Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm cân bằng hóa học

Được đăng lên bởi Thân Việt Dũng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1444 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
MÔN: HOÁ HỌC
Chương 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC (Lớp 10)
Câu 1: Câu nào diễn tả đúng cho phản ứng hoá học sau:
2H2O(l) + năng lượng → 2H2(k) + O2(k)
A. Phản ứng toả nhiệt, giải phóng năng lượng.
B. Phản ứng toả nhiệt, hấp thụ năng lượng.
C. Phản ứng thu nhiệt, giải phóng năng lượng.
D. Phản ứng thu nhiệt, hấp thụ năng lượng.
Câu 2: Cho phản ứng hoá học: A(k) +2B(k) + nhiệt → AB2(k)
Tốc độ phản ứng sẽ tăng, nếu:
A. Tăng áp suất.
B.Tăng thể tích của bình phản ứng.
C. Giảm áp suất.
D. Giảm nồng độ khí A.
Câu 3: Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ dẫn đến sự va chạm có hiệu quả giữa các phân tử chất
phản ứng. Tính chất sự va chạm đó là:
A. Thoạt đầu tăng, sau đó giảm dần.
B. Chỉ có giảm dần.
B. Thoạt đầu giảm, sau đó tăng dần.
D. Chỉ có tăng dần.
Câu 4: Tăng diện tích bề mặt của các chất phản ứng trong một hệ dị thể, kết quả là:
A. Giảm tốc độ phản ứng.
B. Tăng tốc độ phản ứng.
C. Giảm nhiệt độ phản ứng.
D. Tăng nhiệt độ phản ứng.
Câu 5: Trong hệ phản ứng ở trạng thái cân bằng:
2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k) + nhiệt ( H < 0)
Nồng độ của SO3 sẽ tăng, nếu:
A. Giảm nồng độ của SO2.
B. Tăng nồng độ của SO2.
C. Tăng nhiệt độ.
D. Giảm nồng độ của O2.
Câu 6: Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào sẽ dịch chuyển về bên phải nếu tăng áp suất:
A. 2H2(k) + O2(k) 2H2O(k)
B. 2SO3(k) 2SO2(k) + O2(k)
C. 2NO(k) N2(k) + O2(k)
D. 2CO2(k) 2CO(k) + O2(k)
Câu 7: Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm chất xúc tác thì:
A. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận.
B. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch.
C. Làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch như nhau
D. Không làm tăng tốc độ phản thuận và phản ứng nghịch.
Câu 8: Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng:
2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k) ; H = -198kJ

Các yếu tố sau làm cho giá trị của hằng số cân bằng K không thay đổi, trừ:
A. Áp suất
B. Nhiệt độ
C. Nồng độ
D. Xúc tác
Câu 9: Cho phản ứng sau ở trạng thái cân bằng:
H2(k) + I2(k) 2HI(k)
Biểu thức nào sau đây biểu diễn đúng hằng số cân bằng K của phan ứng?
A. K 
K

 H . I 
 HI  2

 2 HI 
 H 2 . I 2 

B. K 

 H 2 . I 2 
 HI  2

C. K 

 HI  2
 H 2 . I 2 

D.

Câu 10: Chất xúc tác làm tăng tốc độ của phản ứng hoá học, vì nó:
A. Làm tăng nồng độ của các chất phản ứng.
B. Làm tăng nhiệt độ của phản ứng.
C. Làm giảm nhiệt độ của phản ứng.
D. Làm giảm năng lượng hoạt hoá của quá trình phản ứng.
Câu 11: Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng sau:
4NH3(k) + 3O2(k) 2N2(k) + 6H2O(k) ; H = -1268kJ
Cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch về phía tạ...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
MÔN: HOÁ HỌC
Chương 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC (Lớp 10)
Câu 1: Câu nào diễn tả đúng cho phản ứng hoá học sau:
2H
2
O(l) + năng lượng → 2H
2
(k) + O
2
(k)
A. Phản ứng toả nhiệt, giải phóng năng lượng.
B. Phản ứng toả nhiệt, hấp thụ năng lượng.
C. Phản ứng thu nhiệt, giải phóng năng lượng.
D. Phản ứng thu nhiệt, hấp thụ năng lượng.
Câu 2: Cho phản ứng hoá học: A(k) +2B(k) + nhiệt → AB
2
(k)
Tốc độ phản ứng sẽ tăng, nếu:
A. Tăng áp suất.
B.Tăng thể tích của bình phản ứng.
C. Giảm áp suất.
D. Giảm nồng độ khí A.
Câu 3: Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ dẫn đến sự va chạm có hiệu quả giữa các phân tử chất
phản ứng. Tính chất sự va chạm đó là:
A. Thoạt đầu tăng, sau đó giảm dần.
B. Chỉ có giảm dần.
B. Thoạt đầu giảm, sau đó tăng dần.
D. Chỉ có tăng dần.
Câu 4: Tăng diện tích bề mặt của các chất phản ứng trong một hệ dị thể, kết quả là:
A. Giảm tốc độ phản ứng.
B. Tăng tốc độ phản ứng.
C. Giảm nhiệt độ phản ứng.
D. Tăng nhiệt độ phản ứng.
Câu 5: Trong hệ phản ứng ở trạng thái cân bằng:
2SO
2
(k) + O
2
(k) 2SO
3
(k) + nhiệt (
H
< 0)
Nồng độ của SO
3
sẽ tăng, nếu:
A. Giảm nồng độ của SO
2
.
B. Tăng nồng độ của SO
2
.
C. Tăng nhiệt độ.
D. Giảm nồng độ của O
2
.
Câu 6: Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào sẽ dịch chuyển về bên phải nếu tăng áp suất:
A. 2H
2
(k) + O
2
(k) 2H
2
O(k)
B. 2SO
3
(k) 2SO
2
(k) + O
2
(k)
C. 2NO(k) N
2
(k) + O
2
(k)
D. 2CO
2
(k) 2CO(k) + O
2
(k)
Câu 7: Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm chất xúc tác thì:
A. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận.
B. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch.
C. Làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch như nhau
D. Không làm tăng tốc độ phản thuận và phản ứng nghịch.
Câu 8: Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng:
2SO
2
(k) + O
2
(k) 2SO
3
(k) ;
H
= -198kJ
trắc nghiệm cân bằng hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm cân bằng hóa học - Người đăng: Thân Việt Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
trắc nghiệm cân bằng hóa học 9 10 80