Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỚI – HAY – KHÓ TRONG CÁC ĐỀ THI THỬ ĐH 2014

Được đăng lên bởi phanquan30061996
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1932 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỚI – HAY – KHÓ TRONG CÁC ĐỀ THI THỬ ĐH 2014

NGUYỄN BÁ LINH – THPT TRẦN HƯNG ĐẠO – THANH XUÂN.

I. DAO ĐỘNG CƠ
Câu 1: (Chuyên ĐH Vinh 2014 – L1) Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 0,1 kg và lò xo có
độ cứng k = 100 N/m. Từ vị trí lò xo không biến dạng, kéo vật đến vị trí lò xo giãn 5 cm rồi thả nhẹ cho
vật dao động. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là   0,05. Coi vật dao động tắt dần chậm.
Tốc độ của vật khi nó đi được 12 cm kể từ lúc thả là
A. 1,39 m/s.
Hướng dẫn :

B. 1,53 m/s.

C. 1,26 m/s.

D. 1,06 m/s.

Câu 2: (Chuyên ĐH Vinh 2014 – Lần 3) Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M = 100g và lò xo
có độ cứng k = 10N/m đang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ A = 10cm. Khi M
đi qua vị trí có li độ x = 6cm người ta thả nhẹ vật m = 300g lên M (m dính chặt ngay vào M). Sau đó hệ m
và M dao động với biên độ xấp xỉ
A. 6,3 cm.
Hướng dẫn :

B. 5,7 cm.

Câu 3: Chuyên Hà Tĩnh 2014 - Lần 1

C. 7,2 cm.

D. 8,1 cm.

Hướng dẫn :

Câu 4: Chuyên Hà Tĩnh 2014 - Lần 1

Hướng dẫn :

Câu 5: Chuyên Hà Tĩnh 2014 - Lần 1

Câu 6: (Chuyên Hà Tĩnh 2014 - Lần 2) Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo có độ cứng k và vật
nhỏ có khối lượng m = 400 g. Biết rằng trong một chu kỳ, thời gian lực đàn hồi của lò xo thực hiện công
âm bằng 0,2 s. k có giá trị bằng
A. 256 N/m.
B. 98,7 N/m.
C. 225 N/m.
D. 395 N/m.
Hướng dẫn : Trong một chu kì thời gian lực đàn hồi lò xo thực hiện công âm là T/2 = 0,2s => T = 0,4s =>
ω = 5π rad/s => k = mω2 = 100N/m.
Câu 7: (Chuyên Hà Tĩnh 2014 - Lần 2) Một con lắc lò xo dao động dọc theo trục thẳng đứng của nó với
phương trình x = 4,5cos(20π.t/3) cm, t tính bằng s. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà lực kéo về ngược
hướng với lực đàn hồi tác dụng vào vật là
A. 0,1 s.
B. 0,05 s.
C. 0,15 s.
Hướng dẫn : Chọn trục Ox hướng xuống. Ta được lực kéo về: F = -kx.
Lực đàn hồi lò xo: Fđh = -k(Δl0+x). F và Fđh ngược hướng nhau: F.Fđh <
0 => x(Δl0+x) < 0 => -Δl0 < x < 0.
Δl0 = g/ω2 = 0,0225m = 2,25cm; T = 0,3s.
Khoảng thời gian trong một chu kì mà F và Fđh ngược hướng nhau: Δt =
T/6 = 0,05s.

D. 0,2 s.
T/12
4,5

-4,5

x

O

-2,25
T/12

Câu 8: (Chuyên Hà Tĩnh 2014 - Lần 3) Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng
phương, cùng tần số và có dạng phương trình x1 =

3 cos(4t + 1) cm, x2 = 2cos(4t +  2) cm với 0  1 −

2  . Biết phương trình dao động tổng hợp x = cos(4t + /6) cm. Giá trị 1 là
A. 2/3.
B. – /6.
C. /6.
D. − 2/3.
Hướng dẫn : Ta có 1  3  4  2 3.2.cos    ...
TNG HP MT S VN ĐỀ MI – HAY – KHÓ TRONG CÁC ĐỀ THI TH ĐH 2014
NGUYN LINH – THPT TRN HƯNG ĐẠO – THANH XUÂN.
I. DAO ĐỘNG
Câu 1: (Chuyên ĐH Vinh 2014 – L1) Mt con lc xo gm vt nh khối lượng m = 0,1 kg và xo
độ cng k = 100 N/m. T v txo không biến dng, kéo vật đến v trí xo giãn 5 cm ri th nh cho
vt dao động. H sma sát trượt gia vt và mt phng ngang
.05,0
Coi vt dao động tt dn chm.
Tc độ ca vật khi nó đi được 12 cm k t lúc th
A. 1,39 m/s. B. 1,53 m/s. C. 1,26 m/s. D. 1,06 m/s.
Hướng dn :
Câu 2: (Chuyên ĐH Vinh 2014 Ln 3) Mt con lc xo đt nm ngang gm vt M = 100g xo
đ cứng k = 10N/m đang dao động điều hòa xung quanh v tcân bng vi biên đ A = 10cm. Khi M
đi qua vị tríli đ x = 6cm người ta th nh vt m = 300g lên M (m dính chặt ngay vào M). Sau đó hệ m
M dao động vi biên độ xp x
A. 6,3 cm. B. 5,7 cm. C. 7,2 cm. D. 8,1 cm.
Hướng dn :
Câu 3: ChuyênTĩnh 2014 - Ln 1
TỔNG HỢP MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỚI – HAY – KHÓ TRONG CÁC ĐỀ THI THỬ ĐH 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG HỢP MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỚI – HAY – KHÓ TRONG CÁC ĐỀ THI THỬ ĐH 2014 - Người đăng: phanquan30061996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
TỔNG HỢP MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỚI – HAY – KHÓ TRONG CÁC ĐỀ THI THỬ ĐH 2014 9 10 35