Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp những thuật ngữ toán học

Được đăng lên bởi qst0108
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP NHỮNG THUẬT NGỮ TOÁN HỌC
Từ/Phiên âm
1. Addition [ə'di∫n]
2. Subtraction [səb'træk∫n]
3. Multiplication [,mʌltipli'kei∫n]
4. Division [di'viʒn]
5. Total ['toutl]
6. Arithmetic [ə'riθmətik]
7. Algebra ['ældʒibrə]
8. Geometry [dʒi'ɔmitri]
9. Calculus ['kælkjuləs]
10. Statistics [stə'tistiks]
11. Integer ['intidʒə]
12. Even number
13. Odd number
14. Prime number
15. Fraction ['fræk∫n]
16. Decimal ['desiməl]
17. Decimal point
18. Percent [pə'sent]
19. Percentage [pə'sentidʒ]
20. Theorem ['θiərəm]
21. Proof [pru:f]
22. Problem ['prɔbləm]
23. Solution [sə'lu:∫n]
24. Formula ['fɔ:mjulə]
25. Equation [i'kwei∫n]
26. Graph [græf]
27. Axis ['æksis]
28. Average ['ævəridʒ]
29. Correlation [,kɔri'lei∫n]
30. Probability [,prɔbə'biləti]
31. Dimensions [di'men∫n]
32. Area ['eəriə]
33. Circumference [sə'kʌmfərəns]
34. Diameter [dai'æmitə]
35. Radius ['reidiəs]
36. Length [leηθ]

Nghĩa
1. Phép cộng
2. Phép trừ
3. Phép nhân
4. Phép chia
5. Tổng
6. Số học
7. Đại số
8. Hình học
9. Phép tính
10. Thống kê
11. Số nguyên
12. Số chẵn
13. Số lẻ
14. Số nguyên tố
15. Phân số
16. Thập phân
17. Dấu thập phân
18. Phần trăm
19. Tỉ lệ phần trăm
20. Định lý
21. Bằng chứng chứng minh
22. Bài toán
23. Lời giải
24. Công thức
25. Phương trình
26. Biểu đồ
27. Trục
28. Trung bình
29. Sự tương quan
30. Xác suất
31. Chiều
32. Diện tích
33. Chu vi đường tròn
34. Đường kính
35. Bán kính
36. Chiều dài

37. Center
38. arc
39. Height [hait]
40. Width [widθ]
41. depth
42. Perimeter [pə'rimitə(r)]
43. Angle ['æηgl]
44. apex
45. Right angle
46. Hypotenuse /hai’pot.on,ju:z/
47. Line [lain]
48. diagonal
49. Straight line
50. Curve [kə:v]
51. Parallel ['pærəlel]
52. Tangent ['tændʒənt]
53. Volume ['vɔlju:m]
54. Plus [plʌs]
55. Minus ['mainəs]
56. Times hoặc multiplied by
57. Squared [skweə]
58. Cubed
59. Square root
60. Equal ['i:kwəl]
61. to add
62. to subtract hoặc to take away
63. to multiply
64. to divide
65. to calculate
66. circle
67. triangle
68. square
69. right triangle
70. rectangle
71. pentagon
72. hexagon
73. octagon
74. oval

37. Tâm
38. cung
39. Chiều cao
40. Chiều rộng
41. Chiều sâu
42. Chu vi
43. Góc
44. Đỉnh
45. Góc vuông
46. Cạnh huyền
47. Đường
48. Đường chéo
49. Đường thẳng
50. Đường cong
51. Song song
52. Tiếp tuyến
53. Thể tích
54. Dương
55. Âm
56. Lần
57. Bình phương
58. Mũ ba, lũy thừa ba
59. Căn bình phương
60. Bằng
61. Cộng
62. Trừ
63. Nhân
64. Chia
65. Tính
66 hình tròn
67.hình tam giác
68.hình vuông
69.Hình tam giác vuông
70.hình chữ nhật
71.hình ngũ giác
72.hình lục giác
...
TỔNG HỢP NHỮNG THUẬT NGỮ TOÁN HỌC
Từ/Phiên âm Nghĩa
1. Addition [ə'di∫n]
2. Subtraction [səb'træk∫n]
3. Multiplication [,mʌltipli'kei∫n]
4. Division [di'viʒn]
5. Total ['toutl]
6. Arithmetic [ə'riθmətik]
7. Algebra ['ældʒibrə]
8. Geometry [dʒi'ɔmitri]
9. Calculus ['kælkjuləs]
10. Statistics [stə'tistiks]
11. Integer ['intidʒə]
12. Even number
13. Odd number
14. Prime number
15. Fraction ['fræk∫n]
16. Decimal ['desiməl]
17. Decimal point
18. Percent [pə'sent]
19. Percentage [pə'sentidʒ]
20. Theorem ['θiərəm]
21. Proof [pru:f]
22. Problem ['prɔbləm]
23. Solution [sə'lu:∫n]
24. Formula ['fɔ:mjulə]
25. Equation [i'kwei∫n]
26. Graph [græf]
27. Axis ['æksis]
28. Average ['ævəridʒ]
29. Correlation [,kɔri'lei∫n]
30. Probability [,prɔbə'biləti]
31. Dimensions [di'men∫n]
32. Area ['eəriə]
33. Circumference [sə'kʌmfərəns]
34. Diameter [dai'æmitə]
35. Radius ['reidiəs]
36. Length [leηθ]
1. Phép cộng
2. Phép trừ
3. Phép nhân
4. Phép chia
5. Tổng
6. Số học
7. Đại số
8. Hình học
9. Phép tính
10. Thống kê
11. Số nguyên
12. Số chẵn
13. Số lẻ
14. Số nguyên tố
15. Phân số
16. Thập phân
17. Dấu thập phân
18. Phần trăm
19. Tỉ lệ phần trăm
20. Định lý
21. Bằng chứng chứng minh
22. Bài toán
23. Lời giải
24. Công thức
25. Phương trình
26. Biểu đồ
27. Trục
28. Trung bình
29. Sự tương quan
30. Xác suất
31. Chiều
32. Diện tích
33. Chu vi đường tròn
34. Đường kính
35. Bán kính
36. Chiều dài
tổng hợp những thuật ngữ toán học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp những thuật ngữ toán học - Người đăng: qst0108
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tổng hợp những thuật ngữ toán học 9 10 566