Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi thanh113
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LÝ THUYẾT (3ĐIỂM)
Câu 1:R Nêu định nghĩa góc định hướng, góc phương vị, vẽ hình minh họa.
Câu 2: ®Vẽ hình minh họa mối liên hệ giữa góc bằng tại điểm 1 giữa hai hướng 1-2 và
1-3 nếu biết góc định hướng 12 ; 13 của hai hướng này.
Câu 3r) Theo chiều tuyến từ A qua B đến C, biết góc định hướng AB, đo góc bằng bên
trái tại B (  Btr ). Hãy viết công thức tính góc định hướng BC và vẽ hình minh
hoạ?
Câu 4r) Theo chiều tuyến từ A qua B đến C biết góc định hướng AB, đo góc bằng bên
phải tuyến tại B (  BPh ). Hãy viết công thức tính góc định hướng BC và vẽ hình
minh hoạ?
Câu 5: ®Nêu nội dung bài toán trắc địa thuận và các công thức giải bài toán trắc địa
thuận. Vẽ hình minh hoạ.
Câu 6: Nêu nội dung bài toán trắc địa ngược và các công thức giải bài toán trắc địa
ngược. Vẽ hình minh hoạ.
Câu 7: Định nghĩa đường đồng mức và trình bày tính chất của đường đồng mức.
Câu 8: Các yếu tố nào được thể hiện trên bản đồ địa hình? Từ bản đồ địa hình tỉ lệ lớn
biên tập thành bản đồ tỉ lệ bé hơn có được không? cách làm như thế nào? Từ
bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000 có phóng to thành bản đồ tỉ lệ 1:500 được không?
Câu 9: Viết công thức tính sai số trung phương tổng quát của hàm trị đo (sai số trung
phương tổng quát của kết quả đo gián tiếp); giải thích các thành phần trong công
thức.
Câu 10: Khi đo lặp 1 trị đo n lần cùng độ chính xác, hãy trình bày công thức tính sai số
trung phương 1 lần đo, sai số trung phương giá trị trung bình cộng và giải thích
các đại lượng trong công thức?
Câu 11: Định nghĩa độ cao 1 điểm, độ chênh cao giữa 2 điểm A và B. Vẽ hình minh họa
cao độ của 1 điểm và chênh cao hAB giữa 2 điểm A, B.
Câu 12: Nêu quy trình đo cao thủy chuẩn kỹ thuật dùng mia 2 mặt đen, đỏ. Trình bày
công thức tính chênh cao trung bình theo 2 mặt mia, chênh cao tuyến đo từ mốc
A đến mốc B. Công thức tính sai số khép và sai số giới hạn của 1 tuyến đơn thủy
chuẩn kỹ thuật.
Câu 13: Trình bày nguyên lý đo cao lượng giác? các yếu tố đo ở đây là gì? Nếu đặt máy
kinh vĩ tại điểm A và mia tại B, biết cao độ điểm A tính cao độ điểm B như thế
nào?
Câu 14: Định nghĩa kinh độ địa lý, vĩ độ địa lý của 1 điểm, mặt phẳng nào được chọn
làm gốc để tính kinh độ 1 điểm, mặt phẳng nào được chọn làm gốc để tính vĩ độ
của 1 điểm, vẽ hình minh họa.

Câu 15: Có mấy phương pháp đo dài? Vẽ hình phân biệt độ dài nghiêng và độ dài ngang.
Khi đo dài bằng thước thép lưu ý các sai số nào?
Câu 16: Trình bày quy trình và các công thức tính toán xử lý bình sai tuyến đơn đo cao
đi từ điểm gốc cao độ A đến điểm gố...
LÝ THUYẾT (3ĐIỂM)
Câu 1:R Nêu định nghĩa góc định hướng, góc phương vị, vẽ hình minh họa.
Câu 2: ®Vẽ hình minh họa mối liên hệ giữa góc bằng tại điểm 1 giữa haiớng 1-2
1-3 nếu biết góc định hướng
12
;
13
của hai hướng này.
Câu 3r) Theo chiều tuyến từ A qua B đến C, biết góc định hướng
AB
, đo góc bằng bên
trái tại B (
tr
B
). Hãy viết công thức tính góc định hướng
BC
vẽ hình minh
hoạ?
Câu 4r) Theo chiều tuyến từ A qua B đến C biết góc định hướng
AB
, đo góc bằng bên
phải tuyến tại B (
Ph
B
). Hãy viết công thức tính góc định hướng
BC
vẽ hình
minh hoạ?
Câu 5: ®Nêu nội dung bài toán trắc địa thuận các công thức giải bài toán trắc địa
thuận. Vẽ hình minh hoạ.
Câu 6: Nêu nội dung bài toán trắc địa ngược các công thức giải bài toán trắc địa
ngược. Vẽ hình minh hoạ.
Câu 7: Định nghĩa đường đồng mức và trình bày tính chất của đường đồng mức.
Câu 8: Các yếu tố nào được thể hiện trên bản đồ địa hình? Từ bản đồ địa hình tỉ lệ lớn
biên tập thành bản đồ tỉ l hơn được không? ch làm như thế nào? Từ
bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000 có phóng to thành bản đồ tỉ lệ 1:500 được không?
Câu 9: Viết công thức tính sai số trung phương tổng quát của hàm trị đo (sai số trung
phương tổng quát của kết quả đo gián tiếp); giải thích các thành phần trong công
thức.
Câu 10: Khi đo lặp 1 trị đo n lần cùng độ chính xác, hãy trình bày công thức tính sai số
trung phương 1 lần đo, sai số trung phương giá trị trung bình cộng giải thích
các đại lượng trong công thức?
Câu 11: Định nghĩa độ cao 1 điểm, độ chênh cao giữa 2 điểm A B. Vẽ hình minh họa
cao độ của 1 điểm và chênh cao h
AB
giữa 2 điểm A, B.
Câu 12: Nêu quy trình đo cao thủy chuẩn kỹ thuật dùng mia 2 mặt đen, đỏ. Trình bày
công thức tính chênh cao trung bình theo 2 mặt mia, chênh cao tuyến đo từ mốc
A đến mốc B. Công thức tính sai số khép và sai số giới hạn của 1 tuyến đơn thủy
chuẩn kỹ thuật.
Câu 13: Trình bày nguyên đo cao lượng giác? các yếu tố đođây gì? Nếu đặt máy
kinh tại điểm A mia tại B, biết cao độ điểm A tính cao độ điểm B như thế
nào?
Câu 14: Định nghĩa kinh độ địa lý, độ địa của 1 điểm, mặt phẳng o được chọn
làm gốc để tính kinh độ 1 điểm, mặt phẳng nào được chọn làm gốc để tính vĩ độ
của 1 điểm, vẽ hình minh họa.
Câu 15: Có mấy phương pháp đo dài? Vẽ hình phân biệt độ dài nghiêng và độ dài ngang.
Khi đo dài bằng thước thép lưu ý các sai số nào?
Câu 16: Trình bày quy trình các công thức tính toán xử bình sai tuyến đơn đo cao
đi từ điểm gốc cao độ A đến điểm gốc cao độ B.
1
TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: thanh113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG 9 10 94