Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC ĐỊA: LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA

Được đăng lên bởi chi-hung-ngo
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 19990 lần   |   Lượt tải: 83 lần
Chương 4:
LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA

GV: Đào Hữu Sĩ
Khoa Xây dựng

NỘI DUNG CHƯƠNG 4
• Khái niệm về góc phương vị
• Các bài toán cơ bản về góc phương vị tọa độ

• Lưới khống mặt bằng – Phương pháp thành lập và
tính toán
• Lưới khống độ cao – Phương pháp thành lập và
tính toán

§4.1 GÓC ĐỊNH HƯỚNG VÀ GÓC PHƯƠNG VỊ
4.1.1 Định hướng đường thẳng
Định hướng một đường thẳng nào đó là xác định góc hợp bởi đường đó
với một đường khác được chọn làm gốc.
Trong trắc địa, hướng gốc được chọn có thể là: Kinh tuyến thực, kinh
tuyến từ, kinh tuyến trục của múi. Tương ứng có các khái niệm góc phương
vị thực, phương vị từ, góc định hướng.


4.1.2 Góc phương vị
a) Góc phương vị thực
Góc phương vị thực Ath của một đường ở tại
một điểm là góc phẳng tính từ hướng Bắc
của kinh tuyến thực (còn gọi là kinh tuyến
địa lý) theo chiều kim đồng hồ đến hướng
đường thẳng. (Ath: 00 ÷ 3600)
Hướng Bắc của kinh thực tại một điểm được
xác định bằng đo thiên văn

th

A
A

B

b) Góc phương vị từ
Góc phương vị từ At là góc phẳng tính từ hướng Bắc của kinh tuyến từ
theo chiều kim đồng hồ đến hướng đường thẳng. (At = 00 ÷ 3600)
Hướng bắc kinh tuyến từ được xác định bằng la bàn, độ chính xác thấp



A



At

B

A

th

A

t
A

B

Tại mỗi điểm thường kinh tuyến từ không trùng với kinh tuyến thực
mà lệch một góc  (gọi là độ lệch từ)
Độ lệch từ  có thể mang dấu âm (+) nếu lệch về phía đông (bên
phải) kinh tuyến thực, dấu (-) nếu lệch về phía tây (bên trái) kinh tuyến
thực.
Ở mỗi nơi khác nhau độ lệch từ cũng khác nhau, và độ lệch từ biến
đổi theo thời gian nên tại mỗi điểm độ lệch từ cũng khác nhau ở những
thời điểm khác nhau.
Công thức tính gần đúng thể hiện mối quan hệ giữa góc phương vị thực
(Ath) và góc phương vị từ At.
Ath = At + 

c. Góc định hướng (phương vị tọa độ)
Góc định hướng  của một đường thẳng là góc phẳng tính từ hướng Bắc
đường song song với kinh tuyến trục trên mặt chiếu theo chiều kim đồng
hồ đến đường thẳng đó. ( = 00÷ 3600)

AB

A

B



Tại mọi điểm trên cùng đường thẳng
góc định hướng không thay đổi.
Tại mỗi điểm thường kinh tuyến trục không trùng với kinh tuyến thực mà
lệch một góc  (góc hội tụ kinh tuyến)
 =Ath + 
mà
Ath = At +  
 = At +  + 
Góc hội tụ kinh tuyến của một đoạn thẳng AB được xác định theo công
thức
AB = ABsin
Trong đó:
AB = B - A
 độ vĩ trung bình cạnh AB.

§4.2 CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN VỀ GÓC ĐỊNH HƯỚNG
4.2.1 Tính góc bằng khi biết góc định hướng
(Tính góc bằng hợp bởi 2 đường thẳng đã biết góc định hướng)
Biết góc định hướng của hai c...
GV: Đào Hữu Sĩ
Khoa Xây dựng
Chương 4:
LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA
TRẮC ĐỊA: LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẮC ĐỊA: LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA - Người đăng: chi-hung-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
TRẮC ĐỊA: LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA 9 10 325