Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi thangtv92bg
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1209 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC
MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Quan trắc môi trường
Tổng cục Môi trường

Hà Nội, 18-19/5/2010

Trung tâm Quan trắc môi trường
Tổng cục Môi trường

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
1.

Quan trắc môi trường

2.

Sơ lược về hoạt động quan trắc môi trường
trên thế giới

3. Tổng quan về hoạt động quan trắc môi
trường ở Việt Nam
4. Tồn tại và thách thức
5. Định hướng thời gian tới

Trung tâm Quan trắc môi trường
Tổng cục Môi trường

1. Quan trắc môi trường

Trung tâm Quan trắc môi trường
Tổng cục Môi trường

1. Quan trắc môi trường
* Kh¸i niÖm:
 Quan tr¾c m«i trêng lµ qu¸ tr×nh ®o ®¹c th
êng xuyªn mét hoÆc nhiÒu th«ng sè vÒ tÝnh
chÊt vËt lý, hãa häc vµ sinh häc cña c¸c
thµnh phÇn m«i trêng, theo mét kÕ ho¹ch
lËp s½n vÒ thêi gian, kh«ng gian, ph¬ng
ph¸p vµ quy tr×nh ®o, ®Ó cung cÊp c¸c th«ng
tin c¬ b¶n tin cËy, ®é chÝnh x¸c cao vµ cã
thÓ ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng m«i trêng
 Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi
có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác
động lên môi trường nhằm cung cấp thông
tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến
chất lượng môi trường và các tác động xấu
đối với môi trường. (LuËt BVMT, 2005)

Quan trắc là gì ?

1. Quan trắc môi trường
* Môc ®Ých
Xác định các thay đổi hoặc diễn biến
chất lượng môi trường (qua các thông
số) theo thời gian và không gian
 Xác định các vấn đề về chất lượng
môi trường (ô nhiễm gì? ô nhiễm ở
đâu? ô nhiễm như thế nào?)
 Phát hiện các sự cố (tràn dầu, thuỷ
triều đỏ,…)
 Cung cấp thông tin phục vụ quản lý,
quy hoạch, bảo vệ môi trường…
 Cảnh báo, đề xuất các biện pháp phù
hợp để quản lý, bảo vệ môi trường.

Trung tâm Quan trắc môi trường
Tổng cục Môi trường



Tại sao phải
Quan trắc ?

Trung tâm Quan trắc môi trường
Tổng cục Môi trường

1. Quan trắc môi trường
Yêu cầu
 Khoa học, hiện đại
 Chính xác
 Kịp thời
 Trung thực, khách quan
 Có hệ thống

1. Quan trắc môi trường
Trung tâm Quan trắc môi trường
Tổng cục Môi trường

* Đối tượng quan trắc
Các thành phần môi trường:
 Kh«ng khÝ (kh«ng khÝ xung quanh,
khÝ th¶i...)
 Níc (nước mặt, nước dưới đất,
nước biển, nước thải…)
 ĐÊt
 Phãng x¹
 ¢m thanh
Và:
 §a d¹ng sinh häc

Quan trắc gì ?

Trung tâm Quan trắc môi trường
Tổng cục Môi trường

1. Quan trắc môi trường
* Kiểu/loại quan trắc
- Theo trách nhiệm về QTMT (theo
Luật BVMT năm 2005):
+ Quan trắc hiện trạng
+ Quan trắc tác động
- Theo tính chất:
+ Quan trắc nền
+ Quan trắc tác động
+ Quan trắc tuân thủ

Kiểu loại
nào?

1. Quan trắc môi trường

Trung tâm Quan trắc môi trường
Tổng cục Môi trườ...
TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC
MÔI TRƯỜNG
Trung tâm Quan trắc môi trường
Tổng cục Môi trường
Hà Nội, 18-19/5/2010
TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG - Người đăng: thangtv92bg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 9 10 327