Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm cơ lượng tử

Được đăng lên bởi Thân Việt Dũng
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1710 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1
Tính chất hạt của bức xạ điện từ thể hiện càng rõ
khi:
(a) Bước sóng của nó càng ngắn.
(b) Bước sóng của nó càng dài.
(c) Tần số của nó càng bé.
(d) (a) và (c).

Trắc nghiệm cơ lượng tử
Biên soạn: Lê Quang Nguyên
www4.hcmut.edu.vn/~leqnguyen
nguyenquangle@zenbe.com

C

Trả lời câu 1

Câu 2

Tính chất hạt của vật chất thể hiện càng rõ khi
bước sóng vật chất càng ngắn.

Tần số và bước sóng của sóng De Broglie liên kết
với electron tự do 10 eV bằng:

Câu trả lời đúng là (a).

(a) 1,5.10-34 Hz; 3,9.10-10 m.
(b) 1,5.1034 Hz; 1,3.10-34 m.
(c) 2,4.1015 Hz; 1,2.10-7 m.
(d) 2,4.1015 Hz; 3,9.10-10 m.

C

C

Trả lời câu 2

Trả lời câu 2 (tt)

• Bước sóng và tần số của sóng De Broglie của vi
hạt tự do được xác định từ:

h
E
ν=
p
h
• Với hạt tự do thì:

λ=

p = 2mK

h
2mK

= 3,9.10 −10 m

K=E

ν=

4,14.10 −15 eV .s
λ=
2 × 0,511.106 eV c 2 × 10eV
= 1,295.10 −18 s × 3.108 m s

ν=

• Vậy:

λ=

• Thay bằng số ta có:

K
h

10eV
= 2,4.1015 Hz
−15
4,14.10 eV .s

• Câu trả lời đúng là (d).
C

C

Câu 3

Trả lời câu 3

Một electron chuyển động trong một trường có
thế năng thay đổi. Trong vùng có thế năng bằng 1
eV thì electron có bước sóng là λ, còn trong vùng
có thế năng bằng 5 eV thì bước sóng là 2λ. Hãy
tìm bước sóng λ.
(a) 0,376 nm.
(b) 0,475 nm.
(c) 0,531 nm.
(d) 0,613 nm.

• Hạt có năng lượng xác định:
E = K + 1eV = K ′ + 5eV
• Lập tỷ số hai bước sóng:

λ′
2mK
K
=
=
=2
λ
2mK ′
K′
• Từ hai hệ thức trên ta suy ra:
K − K ′ = 3K ′ = 4eV
4
K ′ = eV
3

C

C

Trả lời câu 3 (tt)

Câu 4

• Ta có:

λ ′ = 2λ =

Proton nặng hơn electron khoảng 1840 lần. Cả hai
chuyển động với vận tốc nhỏ hơn nhiều so với
vận tốc ánh sáng và có cùng bước sóng. Động
năng của electron __________ động năng proton.

h
2mK ′

4,14.10 −15 eV .s
λ=
2 2 × 0,511.106 eV c 2 × 4 3 eV

(a) lớn hơn
(b) nhỏ hơn
(c) bằng
(d) không xác định được.

= 1,77.10 −18 s × 3.108 m s
= 5,32.10 −10 m = 0,532nm

• Câu trả lời đúng là (c).
C

C

Trả lời câu 4

Câu 5

• Các hạt chuyển động chậm nên theo cơ cổ điển:
p = 2mK

• Bước sóng De Broglie của hai hạt bằng nhau nên:
2m p K p
K
λe
=
= 1840 p = 1
2me K e
λp
Ke

Các electron được gia tốc qua một hiệu điện thế
rồi đến gặp hai khe hẹp song song. Ảnh giao thoa
cho thấy bước sóng electron là 1,0 nm. Hãy tìm
động năng electron khi đến hai khe.
(a) 1240 eV
(b) 620 eV
(c) 15 eV
(d) 1,5 eV

• Suy ra: K e = 1840 K p
• Câu trả lời đúng là (a).
C

C

Trả lời câu 5
• Bước sóng của electron: λ =

Câu 6

h
h
=
p
2mK

Một electron có bước sóng 0,5 nm và có năng
lượng toàn phần lớn g...
Trc nghim cơ lượng t
Biên son: Lê Quang Nguyên
www4.hcmut.edu.vn/~leqnguyen
nguyenquangle@zenbe.com
Câu 1
Tính cht ht ca bc x đin t th hin càng
khi:
(a) Bước sóng ca nó càng ngn.
(b) Bước sóng ca nó càng dài.
(c) Tn s ca nó càng bé.
(d) (a) và (c).
C
Tr li câu 1
Tính cht ht ca vt cht th hin càng khi
bước sóng vt cht càng ngn.
Câu tr li đúng là (a).
C
Câu 2
Tn s bưc sóng ca sóng De Broglie liên kết
vi electron t do 10 eV bng:
(a) 1,5.10
-34
Hz; 3,9.10
-10
m.
(b) 1,5.10
34
Hz; 1,3.10
-34
m.
(c) 2,4.10
15
Hz; 1,2.10
-7
m.
(d) 2,4.10
15
Hz; 3,9.10
-10
m.
C
Trắc nghiệm cơ lượng tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm cơ lượng tử - Người đăng: Thân Việt Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Trắc nghiệm cơ lượng tử 9 10 607