Ktl-icon-tai-lieu

trả lời 19 câu hỏi ktmt

Được đăng lên bởi quatrungtron
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
19 câu lý thuyết
Câu 1: Thế nào là môi trường? Trình bày phân tích các chức năng cơ bản của môi
trường.
KN môi trường:
"Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan
hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống,
sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên."
Vai trò cơ bản của mtrường:
a. Môi trường là không gian sống cho con người và thế giới sinh vật

 ! "#$%&'()*
+,*-(./(0.1
(2
3
4#4%567+48+9+&:
:;&<!86===>62==+?@!A<BCDE(
F#!49?G4H (F.I
6
J
6
?K+#CD(#LI
;!"/!A+MFNN(O!)P?
IH*4.1O,IQ-
.R?
SI!-TJ1N!
*?1"1!()U
(?I!*VH !O*!8/8:
IF61WM+4:,.XY+(
B-"Z[F"*FB?
@!AE+-!F,+#<B
-"H# $
>\<B),H:$].X!F"
*/W#!?
>\<B!A($].X(!F
-.!?
>\<B()$].X!:I()
^+,^*?
>\<BB+9?
>\<B(4-$].XF!:
I!*(4-_9/9.B)J0`?
b. MT nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho đời sống hoạt động
sản xuất của con người
+V"+P(O#?abc
./"",(d2^d71B!ef"L
/""&8!/g<hGiii"H:%
1
trả lời 19 câu hỏi ktmt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trả lời 19 câu hỏi ktmt - Người đăng: quatrungtron
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
trả lời 19 câu hỏi ktmt 9 10 18