Ktl-icon-tai-lieu

Tonghopcauhaykho_diem10

Được đăng lên bởi aih7120
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2117 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TUYỂN CHON CÂU HAY KHÓ – ĐIỂM 10
Câu 01:  Một tàu thủy khi chưa chất hàng lên tàu dao động dập dềnh tại chỗ với chu kỳ T = 1,2s. Sau khi chất 
hàng lên tàu thì nó dao động dập dềnh tại chỗ với chu kỳ T’ = 1,6s. Hãy tìm tỉ số giữa khối lượng hàng và khối 
lượng của tàu. 
A. 5/9   
B. 5/8   
C. 7/9   
D. 6/7 
Chọn C. 
m
1,6
T  2


k
1,2

m  m'
m' 7
k

 . 
m 9
m
2
k

2

Câu 02:  Hai con lắc lò xo giống nhau đều gồm hai vật có khối lượng 4kg gắn vào hai lò xo có độ cứng 100N/m. 
Hai con lắc được đặt sát bên nhau sao cho 2 trục dao động (cũng là trục các lò xo) được coi là trùng nhau và nằm 
ngang. Từ VTCB kéo hai vật theo phương của trục lò xo về cùng một phía thêm đoạn 4cm và buông nhẹ không 
cùng lúc. Chọn t = 0 là thời điểm buông vật (1). Thời điểm phải buông vật (2) để dao động của (2) đối với (1)  có 
biên độ dao động cực đại có thể là: 
A. π/10 s. 
B. 3π/10 s. 
C. 2π/5 s. 
D. t = 3π/5 s. 
Chọn D 
+ Chu kì:  T  2

m 2

( s ) . 
k
5

+ Dao động của 2 đối với 1 :  x  x2  x1  => Để biên độ này max => dao động 2 ngược pha dao động 1  
    => Khi (1) ở biên  (-) thì  (2) ở biên  (+ ) => Thời gian cách nhau nhau giữa hai lần thả: T/2 +k.T = (2k+1).T/2 
   Nghĩa là bội số nguyên lẻ T/2. Thay số kiểm tra: ĐA D  
Câu 03:  Một con lắc lò xo trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật  nhỏ 
có khối lượng m. Ban đầu vật m được giữ ở vị trí để lò xo bị nén 9 cm. Đặt vật nhỏ m' có khối lượng bằng một nửa 
khối lượng vật m, nằm sát m. Bỏ qua các lực ma sát. Thả nhẹ vật m để hai vật chuyển động theo phương của trục lò 
xo, đến lúc vật m có tốc độ cực tiểu, thì khoảng cách giữa hai vật m và m' là: 
A. 4,5 cm. 
B. 4,19 cm. 
C. 9 cm. 
D. 39 cm. 
Chọn B 

 
Thầy Lê Trọng Duy – Trường PT Triệu Sơn – Thanh Hóa - 

Câu 04:  Trong thang máy treo một con lắc lò xo có độ cứng 25 N/m, vật nặng có khối lượng 400 gam. Khi 
thang máy đứng yên con lắc đã dao động điều hoà, chiều dài con lắc thay đổi từ 32 cm đến 48 cm. Tại thời điểm 
mà vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuống nhanh dần đều theo phương thẳng đứng với gia tốc 1 m/s2. 
Biên độ dao động của vật sau đó là: 
A. 8,0 cm. 
B. 9,6 cm. 
C. 7,4 cm. 
D. 19,2 cm. 
Chọn B 

 
Câu 05:  Con lắc lò xo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng  m = 1kg. Nâng vật 
lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Bỏ qua mọi lực cản. Khi vật m tới vị trí thấp 
nhất thì nó tự động được gắn thêm vật m0 = 500g một cách nhẹ...
Thầy Lê Trọng Duy – Trường PT Triệu Sơn – Thanh Hóa - http://hocmaivn.com
TUYỂN CHON CÂU HAY KHÓ – ĐIỂM 10
Câu 01:MộttàuthủykhichưachấthànglêntàudaođộngdậpdềnhtichỗvớichukT=1,2s.Saukhichất
hànglêntàutnódaođộngdậpdềnhtạichỗvớichukT’=1,6s.ytìmtsốgiữakhốilượnghàngvàkhối
lượngcủatàu.
A. 5/9 B. 5/8 C. 7/9 D. 6/7
ChọnC.
m m'
2
m 1,6 m' 7
k
T 2
k 1,2 m 9
m
2
k
.
Câu 02:Haiconlắclòxogiốngnhauđềugồmhaivtcókhốilượng4kggắnvàohailòxocóđộcứng100N/m.
Haiconlắcđượcđặtsátbênnhausaocho2trụcdaođộng(cũnglàtrụcclòxo)đưccoitrùngnhaunằm
ngang.TừVTCBohaivttheophươngcủatrụclòxovềcùngmtphíathêmđoạn4cmbuôngnhkhông
cùnglúc.Chọnt=0làthiđiểmbuôngvật(1).Thiđimphảibuôngvt(2)đểdaođộngcủa(2)đốivới(1)có
biênđộdaođộngccđạicóthlà:
A. π/10s. B. 3π/10s. C. 2π/5s. D. t=3π/5s.
ChnD
+Chukì:
2
2 ( )
5
m
T s
k
.
+Daođộngca2đốivới1:
2 1
x x x =>Đbiênđộnàymax=>daođộng2ngượcphadaođộng1
=>Khi(1)ởbiên(-)thì(2)ởbiên(+)=>Thờigiancáchnhaunhaugiữahailầnthả:T/2+k.T=(2k+1).T/2
NghĩalàbộisốnguyênlT/2.Thaysốkimtra:ĐAD
Câu 03:Mộtconlắclòxotrênmtphẳngnằmnganggồmlòxonhcómộtđucốđịnh,đầukiagắnvớivtnh
cókhốilượngm.Banđuvậtmđượcgiởvịtríđểlòxobnén9cm.Đtvậtnhỏm'cókhốilượngbằngmộtna
khilượngvtm,nằmsátm.Bỏquacáclựcmasát.Thảnhvậtmđểhaivtchuynđộngtheophươngcủatrụclò
xo,đếnlúcvtmcótốcđộcctiểu,thìkhoảngcáchgiữahaivtmvàm'là:
A. 4,5cm. B. 4,19cm. C. 9cm. D. 39cm.
ChnB
Tonghopcauhaykho_diem10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tonghopcauhaykho_diem10 - Người đăng: aih7120
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Tonghopcauhaykho_diem10 9 10 571