Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp Lý thuyết Vô cơ có đáp án.pdf

Được đăng lên bởi evatruong2
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LTĐH

Tổng hợp lý thuyết hóa vô cơ

Trong một vài năm gần đây, đề thi hóa học có phần khó hơn các năm trước-đặc biệt khó ở các câu lý thuyết.
Đối với các câu hỏi lý thuyết thì ngoài việc nắm vững kiến thức về tính chất, hiện tượng, phương trình…Các em
cần “ tỉnh táo” đọc thật kỹ và phân tích câu hỏi sẽ giúp các em phá bẫy gài trong các câu hỏi.
Nhằm hướng kỳ thi tuyển sinh ĐH- CĐ 2012, Tài liệu tổng hợp lý thuyết hóa vô cơ giúp các em bước đầu làm
quen và dần trở thành phản xạ với các dạng câu hỏi lý thuyết vô cơ đếm, đúng-sai.... Tài liệu được tổng hợp từ
các đề thi thử từ các năm của các trường THPT trên cả nước. Hi vọng với bộ tài liệu này sẽ giúp các em tự tin
hơn trước kỳ thi ĐH-CĐ đang tới gần.
Chúc các em thành công !
Vi Nhân Nan

Câu 1. Chiều tăng dần năng lượng ion hóa thứ nhất của 3 nguyên tố: X (Z=11), Y(Z=12), Z (Z=13) được xếp theo d~y
trật tự:
A. X, Z, Y.
B. Z, X, Y.
C. X, Y, Z.
D. Z, Y, X.
Câu 2. Trong qu| trình sản xuất khí NH3 trong công nghiệp, h~y cho biết nguồn cung cấp H2 được lấy chủ yếu từ:
A. CH4 + hơi nước (xt)
B. kim loại + axit
C. điện ph}n H2O(chất điện ly)
D. Al, Zn + kiềm
Câu 3. H~y cho biết d~y c|c dung dịch n{o sau đ}y có khả năng đổi m{u quỳ tím sang đỏ (hồng).
A. CH3COOH, HCl v{ BaCl2
B. H2SO4, NaHCO3 v{ AlCl3
C. NaHSO4, HCl v{ AlCl3
D. NaOH, Na2CO3 v{ Na2SO3
Câu 4. H~y cho biết hóa chất n{o sau đ}y không t|c dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 ?
A. dung dịch KI
B. khí H2S
C. khí CO2
D. khí SO2
Câu 5. Phương ph|p n{o sau đ}y được dùng để l{m mềm nước cứng vĩnh cửu (chứa Ca2+, Mg2+, SO2-4 v{ Cl-).
A. đun nóng
B. dùng xô đa
C. dùng dung dịch NaOH
D. nước vôi có tính to|n
Câu 6. Cho sơ đồ sau : X + Y + H2O → Al(OH)3 + NaCl + CO2. Vậy X, Y có thể tương ứng với cặp chất n{o sau đ}y:
A. NaAlO2 v{ Na2CO3
B. AlCl3 v{ NaHCO3
C. AlCl3 v{ Na2CO3
D. NaAlO2 v{ NaHCO3
Câu 7. Cho c|c cặp oxi ho| - khử sau: Zn2+/Zn, Cu2+/Cu, Fe2+/Fe. Biết tính oxi ho| của c|c ion tăng dần theo thứ tự:
Zn2+, Fe2+, Cu2+ tính khử giảm dần theo thứ tự Zn, Fe, Cu. Trong c|c phản ứng ho| học sau, phản ứng n{o không
xảy ra?
A. Zn+FeCl2
B. Fe+CuCl2
C. Cu+FeCl2
D. Zn+CuCl2
Câu 8. H~y cho biết loại quặng n{o sau đ}y l{ nguyên lệu tốt nhất cho qu| trình sản xuất gang?
A. manhetit (Fe3O4)
B. Hematit (Fe2O3)
C. Xiđerit (FeCO3)
D. pirit (FeS2)
Câu 9. Trộn 2 dung dịch: Ba(HCO3)2 ; NaHSO4 có cùng nồng độ mol/l với nhau theo tỷ lệ thể tích 1: 1 thu được kết
tủa X v{ dung dịch Y. H~y cho biết c|c ion có mặt trong dung dịch Y. ( Bỏ qua sự thủy ph}n của c|c ion v{ sự
điện ly của nư...
LTĐH Tổng hợp lý thuyết hóa vô cơ
1
Trong một vài năm gần đây, đề thi hóa học có phần khó hơn các năm trước-đặc biệt khó ở các câu lý thuyết.
Đối với các câu hỏi lý thuyết thì ngoài việc nắm vững kiến thức về tính chất, hiện tượng, phương trình…Các em
cần “ tỉnh táo” đọc thật kỹ và phân tích câu hỏi sẽ giúp các em phá bẫy gài trong các câu hỏi.
Nhằm hướng kỳ thi tuyển sinh ĐH- 2012, Tài liệu tổng hợp thuyết hóa giúp các em bước đầu làm
quen và dần trở thành phản xạ với các dạng câu hỏi lý thuyết vô cơ đếm, đúng-sai.... Tài liệu được tổng hợp từ
các đề thi thử từ các năm của các trường THPT trên cả nước. Hi vọng với bộ tài liệu này sẽ giúp các em tự tin
hơn trước kỳ thi ĐH-CĐ đang tới gần.
Chúc các em thành công !
Vi Nhân Nan
Câu 1. 

