Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC ĐỊA: SAI SỐ TRONG ĐO ĐẠC

Được đăng lên bởi chi-hung-ngo
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 28009 lần   |   Lượt tải: 57 lần
Chương 2:
SAI SỐ TRONG ĐO ĐẠC

GV: Đào Hữu Sĩ
Khoa Xây dựng

NỘI DUNG CHƯƠNG 2
• Khái niệm về phép đo
• Phân loại sai số trong kết quả đo

• Các tiêu chuẩn đánh giá sai số
• Sai số trung phương hàm trị đo và sai số trung
phương trung bình
• Đánh giá độ chính xác theo Bessen

• Các đơn vị hay dùng trong trắc địa và nguyên
tắc làm tròn số

§ 2.1 KHÁI NIỆM PHÉP ĐO
2.1.1 Định nghĩa phép đo
Phép đo là đem so sánh đại lượng cần đo với đại lượng
cùng loại được chọn làm đơn vị.
Trong đo dài chọn đơn vị là: mét.
Trong đo góc đơn vị là: độ (độ ; phút; giây), grat (độ grat,
phút grat, giây grat)
2.1.2 Phân loại phép đo
Trong đo đạc có đo trực tiếp và đo gián tiếp
- Đo trực tiếp: là những đại lượng nhận được sau phép so
sánh trực tiếp
- Đo gián tiếp: là những đại lượng được tính ra từ các đại
lượng đo trực tiếp thông qua mối quan hệ toán học.

Theo độ chính xác có:
- Đo cùng độ chính xác (đo cùng điều kiện đo)
- Đo không cùng độ chính xác (đo không cùng điều kiện)
Điều kiện đo: Dụng cụ, con người, ngoại cảnh
Kết quả đo cần thiết (đo đủ) và đo thừa (đo dư):
- Kết quả đo cần thiết k là số lượng kết quả đo tối thiểu
đủ để xác định đại lượng cần xác định.
- Kết quả đo thừa là n-k kết quả đo còn lại. (n>k)

Đo thừa là cần thiết trong trắc địa. Vì nó giúp ta kiểm tra
được các kết quả đo với nhau và tăng độ chính xác.

§ 2.2 PHÂN LOẠI SAI SỐ ĐO ĐẠC
Một đại lượng được đo nhiều lần, dù cẩn thận kết quả
vẫn khác nhau. Điều đó chứng tỏ trong kết quả đo luôn có
sai số:
i  li  X
(2.1)
Công thức:
Trong đó: Δi : là sai số thực của lần đo thứ i
li : kết quả đo lần thứ i
X : trị số thực của đại lượng cần xác định
Căn cứ vào tính chất của sai số Δi (nguyên nhân xuất hiện
sai số) người ta phân làm 3 loại sai số sau:
2.2.1 Sai số do sai lầm
Là sai số gây nên do sự thiếu cẩn thận, nhầm lẫn trong
khi đo, khi ghi sổ, khi tính (đọc sai, ghi sai,..). Thường sai
số do sai lầm có trị số lớn dễ phát hiện.
Khắc phục: Đo nhiều lần (đo lặp)

2.2.2 Sai số hệ thống
Là sai số ảnh hưởng đến kết quả đo có tính chất hệ thống
trong cùng điều kiện đo nhất định.
- Sai số hệ thống có thể do tật của người đo, dụng cụ đo,
ngoại cảnh thay đổi…
- Sai số hệ thống có tính chất: có trị số và dấu thường
không đổi, mang tính tích luỹ
- Sai số hệ thống có thể loại bỏ hoặc hạn chế bằng cách
kiểm nghiệm, điều chỉnh dụng cụ đo, sử dụng phương
pháp đo thích hợp. Tính số hiệu chỉnh vào kết quả đo.

2.2.3 Sai số ngẫu nhiên
Là sai số ảnh hưởng lên kết quả đo theo tính chất ngẫu
nhiên, kết quả của lần đo sau không ph...
GV: Đào Hữu Sĩ
Khoa Xây dựng
Chương 2:
SAI SỐ TRONG ĐO ĐẠC
TRẮC ĐỊA: SAI SỐ TRONG ĐO ĐẠC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẮC ĐỊA: SAI SỐ TRONG ĐO ĐẠC - Người đăng: chi-hung-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
TRẮC ĐỊA: SAI SỐ TRONG ĐO ĐẠC 9 10 576