Ktl-icon-tai-lieu

topo đại cương

Được đăng lên bởi Xì Dầu Chinsu
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1933 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1 : TẬP HỢP - LỰC LƯỢNG CỦA CÁC TẬP HỢP
I.

TẬP HỢP
1.
Khái niệm về tập hợp

II.

2.

Quan hệ giữa các tập hợp

3.

Các phép toán về tập hợp

ÁNH XẠ

III.

1.

Định nghĩa

2.

Tính chất

3.

Toàn ánh - đơn ánh - song ánh

4.

Ánh xạ ngược

5.

Ánh xạ tích

LỰC LƯỢNG CỦA CÁC TẬP HỢP
1.

Tập hợp tương đương

2.

Tập hợp đếm được

3.

Tập hợp các lực lượng continum

I. TẬP HỢP
1. Khái niệm về tập hợp

TOP

Tập hợp là một khái niệm cơ bản của toán học hiện đại. Người ta thường mô tả
tập hợp.


Ví dụ:

2. Quan hệ giữa các tập hợp

3. Các phép toán về tập hợp

TOP

TOP

d. Họ tập hợp
Một họ tập hợp là một tập hợp mà mỗi phần tử là một tập hợp.
II. ÁNH XẠ
1. Ðịnh nghĩa

2. Tính chất

3. Toàn ánh, đơn ánh, song ánh

TOP

TOP

TOP

4. Ánh xạ ngược

5. Ánh xạ tích

TOP

TOP

III. LỰC LƯỢNG CỦA CÁC TẬP HỢP
1. Tập hợp tương đương

TOP

2. Tập hợp đếm được

TOP

3. Tập hợp có lực lượng continum

CHƯƠNG 2 : KHÔNG GIAN TÔPÔ
I.
II.

KHÔNG GIAN TÔPÔ
TẬP MỞ - TẬP ĐÓNG - LÂN CẬN

III.

CÁC LOẠI ĐIỂM - PHẦN TRONG - BAO ĐÓNG

IV.

CƠ SỞ TÔPÔ

V.
VI.
VII.
VIII.

CÁC TIÊN ĐỀ ĐẾM ĐƯỢC
KHÔNG GIAN CON
TÔPÔ SINH BỞI MỘT HỌ TẬP HỢP
ÁNH XẠ LIÊN TỤC

TOP

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

CÁC TIÊN ĐỀ TÁCH
KHÔNG GIAN COMPACT
KHÔNG GIAN LIÊN THÔNG
TÔPÔ XÁC ĐỊNH BỞI HỌ ÁNH XẠ
TỔNG - THƯƠNG - TÍCH CÁC KHÔNG GIAN TÔPÔ

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

I. KHÔNG GIAN TÔPÔ

TOP

II. TẬP MỞ, TẬP ÐÓNG, LÂN CẬN

TOP

Z là tập đóng.
Q là tập không mở cũng không đóng.
III. CÁC LOẠI ÐIỂM, PHẦN TRONG, BAO ÐÓNG

TOP

IV. CƠ SỞ TÔPÔ

TOP

V. CÁC TIÊN ÐỀ ÐẾM ÐƯỢC

TOP

TOP
VI. KHÔNG GIAN CON

VII. TÔPÔ SINH BỞI MỘT HỌ TẬP HỢP

VIII ÁNH XẠ LIÊN TỤC

TOP

TOP

IX CÁC TIÊN ÐỀ TÁCH (Các Ti- không gian)

TOP

X. KHÔNG GIAN COMPACT `
1.Không gian compact

TOP

Ðiều ngược lại nói chung là không đúng.
XI. KHÔNG GIAN LIÊN THÔNG

TOP

XII. TÔPÔ XÁC ÐỊNH BỞI HỌ ÁNH XẠ
1. Tôpô đầu

TOP

XIII. TỔNG, THƯƠNG, TÍCH CÁC KHÔNG GIAN TÔPÔ

TOP

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

TOP

50) Chứng minh rằng nếu không gian tôpô X có tập con liên thông trù mật khắp nơi
trong X thì X liên thông.

CHƯƠNG 3 : KHÔNG GIAN MÊTRIC
I.
II.

KHÁI NIỆM KHÔNG GIAN MỆTRIC
SỰ HỘI TỤ TRONG KHÔNG GIAN MÊTRIC

III.

LÂN CẬN - CÁC LOẠI ĐIỂM - TẬP MỞ - TẬP ĐÓNG

IV.

PHẦN TRONG - BAO ĐÓNG - TẬP HỢP TRÙ MẬT - KHÔNG GIAN KHẢ
LY

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

TÔPÔ MÊTRIC
KHÔNG GIAN ĐẦY
TẬP BAIRE VỀ PHẠM TRÙ
ÁNH XẠ LIÊN TỤC
KHÔNG GIAN MÊTRIC COMPACT

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

I

KHÁI NIỆM KHÔNG GIAN MÊTRIC

TOP

II. SỰ HỘI TỤ TRONG KHÔNG GIAN MÊTRIC

III. LÂN...
CHƯƠNG 1 : TẬP HỢP - LỰC LƯỢNG CỦA CÁC TẬP HỢP
I. TẬP HỢP
1. Khái niệm về tập hợp
2. Quan hệ giữa các tập hợp
3. Các phép toán về tập hợp
II. ÁNH XẠ
1. Đ ịnh nghĩa
2. Tính chất
3. Toàn ánh - đơn ánh - song ánh
4. Á nh xạ ngược
5. Á nh xạ tích
III. LỰC LƯỢNG CỦA CÁC TẬP HỢP
1. Tập hợp tương đương
2. Tập hợp đếm được
3. Tập hợp các lực lượng continum
I. TẬP HỢP
1. Khái niệm về tập hợp
TOP
Tập hợp là một khái niệm cơ bản của toán học hiện đại. Người ta thường mô tả
tập hợp.
Ví dụ:
topo đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
topo đại cương - Người đăng: Xì Dầu Chinsu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
topo đại cương 9 10 826