Ktl-icon-tai-lieu

tổng luận cầu

Được đăng lên bởi Em Quê Lúa
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bμi gi¶ng tæng luËn cÇu

PhÇn I: Tæng luËn cÇu
Ch−¬ng 1: C¸c kh¸i niÖm vÒ c«ng tr×nh nh©n t¹o
trªn ®−êng
1.1 C¸c lo¹i c«ng tr×nh nh©n t¹o trªn ®−êng
Kh¸i niÖm: Lμ nh÷ng c«ng tr×nh v−ît qua c¸c ch−íng ng¹i trªn ®−êng nh− s«ng,
suèi, thung lòng,.. trªn tuyÕn giao th«ng ®−êng «t«, ®−êng s¾t hoÆc v−ît qua mét tuyÕn
giao th«ng kh¸c.
CÇu: Lμ mét c«ng tr×nh nh©n t¹o ®Ó v−ît qua c¸c dßng n−íc hoÆc qua c¸c thung
lòng, qua c¸c b·i s«ng (CÇu dÉn), v−ît qua ®−êng hay qua nh÷ng ch−íng ng¹i vËt
kh¸c.
C¸c c«ng tr×nh tho¸t n−íc cã khÈu ®é nhá: CÇu trμn, ®−êng trμn, cèng
T−êng ch¾n: T−êng ch¾n ®−îc sö dông trªn ®−êng ®Ó duy tr× ®é dèc tù nhiªn cña
ta luy. Tr¸nh hiÖn t−îng tr−ît, sôt lë m¸i ta luy
HÇm: Khi cao ®é mÆt ®−êng n»m thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi cao ®é cña mÆt ®Êt tù
nhiªn ng−êi ta cã thÓ lμm hÇm ®Ó v−ît qua. Khi tuyÕn ®−êng ®i men theo s−ên nói cã
®é dèc lín vμ ®Þa chÊt qu¸ xÊu ( ®¸ l¨n ®¸ tr−ît) ng−êi ta còng cã thÓ x©y dùng ®−êng
hÇm. Khi v−ît qua c¸c eo biÓn c¸c dßng s«ng lín, ng−êi ta còng cã thÓ lμm hÇm.
Trong c¸c thμnh phè ®«ng d©n c−, ng−êi ta còng cã thÓ lμm hÇm ®Ó phôc vô ng−êi ®i
bé, c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng, hÖ thèng tμu ®iÖn ngÇm.
1.2. C¸c bé phËn vμ kÝch th−íc c¬ b¶n cña cÇu
1.2.1. C¸c bé phËn c¬ b¶n cña cÇu
Mét c«ng tr×nh cÇu bao gåm: CÇu, ®−êng dÉn, c¸c c«ng tr×nh ®iÒu chØnh dßng
ch¶y vμ gia cè bê s«ng ( nÕu cÇn)
C¸c bé phËn c¬ b¶n cña cÇu:
LtcÇu
l1

