Ktl-icon-tai-lieu

TONG HOP NAPHYOL DA CAM

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 6703 lần   |   Lượt tải: 39 lần
ÔN THI THÍ NGHIỆM HÓA HỮU CƠ
BÀI 1: TỔNG HỢP MÀU β-NAPHTOL DA CAM
1.

Dựa trên phản ứng diazo hóa và ghép đôi azo

•

Phản ứng diazoni: amin thơm bậc 1 tác dụng với HNO2 trong môi trường
acid tạo thành muối diazoni.
NaNO2 + HCl → HNO2 + NaCl
Ar- NH2 + HNO2 →
∗

[Ar- N =N+] Cl- + 2H2O

Cơ chế :

H-N-H

HO-N=O + H+ → H2O+-N=O ↔ N+=O + H2O
H-N-N=O

+

HCl

→

N N

N=N-OH

-H+
-H2O
∗

Nếu trong nhân thơm của amin thơm bậc 1 có nhóm thế -C và –I như
NO2 và CN … thì tính bazo của amin đó giảm do đó phản ứng điazo
hóa trở nên khó khăn hơn,ngược lại các nhóm đẩy làm tăng mật độ e
thì làm phản ứng diễn ra dễ dàng hơn.

Muối diazoni nằm ở dạng cộng hưởng :
Ar- N+ =N

↔ Ar- N =N+

Để diazoni hóa 1 mol amin thơm bậc 1 theo lý thuyết cần 1 mol nitrit natri
và hai đương lượng acid vì 1 đương lượng acid tham gia phản ứng với một
mol nitritnatri và một mol tham gia tạo thành muối với amin bậc 1.
ArNH2 + HCl → [ ArNH3+]Cl̶
[ ArNH3+]Cl̶ + NaNO2 + HCl → [ ArN+=N]Cl̶ + 2H2O + NaCl
Nhưng thực tế dùng 2,2 -3 đương lượng acid ,phần acid dư để tạo môi
trường acid tránh tạo thành hợp chất diazomino
[ ArN+=N]Cl̶ +ArNH2 →ArNHN=NAr + HCl
Mặt khác nếu dùng dư acid thì muối diazomino phân tách thành muối
diazoni và muối arylamoni:
ArNHN=NAr + 2HCl

→

[ ArN+=N]Cl̶ + [ArNH3+]Cl-

Muối diazoni rất dễ phân hủy khi nhiệt độ tăng :
[ ArN+=N]Cl̶ + H2O → ArOH +
•

+ HCl

Phản ứng ghép đôi azo : muối điazoni phản ứng với phenol hay amin và các
dẫn xuất của chúng tạo thành hợp chất azo chứa nhóm –N=N- .Phản ứng
ghép đôi được thực hiện tại vị trí para đối với nhóm hydroxyl hay nhóm
NH2,nếu vị trí này bị chiếm thì phản ứng xảy ra tại vị trí Octo.

O-

2.

N2

OH

Tại sao phải cho vào NaOH 5% vì
họat hóa vòng thơm dễ hơn ,tạo thuận lợi cho phản ứng ghép đôi.

3.

ONa

Phản ứng sau dị thể hay đồng thể:

N N+

OH
N=N -

O3SNa

SO3-

+

→

Phản ứng dị thể vì trong nước naphtolate natri tan còn muối diazoni rắn ở
trạng thái huyền phù .
4.

Tại sao phản ứng ở câu 3 phải duy trì ở pH=8-9?
Nếu trong môi trường pH nhỏ hơn thì tạo điều kiện cho β-naphtatolatenatri
chuyển thành β-naphtol trở lại .
Nếu trong môi trường pH lớn hơn thì muối điazoni không bền.

5.

Tại sao phải cho muối điazoni vào β-naphtolate mà không đổ ngược lại?
Vì phản ứng ghép đôi xảy ra tốt nhất ở môi trường pH=8-9,cốc muối điazoni
đang có môi trường acid ,cốc β-naphtolate đang có môi trường bazo nếu đổ
ngược lại thì β-naphtolate có thể tạo thành β-naphtol làm giảm hiệu suất
phản ứng.

6.

Tại sao phải dùng nước lạnh để rửa?
Vì sản ph...
ÔN THI THÍ NGHIỆM HÓA HỮU CƠ
BÀI 1: TỔNG HỢP MÀU β-NAPHTOL DA CAM
1. Dựa trên phản ứng diazo hóa và ghép đôi azo
Phản ứng diazoni: amin thơm bậc 1 tác dụng với HNO
2
trong môi trường
acid tạo thành muối diazoni.
NaNO
2
+ HCl → HNO
2
+ NaCl
Ar- NH
2
+ HNO
2
→ [Ar- N =N
+
] Cl
-
+ 2H
2
O
Cơ chế :
H-N-H
HO-N=O + H
+
→ H
2
O
+
-N=O ↔ N
+
=O + H
2
O
H-N-N=O
+ HCl →
N=N-OH
-H
+
-H2O
N N
Nếu trong nhân thơm của amin thơm bậc 1 có nhóm thế -C và –I như
NO
2
và CN … thì tính bazo của amin đó giảm do đó phản ứng điazo
hóa trở nên khó khăn hơn,ngược lại các nhóm đẩy làm tăng mật độ e
thì làm phản ứng diễn ra dễ dàng hơn.
TONG HOP NAPHYOL DA CAM - Trang 2
TONG HOP NAPHYOL DA CAM - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TONG HOP NAPHYOL DA CAM 9 10 155