Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm di truyền học

Được đăng lên bởi yentran
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1824 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nguyễn Hải

Web: 

Theo di truyền học hiện đại thì vật chất di truyền phải có những tiêu chuẩn sau:
1. Mang thông tin di truyền đặc trưng cho loài.
2. Có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
3. Có khả năng bị biến đổi.
4. Có khả năng tự sao một cách chính xác.
5. Không chịu tác động của ngoại cảnh.
Phương án đúng là :
A. 1,3,4
B. 1,3,5
C. 1,2,3,4
D. 1,2,3,5
Thí nghiệm nào của Griffith sau đây chứng tỏ có nhân tố biến nạp biến vi khuẩn gây
viêm phổi dạng lành (không có vỏ bọc, xù xì - Rough:R) thành dạng độc (có vỏ bọc, nhẵn
– Smooth: S ):
A. R: tiêm vào chuột  chuột sống .
B. S: tiêm vào chuột  chuột chết.
C. S làm chết bằng nhiệt: tiêm vào chuột  chuột sống.
D. S (làm chết bằng nhiệt) + R: tiêm vào chuột  chuột chết.
.
Giá trị lớn đối với Di truyền học của thí nghiệm A. D. Hershey - M. Chase (1952) là
chứng minh được:
A. Chỉ có lõi ADN xâm nhập vào E.Coli.
B. Lõi của phage là ADN và vỏ là protein.
C. ADN của phage được nhân lên trong E.Coli.
D. Vật chất di truyền của phage là ADN.
Trên vi rút gây bệnh khảm thuốc lá (TMV), khi tách lõi ARN và vỏ protein của 2 chủng
khác nhau (A và B) nếu cho:
1. ARN chủng A trộn với protein chủng B được vi rút gây đốm kiểu A.
2. ARN chủng B trộn với protein chủng A được vi rút gây đốm kiểu B.
Đóng góp lớn đối với di truyền học là thí nghiệm chứng minh được:
A. Cấu trúc của TMV gồm lõi ARN và vỏ bọc protein.
B. Vỏ của virut này có thể gắn được lõi của virut kia
C. ARN là nhân tố quy định vết khảm.
D. Vật chất di truyền của TMV là ARN.
Sự đa dạng của phân tử ADN quyết định bởi:
1. Số lượng của các nuclêôtit.
3. Trật sắp xếp của các nuclêotit.
5. Số lượng liên kết hyđrô trong phân tử.
Phương án đúng là:
A. 1,2,3
B. 1,3,4
C. 1,4,5
D. 2,3,4

2. Thành phần của các nuclêôtit.
4. Cấu trúc không gian của ADN.

Nguyễn Hải

Web: 

Chiều 5'  3' của pôlynuclêôtit theo Watson - Crick được bắt đầu bằng
A. 5' OH và kết thúc 3' OH của đường.
B. nhóm phôtphat gắn với C5 ' OH và kết thúc bởi C3' OH của đường.
C. nhóm phôtphat gắn với C5 ' OH và kết thúc bởi C3' OH phốt phát.
D. C5' OH và kết thúc bởi nhóm phốt phát C3' của đường.
Hoạt động chức năng của ADN linh hoạt là do:
A. Liên kết phốtpho đieste.
B. Liên kết hydrô.
C. Cấu trúc xoắn kép.
D. Dễ thay đổi nuclêôtit.
ARN thông tin (mARN) có các đặc điểm:
1. Mang thông tin cho tổng hợp một loại pôlypeptit.
2. Có 3 đến 4 thùy tròn có chức năng khác nhau.
3. Có từ 600 đến 1500 ribônuclêôtit.
4. Là thành phần chủ yếu...
Nguyn Hi Web: http://nguyenhaiysinh.blogspot.com
Theo di truyn hc hiện đại thì vt cht di truyn phi có nhng tiêu chun sau:
1. Mang thông tin di truyền đặc trưng cho loài.
2. Có th truyn t thế h này sang thế h khác.
3. Có kh năng bị biến đổi.
4. Có kh năng t sao mt cách chính xác.
5. Không chịu tác động của ngoại cảnh.
Phương án đúng là :
A. 1,3,4
B. 1,3,5
C. 1,2,3,4
D. 1,2,3,5
Thí nghim nào của Griffith sau đây chứng t có nhân t biến np biến vi khun gây
viêm phi dng lành (không có v bc, xù xì - Rough:R) thành dạng độc (có v bc, nhn
– Smooth: S ):
A. R: tiêm vào chut chut sng .
B. S: tiêm o chut chut chết.
C. S làm chết bng nhit: tiêm vào chut chut sng.
D. S (làm chết bng nhit) + R: tiêm vào chut chut chết.
.
Giá tr lớn đi vi Di truyn hc ca thí nghim A. D. Hershey - M. Chase (1952) là
chng minh đưc:
A. Ch lõi ADN xâm nhập vào E.Coli.
B. Lõi của phage là ADN và vỏ là protein.
C. ADN ca phage được nhân lên trong E.Coli.
D. Vt cht di truyn ca phage là ADN.
Trên vi rút gây bnh khm thuc lá (TMV), khi tách lõi ARN và v protein ca 2 chng
khác nhau (A B) nếu cho:
1. ARN chủng A trộn với protein chủng B được vi rút gây đốm kiu A.
2. ARN chng B trn vi protein chng A được vi rút gây đốm kiu B.
Đóng góp lớn đối vi di truyn hc là thí nghim chứng minh được:
A. Cấu trúc của TMV gồm lõi ARN và vỏ bọc protein.
B. V ca virut này có th gắn được lõi ca virut kia
C. ARN là nhân t quy đnh vết khm.
D. Vt cht di truyn ca TMV là ARN.
Sự đa dạng ca phân t ADN quyết định bi:
1. Số lượng của các nuclêôtit. 2. Tnh phần của các nuclêôtit.
3. Trt sp xếp ca các nuclêotit. 4. Cu trúc không gian ca ADN.
5. Số lưng liên kết hyđrô trong phân t.
Phương án đúng là:
A. 1,2,3
B. 1,3,4
C. 1,4,5
D. 2,3,4
Trắc nghiệm di truyền học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm di truyền học - Người đăng: yentran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Trắc nghiệm di truyền học 9 10 545