Ktl-icon-tai-lieu

Trắc địa đại cương

Được đăng lên bởi hunghaohoa
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GS.TS vâ chÝ mü

Tr¾c ®Þa
®¹i c¬ng

Nhµ xuÊt b¶n giao th«ng vËn t¶i
hµ néi - 2009

1

Ch¬ng 1

Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n
1.1. §Þnh nghÜa

Tr¾c ®Þa lµ khoa häc vÒ Tr¸i §Êt mµ néi dung c¬ b¶n cña nã lµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c ®èi tîng tù nhiªn vµ nh©n t¹o trªn bÒ mÆt Tr¸i §Êt vµ biÓu diÔn chóng trªn c¸c lo¹i b¶n ®å, b¶n
vÏ. ThuËt ng÷ “tr¾c ®Þa” cã nguån gèc tõ tiÕng Hy L¹p “Geodaisia” cã nghÜa lµ “sù ph©n
chia ®Êt ®ai”. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, ngµy nay, tr¾c ®Þa ®· trë thµnh mét khoa
häc hoµn chØnh, ngµy cµng ®îc më réng vÒ néi dung vµ hoµn thiÖn vÒ lý luËn. Mét c¸ch
tæng qu¸t, tr¾c ®Þa ®îc chia lµm hai híng chÝnh: tr¾c ®Þa cao cÊp (Geodetic surveying) vµ
tr¾c ®Þa øng dông (Plane surveying - tríc ®©y gäi lµ tr¾c ®Þa ®Þa h×nh).
Tr¾c ®Þa cao cÊp chuyªn nghiªn cøu h×nh d¹ng, kÝch thíc, träng trêng Tr¸i §Êt; x©y
dùng m¹ng líi khèng chÕ täa ®é ph¼ng (x, y) vµ ®é cao (z) cã ®é chÝnh x¸c cao trªn toµn bé
l·nh thæ quèc gia hoÆc khu vùc; nghiªn cøu sù biÕn ®éng vá Tr¸i §Êt. Tr¾c ®Þa cao cÊp thùc
hiÖn bµi to¸n trªn diÖn réng, c¸c kÕt qu¶ ®o ®¹c vµ tÝnh to¸n cÇn ph¶i hiÖu chØnh ®é cong
cña Tr¸i §Êt.
Tr¾c ®Þa øng dông chuyªn nghiªn cøu c¸c ph¬ng ph¸p ®o ®¹c phôc vô n«ng nghiÖp,
l©m nghiÖp, x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, kü thuËt m«i trêng vµ c¸c lÜnh vùc
kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tr¾c ®Þa øng dông tiÕn hµnh trªn khu vùc nhá, mÆt ®Êt ®îc coi lµ mÆt ph¼ng. T¹i mäi ®iÓm trong khu vùc ®o vÏ, c¸c d©y däi ®îc coi lµ cã ph¬ng
song song víi nhau.
Tïy theo ®èi tîng vµ môc ®Ých nghiªn cøu, tr¾c ®Þa ®îc chia ra c¸c chuyªn ngµnh nhá
phôc vô trùc tiÕp cho c¸c néi dung cô thÓ nh tr¾c ®Þa c«ng tr×nh, tr¾c ®Þa má, ®o ®¹c ®Þa
chÝnh, v.v...
1.2. Tãm t¾t lÞch sö ph¸t triÓn ngµnh tr¾c ®Þa

Tõ cæ xa, con ngêi ®· biÕt sö dông kiÕn thøc tr¾c ®Þa vµo ®êi sèng. C¸ch ®©y gÇn 3000 n¨m
Tr.C.N, thêi cæ Ai CËp, hµng n¨m níc s«ng Nil d©ng cao xo¸ bá ranh giíi ruéng n¬ng ë hai bªn
bê s«ng. Khi níc rót, con ngêi ph¶i dïng nh÷ng kiÕn thøc s¬ ®¼ng vÒ h×nh häc ®Ó ®o ®¹c ph©n
chia l¹i ®Êt ®ai. Vµo kho¶ng n¨m 2200 Tr.C.N, ngêi Trung Quèc ®· vÏ b¶n ®å trªn nh÷ng tÊm
®¸ mµi nh½n, chøng tá con ngêi cæ xa ®· cã kh¸i niÖm vÒ sö dông b¶n ®å ®Þa h×nh. ThÕ kû thø
ba Tr.C.N, nhµ thiªn v¨n häc Eratosten ®· ®o ®é dµi kinh tuyÕn Tr¸i §Êt vµ vÏ b¶n ®å thÕ giíi
®Çu tiªn cã sö dông líi chiÕu chia ®é.
Ngµnh tr¾c ®Þa ®· song hµnh cïng víi kü thuËt th¨m dß, khai th¸c và chÕ biÕn kho¸ng
s¶n cña loµi ngêi rÊt sím, tõ thêi cæ Ai CËp. HiÖn nay, cßn gi÷ ®îc tÊm b¶n ®å má vµng
Turino, thµnh lËp thêi hoµng ®...
GS.TS vâ chÝ mü
Tr¾c ®Þa
®¹i c¬ng
Nhµ xuÊt b¶n giao th«ng vËn t¶i
hµ néi - 2009
1
Trắc địa đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc địa đại cương - Người đăng: hunghaohoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Trắc địa đại cương 9 10 625