A. X, Z, Y. B. Z, X, Y. C. X, Y, Z. D. Z, Y, X.
Câu 2. 
3

2

A. CH
4
 B.  C. 
2
 D. 
Câu 3. 
A. CH
3

2
B. H
2
SO
4
, NaHCO
3

3
C. NaHSO
4

3
D. NaOH, Na
2
CO
3

2
SO
3
Câu 4. 
2
(SO
4
)
3
?
A.  B. 
2
S C. 
2
D. 
2
Câu 5. 
2+
, Mg
2+
, SO
2-
4

-
).
A.  B.  C.  D. 
Câu 6. 
2

3
+ NaCl + CO
2
:
A. NaAlO
2

2
CO
3
B. AlCl
3

3
C. AlCl
3

2
CO
3
D. NaAlO
2

3
Câu 7. - 
2+
/Zn, Cu
2+
/Cu, Fe
2+
/Fe. 
Zn
2+
, Fe
2+
, Cu
2+


A. Zn+FeCl
2
B. Fe+CuCl
2
C. Cu+FeCl
2
D. Zn+CuCl
2
Câu 8. 
A. manhetit (Fe
3
O
4
) B. Hematit (Fe
2
O
3
) C. 
3
) D. pirit (FeS
2
)
Câu 9. 
3
)
2
; NaHSO
4

 

A. Na
+

2-
4
B. Na
+
, HCO
-
3

2-
4
C. Ba
2+
, HCO
-
3

+
D. Na
+
, HCO
-
3
Câu 10. 
A. Na, Ba, Mg B. Al, Ba, Na C. Al, Mg, Fe D. Al, Mg, Na
Câu 11. 
A. MnO
2
+ 4HCl MnCl
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O B. Fe + KNO
3
+ 4HCl FeCl
3
+ KCl + NO + 2H
2
O
C. Fe + 2HCl FeCl
2
+ H
2
D. NaOH + HCl NaCl + H
2
O
Câu 12. 
A. K
+
, Na
+
, SO
2-
4

-
3
B. Fe
2+
, Cu
2+
, SO
2-
4
, Cl
-
C. H
+
, Fe
2+
, Cl
-
, SO
2-
4
D. K
+
, Ba
2+
, OH
-
, Cl
-
Câu 13. 
A. CO + 3Fe
2
O
3
(t
0

3
O
4
+ CO
2
B. CO + FeO (t
0

2
C. CO + Fe
3
O
4
(t
0

2
D. Mn + FeO (t
0
cao) MnO + Fe
Câu 14. 
3

   

A. Fe(NO
3
)
3
. B. Cu(NO
3
)
2
. C. Fe(NO
3
)
3

3
)
2
. D. Fe(NO
3
)
2
.
Câu 15. 


A. 5,1%. B. 6,1%. C. 7,1%. D. 8,1%.
Câu 16. 
(a) KClO
3

2

3

4
+ KCl

3


A.  B.  C.  D. 
Tổng hợp Lý thuyết Vô cơ có đáp án.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp Lý thuyết Vô cơ có đáp án.pdf - Người đăng: evatruong2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tổng hợp Lý thuyết Vô cơ có đáp án.pdf 9 10 706