Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trắc nghiệm
Chuyển hóa VC và NL
Phần 1 (10- 20)
Câu 1: Điều nào sau đây là không
đúng với dạng nước tự do?
a/ Là dạng nước chứa trong các
khoảng gian bào.
b/ Là dạng nước chứa bị hút bởi
các phân tử tích điện.
c/ Là dạng nước chứa trong các
mạch dẫn.
d/ Là dạng nước chứa trong các
thành phần của tế bào.

Câu 2: Nơi nước và các chất hoà
tan đi qua trước khi vào mạch gỗ
của rễ là:
a/ Tế bào lông hút b/ Tế bào nội
bì
c/ Tế bào biểu bì d/ Tế bào vỏ.
Câu 3: Ý nào sau đây là không
đúng với sự đóng mở của khí
khổng?
a/ Một số cây khi thiếu nước ở
ngoài sáng khí khổng đóng lại.
b/ Một số cây sống trong điều kiện
thiếu nước khí khổng đóng hoàn
toàn vào ban ngày.
c/ Ánh sáng là nguyên nhân duy
nhất gây nên việc mở khí khổng.
Câu 4: Điều nào sau đây không
đúng với vai trò của dạng nước tự

do?
a/ Tham gia vào quá trình trao đổi
chất.
b/ Làm giảm độ nhớt của chất
nguyên sinh.
c/ Giúp cho quá trình trao đổi chất
diễn ra bình thường trong cơ thể.
d/ Làm dung môi, làm giảm nhiệt
độ khi thoát hơi nước.
Câu 5: Khi tế bào khí khổng
trương nước thì:
a/ Vách (mép ) mỏng căng ra, vách
(mép) dày co lại làm cho khí khổng
mở ra.
b/ Vách dày căng ra, làm cho vách
mỏng căn theo nên khi khổng mở
ra.
c/ Vách dày căng ra làm cho vách

mỏng co lại nên khí khổng mở ra.
d/ Vách mỏng căng ra làm cho
vách dày căng theo nên khí khổng
mở ra.
Câu 6: Để tổng hợp được một gam
chất khô, các cây khác nhau cần
khoảng bao nhiêu gam nước?
a/ Từ 100 gam đến 400 gam. b/
Từ 600 gam đến 1000 gam.
c/ Từ 200 gam đến 600 gam. d/
Từ 400 gam đến 800 gam.
Câu 7: Cứ hấp thụ 1000 gam thì
cây chỉ giữ lại trong cơ thể:
a/ 60 gam nước. b/ 90 gam nước.
c/ 10 gam nước. d/ 30 gam nước.
Câu 8: Khi tế bào khí khổng mất
nước thì:
a/ Vách (mép) mỏng hết căng ra

làm cho vách dày duỗi thẳng nên
khí khổng đóng lại.
b/ Vách dày căng ra làm cho vách
mỏng cong theo nên khí khổng
đóng lại.
c/ Vách dày căng ra làm cho vách
mỏng co lại nên khí khổng đóng
lại.
d/ Vách mỏng căng ra làm cho
vách dày duỗi thẳng nên khí khổng
khép lại.
Câu 9: Đặc điểm cấu tạo của tế bào
lông hút ở rễ cây là:
a/ Thành tế bào mỏng, có thấm
cutin, chỉ có một không bào trung
tâm lớn.
b/ Thành tế bào dày, không thấm
cutin, chỉ có một không bào trung

Câu 254: Ở thú ăn thịt không có
đặc điểm nào dưới đây?
a/ Ruột ngắn. b/ Manh tràng phát
triển. c/ Dạ dày đơn.
d/ Thức ăn qua ruột non được tiêu
hoá hoá học và cơ học và được hấp
thu.
Câu 255: Vai trò điều tiết của
hoocmôn do tuyến tuỵ tiết ra là:
a/ Insulin tham gia điều tiết khi
hàm lượng glucôzơ trong ...
Trắc nghiệm
Chuyển hóa VC và NL
Phần 1 (10- 20)
Câu 1: Điều nào sau đây là không
đúng với dạng nước tự do?
a/ Là dạng nước chứa trong các
khoảng gian bào.
b/ Là dạng nước chứa bị hút bởi
các phân tử tích điện.
c/ Là dạng nước chứa trong các
mạch dẫn.
d/ Là dạng nước chứa trong các
thành phần của tế bào.
Trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng 9 10 457