l2

l3

l01

l02

l03

+KÕt cÊu phÇn trªn

Hkt

2

1
5

Bé m«n CÇu HÇm

6

1

Bμi gi¶ng tæng luËn cÇu

6

5

1

3

Hkt

2

4
+ KÕt cÊu nhÞp: Bao gåm
1. C¸c dÇm chñ, dμn chñ
2. HÖ dÇm mÆt cÇu
3. B¶n mÆt cÇu
5. HÖ liªn kÕt ngang
6. HÖ liªn kÕt däc
+ KÕt cÊu phÇn d−íi: Mè cÇu, trô cÇu, kÕt cÊu nÒn mãng
+ Gèi cÇu
+ C¸c thiÕt bÞ phôc vô khai th¸c: Lan can, gê ch¾n, hÖ thèng biÓn b¸o, chiÕu
s¸ng
1.2.2. C¸c kÝch th−íc c¬ b¶n cña cÇu
a. C¸c kÝch th−íc vÒ chiÒu dμi:
- ChiÒu dμi nhÞp l: TÝnh tõ ®Çu mót nhÞp nμy ®Õn ®Çu mót nhÞp kia
- ChiÒu dμi nhÞp tÝnh to¸n ltt: TÝnh tõ tim gèi bªn nμy sang tim gèi bªn kia.
- ChiÒu dμi nhÞp tÜnh (tÜnh kh«ng cÇu) l0i: Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÐp trô hoÆc mè.
NÕu khÈu ®é tho¸t n−íc cña cÇu lμ L0 th×: Σl0i≥ L0
- ChiÒu dμi toμn cÇu: LtcÇu lμ chiÒu dμi tÝnh tõ ®u«i mè bªn nμy sang ®u«i mè bªn
kia.
+CÇu nhá: LtcÇu ≤ 20m
+ CÇu trung: LtcÇu > 20m ®Õn 100m
+ CÇu lín: LtcÇu ≥ 100m
b. C¸c kÝch th−íc vÒ chiÒu cao:
- ChiÒu cao kiÕn tróc cña cÇu Hkt: ChiÒu cao tÝnh tõ ®Ønh mÆt ®−êng xe ch¹y ®Õn
®¸y dÇm . Hkt quyÕt ®Þnh khèi l−îng ®Êt ®¾p cña ®−êng dÉn vμo cÇu. CÇu cã ®−êng xe
ch¹y d−íi th«ng th...
Bμi gi¶ng tæng luËn cÇu
Bé m«n CÇu HÇm
1
PhÇn I: Tæng luËn cÇu
Ch¬ng 1: C¸c kh¸i niÖm vÒ c«ng tr×nh nh©n t¹o
trªn ®êng
1.1 C¸c lo¹i c«ng tr×nh nh©n t¹o trªn ®êng
Kh¸i niÖm: Lμ nh÷ng c«ng tr×nh vît qua c¸c chíng ng¹i trªn ®êng nh s«ng,
suèi, thung lòng,.. trªn tuyÕn giao th«ng ®êng «t«, ®êng s¾t hoÆc vît qua mét tuyÕn
giao th«ng kh¸c.
CÇu: Lμ mét c«ng tr×nh nh©n t¹o ®Ó vît qua c¸c dßng níc hoÆc qua c¸c thung
lòng, qua c¸c b·i s«ng (CÇu dÉn), vît qua ®êng hay qua nh÷ng chíng ng¹i vËt
kh¸c.
C¸c c«ng tr×nh tho¸t níc cã khÈu ®é nhá: CÇu trμn, ®êng trμn, cèng
Têng ch¾n: Têng ch¾n ®îc sö dông trªn ®êng ®Ó duy tr× ®é dèc tù nhiªn cña
ta luy. Tr¸nh hiÖn tîng trît, sôt lë m¸i ta luy
HÇm: Khi cao ®é mÆt ®êng n»m thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi cao ®é cña mÆt ®Êt tù
nhiªn ngêi ta cã thÓ lμm hÇm ®Ó vît qua. Khi tuyÕn ®êng ®i men theo sên nói cã
®é dèc lín vμ ®Þa chÊt qu¸ xÊu ( ®¸ l¨n ®¸ trît) ngêi ta còng cã thÓ x©y dùng ®êng
hÇm. Khi vît qua c¸c eo biÓn c¸c dßng s«ng lín, ngêi ta còng cã thÓ lμm hÇm.
Trong c¸c thμnh phè ®«ng d©n c, ngêi ta còng cã thÓ l
μm hÇm ®Ó phôc vô ngêi ®i
bé, c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng, hÖ thèng tμu ®iÖn ngÇm.
1.2. C¸c bé phËn vμ kÝch thíc c¬ b¶n cña cÇu
1.2.1. C¸c bé phËn c¬ b¶n cña cÇu
Mét c«ng tr×nh cÇu bao gåm: CÇu, ®êng dÉn, c¸c c«ng tr×nh ®iÒu chØnh dßng
ch¶y vμ gia cè bê s«ng ( nÕu cÇn)
C¸c bé phËn c¬ b¶n cña cÇu:
l1 l2 l3
LtcÇu
l01 l02 l03
+KÕt cÊu phÇn trªn
Hkt
6
5
2
1
tổng luận cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng luận cầu - Người đăng: Em Quê Lúa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
tổng luận cầu 9 10 526