.
 Lưu ý : oxit tan trong nước (tác dụng với nước) cũng là chất điện ly.
Axit , bazo , muối

a.
1.

Định nghĩa :
Theo thuyết điện ly của Arhenius :
- Axit là chất khi tan trong nước phân ly cho ion H+.
VD : HCl  H+ + Cl- Bazo là chất khi tan trong nước phân ly cho ion OH-.
VD : NaOH  Na+ + OH- Hidroxit lưỡng tính là chất khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit ,
vừa có thể phân li như bazo
VD : Zn(OH)2  Zn2+ + 2OH- : phân li kiểu bazo
Zn(OH)2  2H+ + ZnO22- : phân li kiểu axit
- Theo thuyết proton của Bronsted :
+) Axit là chất có khả năng nhường proton H+.
VD: CH3COOH + H2O
H3O+ + CH3COO+) Bazo là chất có khả năng nhận proton H+.
VD: NH3 + H2O  NH4+ + OH Nhận xét :
Theo Bronsted H2O là chất lưỡng tính.
Theo Brosted axit , bazo có thể là phân tử hoặc ion.
- Muối :
a. Phân loại :
Muối = cation kim loại hoặc amoni + gốc axit
+) Muối trung hòa : trong phân tử không còn hidro
+) Muối axit : trong phân tử còn hidro.
b. Sự điện ly của muối trong nước:
+) Các loại ion :
Ion có tính bazo : anion trung tính của ...
Chương 1: Sự điện ly
I. Chất điện ly .
a. Định nghĩa :
1. Sự điện li: là quá trình phân li các chất trong nước ra ion.
2. Chất điện lynhững chất khi tan trong nước phân ly ra ion. Dung dịch chất
điện ly có khả năng dẫn điện.
3. VD: Hòa tan NaCl (liên kết ion) vào nước xảy ra tương tác tĩnh điện giữa
phân tử nước phân cực và tinh thể ion NaCl( đầu âm của phân tử nước tương
tác với ion Na
+
, đầu dương của phân tử nước tương tác với ion Cl
-
).
Dung dịch chất điện ly là các chất phân cực.
4. Độ điện ly:
- Độ điện ly của một chất điện ly tỉ số phân tử phân ly ra ion (n) tổng
số phân tử hòa tan (n0).
- CT tính : α= n/n
0
= C/C
0
( trong dung dịch)
b. Phân loại :
1. Chất điện ly mạnh – chất điện ly yếu
- Chất điện ly mạnh (α=1) chất khi tan vào nước, phân ly hầu hết thành
ion.
- Những chất điện ly mạnh :
+)axit mạnh : HCl, H
2
SO
4
, HNO
3
, HClO
3
+)bazo mạnh, tan (kim loại kiềm, kiềm thổ) : NaOH, KOH, Ca(OH)
2
,
Ba(OH)
2
+)muối tan:
Tất cả các muối nitrat và axetat đều tan.
Muối clorua : tan hết trừ AgCl, PbCl
2
ít tan.
Muối sunfat : tan hết trừ BaSO
4 ,
PbSO
4
ít tan, CaSO
4
ít tan.
Muối sunfua : chỉ có muối kim loại kiềm, bari, canxi là tan.
Muối cacbonat, photphat, sunfit của kim loại kiềm tan tốt, còn lại không
tan hoặc ít tan.
- Chất điện ly yếu (α<1): khi tan vào nước , chỉ phân ly một phần nhỏ thành
ion.
- Những chất điện ly yếu:
+) axit yếu : HCN, H
2
S, HF, H
2
SO
3
, H
2
CO
3
, H
3
PO
4
+) bazo yếu: Mg(OH)
2
, Fe(OH)
3
+) muối không tan, ít tan.
Lưu ý : oxit tan trong nước (tác dụng với nước) cũng là chất điện ly.
II. Axit , bazo , muối
Tổng hợp lý thuyết điện li - Trang 2
Tổng hợp lý thuyết điện li - Người đăng: nhungnguyen29101991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tổng hợp lý thuyết điện li 9 10 36