Ktl-icon-tai-lieu

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Cơ Bản từ bài 34 đến 45 (có kèm bảng phụ so sánh)

Được đăng lên bởi Đặng Minh Thuy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI THÍCH CÁC CÂU HỎI SINH HỌC 11 TỪ BÀI 34 ĐẾN 44
Giải thích hiện tượng mọc vống lên của thực vật trong bóng tối?
Bởi vì khi cây ở trong tối thì auxin (axit indolaxetic) sản sinh ra nhiều tại đỉnh thân , đây là hoocmon kích thích qt
nphân và sinh trưởng dãn dài của tb , chính vì thế cây mọc vống lên , và cây còn rất yếu do auxin làm đứt các vách
ngang của thành tb
2 biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng hoocmon thưc vật
Dùng gibêrelin 5 – 40 ppm làm tăng năng suất nho gấp đôi. Để dứa ra quả trái vụ nhằm tăng thêm một vụ thu hoạch,
người ta dùng 2, 4 D ở nồng độ 5 – 10 ppm. Nhưng 2, 4 D ở nồng độ cao lại là chất diệt cỏ.
Điều cần tránh trong việc sử dụng hoocmon thực vật là gi . vi sao?
Khi sử dụng hoocmon thực vật cần chú ý sử dụng đúng liều lượng và đúng thời kì sinh trưởng của cây! vì hoocmon
thực vật nhân tạo không có enzim tự phân hủy nên khi sử dụng cho các loại thực vật làm rau, làm thức ăn...cần
chú ý thời gian sd hoocmon phải cách thời gian thu hoạch 1 khoảng an toàn để không gây ngộ độc cho con người
hoặc động vật sd thực vật đó!
Tại sao sâu bướm lại phá hoại mùa màng rất ghê gớm trong khi bướm trưởng thành thường k gây hại cho cây
trồng?
Bướm là côn trùng biến thái hoàn toàn. Vòng đời của bướm trứng > sâu > nhộng > bướm
Con bướm chính là thời kì cuối cùng trong vòng đời của bướm và cũng là giai đoạn ngắn nhất trong các giai
đoạn sinh trưởng trên. Khi đã biến thái thành bướm, nó chỉ có nhiệm vụ là sinh sản và sau đó ít lâu là chết
Sâu là thời kì bướm cần tích lũy nhiều dinh dưỡng để chuẩn bị cho giai đoạn nhộng nằm im trong kén ko thể
kiếm ăn để rồi sau dó bién thành bướm. Chính vì cần nhiều năng lượng nên sâu bướm mới phá hoại cây trồng
(chủ yếu phần lá) ghê gớm như vậy
Phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn? Tại sao?
Phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái hoàn toàn. Vì con non và con trưởng thành không giống nhau
Tại sao trong thức ăn và nước uống thiếu iốt thi trẻ chậm lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp?
Iốt là một trong hai thành phần cấu tạo nên tirôxin. Thiếu iốt dẫn tới thiếu tirôxin. Thiếu tirôxin dẫn đến làm giảm
quá trình chuyển hoá và giảm sinh nhiệt ở tế bào nên động vật và người chịu lạnh kém. Thiếu tirôxin còn làm
giảm quá trình phân chia và lớn lên của tế bào, hậu quả là trẻ em và động vật non chậm hoặc ngừng lớn, não ít
nếp nhăn, trí tuệ thấp
Tại sao gà trống sau khi bị cắt bỏ tinh hoàn thi phát triển không binh thường, chúng có những biểu hiệ...
GII THCH CC CÂU HI SINH HC 11 T BI 34 ĐN 44

 !"##$
%!&'!() #*"+, !-.*!"/00
(!)
 !"#$%&'
12),3456%%"!"77..%89:;/$0<="7,"">< 
&?2@ 51A>34B6%%"9C&@ 51A>!.DE9
( )"*  +&' , -.- 
FG<"HIJKLG<K&M!K?&(N"
HI8OP"H%(,G<0HI!" !"/7999J
KL?"%0?B!;8>>&?
Q>IHION
/0  1"2003,#2425,6417017
8
&R"!82)*0!!9S-?()&R"/TT>T)&R"
U)&R"#!?2-?()&R"!V!W.0
&,9F')*0!)&R" OOD"<!!O#!*
X!?)&R"J#V&Y;Z)[>=""\;
*"7;AO)\!)&R"9U#J7&M,)&R""R%0A
(*%J0,R"&I
9:;"<4:";,,74$,,/0 
]0;(*>;)*0!!9S!&!8
/0 %=,2";"->2?@"04A?B;=?"#
^!">!%J.,89_*`R*89_*8`*!""
$0;0!"D*)!,>I!&?[\"9_*8-!"
"$0%!R,(*)! I$!a"!>II"QbR '#
*%7 #D.%
/0 , "4@CD,-:4$-6?EF:"
,D?4$?4$;7?#= &'
_!H!c(*;7* "8<(
H9_8O7KZH%0*"7("!;K)
9d!O!#&R"! +0 0a "O!H9FW!AeRD8
-##(Rc; !f)\ -0&M 8OH "OE #"!!
g-)7<
G:$5H; 5,:H<!I J
U0"8(*&*&!%0;(>IO&c!"8& 
_8 _,8!h89
G:$5H; 5,:$3J
U0"8(*&*&!%0;(82!c!i9
K,64-&7-,F?,H;)",7HL):#,*
d"!"*
dj!"c)A/*
/0 %=050MH; 5,:5H<
S/7!A.%.&Y!7&Mc;>I9
Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt như thế nào?
:R>I)*D D>.%?\!"D(>I" 0$0
;0c;"I"#)[ 0>(>I& *"7999
"9:!!"$0&!%0;I"9
:R>I=D D>"8&?.%?\ DcRD
>"8&?,>I"..D!"8&?$9:;)2&MD'".!
Dk[ c*&M7&? $0;0*)!7, 0.
)[80c *8&M7J(;)20.')[807Z%J7R!
)&?>If)[K!l"W)D I"#O;*9_, !j!?\ 
Trả lời câu hỏi Sinh 11 Cơ Bản từ bài 34 đến 45 (có kèm bảng phụ so sánh) - Trang 2
Trả lời câu hỏi Sinh 11 Cơ Bản từ bài 34 đến 45 (có kèm bảng phụ so sánh) - Người đăng: Đặng Minh Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Trả lời câu hỏi Sinh 11 Cơ Bản từ bài 34 đến 45 (có kèm bảng phụ so sánh) 9 10 101