Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG ÔN TOÁN 2014

Được đăng lên bởi dinhnhu777
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học TỔNG ÔN TOÁN 2014 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNGBÀI TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH – P1
Thầy Đặng Việt Hùng
Câu 1: [ĐVH]. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B . Biết
AB = BC = a , AD = 2a ; tam giác SAC cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SB tạo với
mặt phẳng ( SAC ) một góc bằng 600. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Mặt phẳng (α ) đi qua O và

song song với SC , (α) cắt SA tại M . Tính thể tích khối chóp M .BCD và khoảng cách từ điểm M đến mặt
phẳng ( SCD ) theo a .

Câu 2: [ĐVH]. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật ,cạnh AB = a, AD = 2a. Tam giác
SAC đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy, gọi M là trung điểm của SD, N là điểm trên
cạnh SC sao cho SC = 3SN. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ N đến mặt phẳng (ACM).
Câu 3: [ĐVH]. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC cân tại A, AB = AC = a; BAC = 1200 , hình
chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trọng tâm G của tam giác ABC. Cạnh SC tạo với đáy góc α với
tan α =

3
. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ C tới (SAB).
7

Câu 4: [ĐVH]. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, mặt bên SAD là tam giác vuông tại S, hình
chiếu vuông góc của S lên (ABCD) là điểm H thuộc AD sao cho HA = 3HD. Gọi M là trung điểm của AB,
biết SA = 2a 3 và SC tạo với đáy góc 300. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ M đến mặt
phẳng (SBC).

Câu 5: [ĐVH]. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB = 2a, BC = 2a 3 . Gọi O là
giao điểm của AC và BD. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt thuộc cạnh AC. Biết tam giác SBD vuông tại S
và góc giữa SC và mặt đáy bằng 300. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách B đến mặt phẳng
(SCD).
Câu 6: [ĐVH]. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, AB = BD = a. Hình chiếu vuông góc của
S lên đáy là trọng tâm G của tam giác ABD, góc giữa SC và đáy bằng 450. Tính theo a thể tích khối chóp
S.ABCD và khoảng cách từ A tới (SCD).

Câu 7: [ĐVH]. Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B với BC là đáy nhỏ. Biết
rằng tam giác SAB là tam giác đều có cạnh với độ dài bằng 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với
mặt đáy, SC = a 5 và khoảng cách từ D tới mặt phẳng (SHC) bằng 2a 2 (ở đây H là trung điểm AB).
Hãy tính thể tích khối chóp theo a.

Câu 8: [ĐVH]. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. Biết AB = BC = a; AD
= 2a; ∆SAC cân tại đỉnh S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SB tạo với mặt phẳng (SAC) góc 600.
Gọi O là gia...
Khóa hc TNG ÔN TOÁN 2014Thy ĐẶNG VIT HÙNG www.Moon.vn
Tham gia trn vn khóa TNG ÔN và LUYN ĐÊ ti Moon.vn để đạt đim s cao nht trong k thi TSĐH 2014!
Câu 1: [ĐVH]. Cho hình chóp
.
S ABCD
đ
áy
ABCD
hình thang vuông t
i
A
B
. Bi
ế
t
AB BC a
= =
,
2
AD a
=
; tam giác
SAC
cân t
i
S
và n
m trong m
t ph
ng vuông góc v
i
đ
áy,
t
o v
i
m
t ph
ng
( )
SAC
m
t góc bng 60
0
. Gi
O
giao đim ca
AC
BD
. Mt phng
( )
α
đi qua
O
song song vi
SC
, (α) ct
SA
ti
M
. Tính thch khi chóp .
M BCD
và khong cách t đim
M
đến mt
phng
( )
SCD
theo
a
.
Câu 2: [ĐVH]. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình ch nht ,cnh AB = a, AD = 2a. Tam giác
SAC đu nm trong mt phng vuông góc vi mt phng đáy, gi M trung đim ca SD, N đim trên
cnh SC sao cho SC = 3SN. Tính th tích khi chóp S.ABCD và khong cách t N đến mt phng (ACM).
Câu 3: [ĐVH].
Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác ABC cân ti A,
0
; 120
= = =AB AC a BAC
, hình
chiếu vuông góc ca S lên (ABC) trùng vi trng m G ca tam giác ABC. Cnh SC to vi đáy góc α vi
3
tan α
7
= . Tính th tích khi chóp S.ABC và khong cách t C ti (SAB).
Câu 4: [ĐVH]. Cho hình chóp S.ABCD đáy nh ch nht, mt bên SAD tam giác vuông ti S, hình
chiếu vuông góc ca S lên (ABCD) đim H thuc AD sao cho HA = 3HD. Gi M trung đim ca AB,
biết
2 3
=
SA a
SC to vi đáy góc 30
0
. Tính th tích khi chóp S.ABCD khong cách t M đến mt
phng (SBC).
Câu 5: [ĐVH]. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình ch nht
2 , 2 3
AB a BC a
= = . Gi O là
giao đim ca AC BD. Hình chiếu vuông góc ca S lên mt thuc cnh AC. Biết tam giác SBD vuông ti S
góc gia SC mt đáy bng 30
0
. Tính th tích khi chóp S.ABCD khong cách B đến mt phng
(SCD).
Câu 6: [ĐVH].
Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi, AB = BD = a. nh chiếu vuông góc ca
S lên đáy trng tâm G ca tam giác ABD, c gia SC và đáy bng 45
0
. Tính theo a th tích khi chóp
S.ABCD và khong cách t A ti (SCD).
Câu 7: [ĐVH]. Cho hình chóp .
S ABCD
đáy là hình thang vuông ti
A
và
B
vi
BC
là đáy nh. Biết
rng tam giác
SAB
là tam giác đều cnh vi độ dài bng
2
a
và nm trong mt phng vuông góc vi
mt đáy,
5
SC a
= khong cách t D ti mt phng (SHC) bng
2 2
a
( đây H là trung đim AB).
Hãy tính th tích khi chóp theo
.
a
Câu 8: [ĐVH]. Cho hình chóp S.ABCDđáy ABCD là hình thang vuông ti A B. Biết AB = BC = a; AD
= 2a; SAC cân ti đỉnh Snm trong mt phng vuông góc vi đáy, SB to vi mt phng (SAC) góc 60
0
.
Gi O là giao đim ca ACBD. Gi (P) là mt phng đi qua O và song song vi SC, (P) ct SA M. Tính
th tích khi chóp MBCD và khong cách t đim M đến mt phng (SCD) theo a.
Câu 9: [ĐVH]. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông tâm O AB = 4a, hình chiếu vuông
góc ca đnh S lên mt phng (ABCD) trùng vi trung đim I ca đon thng OA. Biết khong cách t I
đến mt phng (SAB) bng
2
2
SI
. Tính th
tích kh
i chóp S.ABCD theo a.
BÀI TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH – P1
Thầy Đặng Việt Hùng
TỔNG ÔN TOÁN 2014 - Trang 2
TỔNG ÔN TOÁN 2014 - Người đăng: dinhnhu777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỔNG ÔN TOÁN 2014 9 10 669